Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i SalusAnsvar Aktiebolag (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 9 april 2003 klockan 17.00 i bolagets lokaler, Magasin 10 Frihamnen; Tullvaktsvägen 11, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 28 mars 2003, dels senast klockan 16.00 torsdagen den 3 april 2003 anmäla sig för deltagande i bolagsstämman hos bolaget under adress SalusAnsvar Aktiebolag (publ), att: Johan Hjorth, 106 77 Stockholm, per e-post bolagsstamma@salusansvar.se, per telefon 08-555 450 06 eller per fax 08-555 470 06. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal biträden. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att deltaga och rösta vid bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 28 mars 2003. Ombud mm Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till SalusAnsvar Aktiebolag, att. Johan Hjorth, 106 77 Stockholm. Förslag till dagordning 1 Val av ordförande vid stämman 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Godkännande av dagordningen för stämman 4 Val av en eller två justeringsmän 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7 Verