Delårsrapport januari-mars 2000

Delårsrapport januari-mars 2000 Ökad försäljning - Breddat produktutbud - Förbättrat resultat * Periodens resultat före skatt uppgick till 15,2 MSEK (1,2). * Resultatandelen före skatt i SalusAnsvar E. Öhman Investment Management AB (SÖIM) steg med 48 procent till 6,8 MSEK (4,6). * Stora försäljningsframgångar kan noteras, bl a fördubblades orderingången av sakförsäkringar och ökningen i utlåningsverksamheten var betydande. * Från och med 1 januari sker all nyteckning av sakförsäkringar hos den externa samarbetspartnern Svenska Konsumentförsäkringar AB. Samarbetet innebär att SalusAnsvar AB inte tar några nya sakförsäkringsrisker. * SalusAnsvar AB har tecknat avtal med SBAB om en Internetbaserad bolånetjänst. * En privatekonomisk portal är under snabb utveckling. * I månadsskiftet april/maj lanserades SalusAnsvar FondNet, koncernens marknadsplats för cirka 800 fonder. * Vid ordinarie bolagsstämma den 26 april bemyndigades styrelsen möjlighet att återköpa egna aktier. SalusAnsvar AB (publ) är en börsnoterad finansiell koncern som erbjuder privatekonomiska tjänster till medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. Verksamheten omfattar Bank, Fond- och Kapitalförvaltning samt Liv- och Sakförsäkring. SalusAnsvars affärsidé är att vara den ledande leverantören av privatekonomiska tjänster för medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. Verksamheten Verksamheten har under perioden präglats av koncernens fortsatta utveckling mot en kundorienterad leverantör av privatekonomiska tjänster. Sedan den 1 januari tecknas alla sakförsäkringar i Svenska Konsumentförsäkringar AB. Svenska Konsumentförsäkringar AB är försäkringsgivare och SalusAnsvar AB utvecklar kundkontakten och svarar för all marknadsföring, försäljning och service. SalusAnsvars affärsområden AO Akademiker har utökat sin prospektbas med 20 procent från årsskiftet och omfattar cirka 590 000 medlemmar. AO Idéburna arbetar, som tidigare, med att förstärka koncernens relationer med helnyktra och kristna organisationer. Försäljning Försäljningsutvecklingen i koncernen är fortsatt positiv. Försäljningsframgångarna har resulterat bl a i fördubblad orderingång av sakförsäkringar, men även en betydande ökning i utlåningsverksamheten. Antalet fondandelsägare ökade med cirka 18 procent sedan årsskiftet och med 78 procent jämfört med motsvarande period förra året. Graden av korsförsäljning ökar. Driftskostnader Koncernens driftskostnader uppgick till 42,8 MSEK. Detta är enligt plan för den förändrade verksamheten efter överlåtelsen av sakförsäkringsrörelsen. Framtidssatsningar Inom koncernen pågår framtidsprojekten: "Brain", "Body" och "Soul". Inom Brain utvecklas en egen privatekonomisk portal på Internet. Brain syftar till att skapa ett öppet och flexibelt IT-system, som öppnar möjlighet för fler digitala försäljningskanaler och samarbetspartners. Brain utvecklar även ett avancerat system för hantering av kundrelationer (CRM) med mål att uppnå en förstklassig kunddialog. Syftet med Body är att förenkla den legala strukturen. Projektet arbetar med avvecklingen av sakbolaget, men tittar även på nya strategiska allianser som kan ersätta egenproducerade tjänster. Inom Soul arbetar vi med utvecklingen av humankapital och varumärke. Målet är att skapa det kunskapsföretag som är en förutsättning för vår framtida lönsamhet samt att strategiskt positionera vårt varumärke och därmed stärka vår konkurrenskraft. Koncernens resultat * Koncernen SalusAnsvar AB (publ) redovisar ett resultat före skatt på 15,2 MSEK (1,2). * Efter skatt var resultatet 11,3 MSEK (-0,8). Den beräknade skatten uppgår till 3,9 MSEK varav 1,9 MSEK avser latent skatt. * Vinst per aktie uppgick till 0,53 kr (neg). * Eget kapital per aktie var 22,52 SEK (21,12) * Resultatet i SalusAnsvar Bank AB inklusive finansbolaget uppgick till - 2,9 MSEK (-1,6), före bokslutsdispositioner och skatt. * Resultatandelen före skatt i intressebolaget SalusAnsvar E. Öhman Investment Management AB (SÖIM) uppgick till 6,8 MSEK (4,6). * Resultatandelen före skatt i intressebolaget SalusAnsvar Sakförsäkring AB, som är under avveckling, uppgick till 1,3 MSEK (-4,4). Resultatpåverkan Den positiva utvecklingen på kapitalmarknaden har bidragit till koncernens resultat. Över helåret innebär en förändring med 10 procentenheter av marknadsvärdet på koncernens aktieportföljer att resultatet påverkas med +/-15-20 MSEK. Likviditet Koncernens likvida medel uppgick till 416,7 MSEK (291,6). Personal Per den 31 mars 2000 var antalet anställda i koncernen, inklusive livkoncernen, 176 personer (241). Dessutom arbetar 76 personer som säljare på deltid. Under perioden har 65 anställda övergått till Svenska Konsumentförsäkringar AB. Investeringar (inklusive livkoncernen) Koncernens investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 0,1 MSEK (0,6). Härutöver har investeringar i IT-projekt belastat resultatet med 4,4 MSEK. Moderbolaget Moderbolaget redovisar ett resultat före skatt på 10,1 MSEK (2,7). Nettoomsättning i moderbolaget uppgick till 31,3 MSEK (0,0). Moderbolaget bedrev ej egen rörelse föregående år. Nettoomsättningen utgörs av provisioner från försäljning av sakförsäkringar. Finansnettot uppgick till 14,1 MSEK (4,5). Likviditeten inklusive placeringstillgångar uppgick till 222,3 MSEK (176,9). Likvida medel uppgick till 10,7 MSEK (4,7). Inga investeringar har gjorts under perioden. Produktenhet Bank Produktenhet Bank består av SalusAnsvar Bank AB samt SalusAnsvar Finans AB. Periodens resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till - 2,9 MSEK (-1,6). Resultatet har påverkats av betydande marknadsförings- och försäljningskostnader, som under perioden uppgick till 3,2 MSEK (0,4). Inlåningsvolymen uppgår till cirka 405 MSEK (410). Utlåningsvolymen uppgick till 478 MSEK (398). jan-mar jan-mar jan-dec Produktenhet Bank, MSEK 2000 1999 1999 Räntenetto 4,4 2,5 13,1 Provisioner 0,2 0,2 1,1 Rörelsens kostnader inkl -7,5 -4,3 -22,2 kreditförluster Resultat före -2,9 -1,6 -8,0 bokslutsdispositioner och skatt Produktenhet Fond- och kapitalförvaltning (SÖIM) Antalet andelsägare uppgick den 31 mars till 6 932 och innebär en ökning med cirka 18 procent sedan årsskiftet. Fondförmögenhetsvolymen uppgick till 2 812 MSEK och kapitalförvaltningsvolymen till 8 059 MSEK. Antalet månadssparare var 3 454 personer. jan-mar jan-mar jan-dec Produktenhet Fond- och 2000 1999 1999 kapitalförvaltning, MSEK SalusAnsvar AB´s andel i SÖIM- 6,8 4,6 32,5 koncernens resultat Produktenhet Sakförsäkring (under avveckling) Den 1 februari i år överfördes huvuddelen av verksamheten och personalen till Svenska Konsumentförsäkringar AB. SalusAnsvar AB behöll sjuk- och olycksfallsförsäkring, som kommer att beståndsöverlåtas till SalusAnsvar Grupplivförsäkrings AB. Kvar i SalusAnsvar Sakförsäkring AB blev en skadereserv, som efter återförsäkringsfordringar avseende skador inträffade före 1999-12-31, beräknas till cirka 861 MSEK (861) inklusive sjuk- och olycksfallsförsäkring. SalusAnsvar AB bedömer att risken i skadereserven är begränsad. Denna bedömning grundar sig på att skadorna till stor del är återförsäkrade samt att säljaren i samband med Salus förvärv av Ansvar garanterade dåvarande skadereserv med ytterligare 180 MSEK plus ränta, f.n. 195 MSEK. Målet är att SalusAnsvar AB ska eliminera sin exponeringen inom sakförsäkring och att SalusAnsvar Sakförsäkring AB så snart det är möjligt skall likvideras. jan-mar jan-mar jan-dec Produktenhet Sakförsäkring (under 2000 1999 1999 avveckling), MSEK SalusAnsvar AB´s andel i SalusAnsvar 1,3 -4,4 -32,2 Sakförsäkring AB´s resultat Händelser efter den 31 mars 2000 Återköp av aktier Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv eller överlåtelse av bolagets egna aktier. De aktier som ägs av bolaget får vid varje tidpunkt motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier utgivna av bolaget. Optionsprogram för anställda Bolagsstämman den 26 april beslutade att uppta ett förlagslån genom emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter, vilka erbjuds till personalen. Som alternativ kan återköpta aktier utnyttjas för optionsprogrammet. Totalt omfattar optionsprogrammet 1 100 000 optionsrätter och teckning av nya aktier under optionsrätterna kan ske under perioden 1 januari 2002 - 30 mars 2002. Motivet är att underlätta för anställda att bli delaktiga i den förväntade positiva värdeutvecklingen för SalusAnsvar AB, vilket förväntas ge en ökad motivation och minskad personalomsättning. Legal struktur Nedanstående bild visar SalusAnsvar AB´s legala struktur. Pilarna och resultatsiffrorna illustrerar hur resultatet i den utdelande koncernen konsolideras. Detta beskrivs även i tabellen "Konsoliderat resultat före skatt" nedan. KONSOLIDERAT RESULTAT FÖRE SKATT MSEK SalusFinans Bank SÖIMTOTALT SAK TOTALT Ansvar bolag exkl. inkl. AB Sak Sak Ägarandel 100% 100% 100% 50% 49% Resultat före skatt 10,1 0,1 -3,0 6,8 13,9 -18,9 -5,0 bolag/underkoncern Justering övervärden 0,0 0,0 12,6 12,6 till LVP Reservförstärkning 0,0 8,3 8,3 Avskrivning goodwill 0,0 -0,7 -0,7 Koncernresultat före 10,1 0,1 -3,0 6,8 13,9 1,3 15,2 skatt KONCERNENS RESULTATRÄKNING jan-mar jan-mar jan-dec MSEK 2000 1999 1999 Rörelsens intäkter 35,9 3,0 15,8 Rörelsens kostnader -42,8 -6,1* -30,2 Rörelseresultat -6,9 -3,1 -14,4 Resultatandel i intressebolag SalusAnsvar Sakförsäkring AB 1,3 -4,4 -32,2 (under avveckling) SalusAnsvar E Öhman Investment 6,8 4,6 32,5 Management AB Finansnetto 14,0 4,1 21,3 Resultat efter finansnetto 15,2 1,2 7,2 Skatt -2,0 -0,9 -8,6 Latent skatt -1,9 -1,1 -2,4 Periodens resultat 11,3 -0,8 -3,8 * Ej jämförbart på grund av strukturella förändringar (sakrörelsen) KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Tillgångar 31 mar 31 mar 31 dec MSEK 2000 1999 1999 Goodwill och övriga 27,7 30,0 28,2 immateriella tillgångar Andelar i dotterföretag 10,0 10,0 10,0 Andelar i intresseföretag 174,6 176,1 133,4 Långfristig fordran på 65,0 65,0 65,0 intresseföretag Övriga anläggningstillgångar 1,5 2,4 1,7 Utlåning i 478,0 397,5 446,3 finansbolagsverksamhet Kortfristiga fordringar 101,1 19,1 42,8 Aktier och andelar 51,9 45,9 30,9 Obligationer och andra 337,9 176,7 292,9 värdepapper Kassa och bank 26,9 68,9 98,8 Summa tillgångar 1 274,6 991,6 1 150,0 Eget kapital och skulder 31 mar 31 mar 31 dec MSEK 2000 1999 1999 Bundet eget kapital 450,9 443,0 416,0 Fritt eget kapital 31,1 9,1 24,7 Konvertibla skuldförbindelser 98,6 98,7 98,6 Latent skatteskuld 0,0 6,6 0,0 Upplåning i 371,8 410,7 366,2 finansbolagsverksamhet Kortfristiga skulder 322,2 23,5 244,5 Summa eget kapital och skulder 1 274,6 991,6 1 150,0 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG jan-mar jan-mar jan-dec MSEK 2000 1999 1999 Kassaflöde från den löpande 6,2 1,2 1,3 verksamheten Förändringar i den löpande -95,1 50,0 -17,5 verksamhetens tillgångar Förändringar i den löpande 83,3 -30,0 146,5 verksamhetens skulder Kassaflöde från den löpande -5,6 21,2 130,3 verksamheten Kassaflöde från -0,2 0,1 30,5 investeringsverksamhet Kassaflöde från 0,0 0,0 -8,6 finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde -5,8 21,3 152,2 Likvida medel vid årets början 422,5 270,3 270,3 Kassaflöde -0,8 21,3 152,2 Likvida medel vid periodens 416,7 291,6 422,5 slut KONCERNENS NYCKELTAL OCH DATA PER AKTIE 31 mar 31 mar 31 dec Utdelande koncernen 2000 1999 1999 Vinst/aktie efter full skatt, 0,53 neg neg kr Vinst/aktie efter full konvertering och skatt, kr 0,47 neg neg Eget kapital/aktie, kr 22,52 21,12 20,59 Antal aktier, tusental 21 404 21 402 21 404 Antal aktier efter full konvertering, tusental 23 986 23 986 23 986 Räntabilitet på eget kapital, 2,4 neg neg % Soliditet, % 37,8 45,6 38,3 Soliditet efter full 45,6 55,5 46,9 konvertering, % Antal anställda 176 241 261 Bankverksamhet Räntemarginal, % 3,2 3,2 3,3 I/K-tal 0,6 0,6 0,6 Kapitaltäckningsgrad % 19,3 8,4 21,4 Utlåning, MSEK 478,0 397,5 446,3 Inlåning, MSEK 405,4 410,6 389,4 Fond- och kapitalförvaltning Antal andelsägare, st 6 932 3 895 5 894 Fondförmögenhetsvolym, MSEK 2 814 1 263 2 512 Kapitalförvaltningsvolym, MSEK 8 059 6 784 7 904 EKONOMISK INFORMATION Halvårsrapport lämnas den 16 augusti 2000. Kvartalsrapport jan - september 2000, lämnas den 31 oktober 2000 Stockholm den 10 maj 2000 SalusAnsvar AB (publ) Staffan Blomberg VD, koncernchef Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer. Till redaktionen För ytterligare upplysningar, kontakta: Staffan Blomberg, VD och koncernchef, tfn 08-5554 5100, 0709-116100, staffan.blomberg@salusansvar.se Samuel Norburg, koncerncontroller, tfn 08-5554 5107, 0709-116107, samuel.norburg@salusansvar.se Elisabet Johansson, Investor Relations, tfn 08-5554 5009, 0709-116009, elisabet.johansson@salusansvar.seRESULTATUTVECKLING PER KVARTAL Nedanstående tabeller ger en kvartalsvis översikt över utvecklingen inom koncernen. Då sakverksamheten är under avveckling redovisas inte denna. Resultaträkning (utdelande 2000:1 1999:4 1999:3 1999:2 1999:1 koncernen), MSEK Rörelsens intäkter 35,9 5,5 2,6 4,7 3,0 Rörelsens kostnader -42,8 -8,7 -6,8 -8,6 -6,1 Rörelseresultat -6,9 -3,2 -4,2 -3,9 -3,1 Resultatandel i intressebolag SalusAnsvar Sakförsäkring AB 1,3 -24,1 -15,3 11,6 -4,4 SalusAnsvar E Öhman Investment 6,8 19,9 4,3 3,7 4,6 Management AB Finansnetto 14,0 9,6 2,2 5,4 4,1 Resultat efter finansnetto 15,2 2,2 -13,0 16,8 1,2 Skatt -2,0 -8,6 3,5 -2,6 -0,9 Latent skatt -1,9 1,1 -1,2 -1,2 -1,1 Periodens resultat 11,3 -5,3 -10,7 13,0 -0,8 Resultaträkning Moderbolag , 2000:1 1999:4 1999:3 1999:2 1999:1 MSEK Agenturrörelsens intäkter 31,3 0,0 0,3 0,0 0,0 Agenturrörelsens kostnader -30,8 - - - - Rörelsens kostnader -4,5 -2,0 -1,2 -3,0 -1,8 Rörelseresultat -4,0 -2,0 -0,9 -3,0 -1,8 Finansnetto 14,1 33,1 6,6 12,8 4,5 Resultat efter finansnetto 10,1 31,1 5,7 9,8 2,7 Bokslutsdispositioner 0 23,9 Skatt -2,0 -8,6 3,5 -2,7 -0,8 Latent skatt 0 Periodens resultat 8,1 46,4 9,2 7,1 1,9 Resultaträkning Bank/Finans, 2000:1 1999:4 1999:3 1999:2 1999:1 MSEK Ränteintäkter 10,2 8,5 10,3 7,7 6,9 Räntekostnader -5,8 -3,7 -8,6 -3,6 -4,4 Räntenetto 4,4 4,8 1,7 4,1 2,5 Övriga intäkter 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 Summa rörelseintäkter 4,6 5,3 1,9 4,3 2,7 Driftkostnader -7,5 -6,9 -5,5 -5,8 -4,3 Kreditförluster 0 0,2 0,0 0,1 0,0 Resultat före bokslutsdisp och -2,9 -1,4 -3,6 -1,4 -1,6 skatt Bokslutsdispositioner 0 0 0 0,0 0,0 Skatt 0 0 0 0,0 0,0 Periodens resultat -2,9 -1,4 -3,6 -1,4 -1,6 Kapitaltäckningsgrad % 19,3 21,4 20,2 22,7 8,4 Utlåning, MSEK 478,0 446,3 410,8 397,0 397,5 Inlåning, MSEK 405,4 389,4 464,7 419,7 410,6 Resultat SÖIM (SalusAnsvar 2000:1 1999:4 1999:3 1999:2 1999:1 AB's andel), Tkr Intäkter 9 384 23 806 6 069 5 942 6 760 Kostnader -2 632 -3 856 -1 823 -2 182 -2 184 Resultat före skatt 6 752 19 950 4 246 3 760 4 576 Fondförmögenhetsvolym 2 814 2 512 1 668 1 665 1 263 Kapitalförvaltningsvolym 8 059 7 904 6 931 7 077 6 784 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00680/bit0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar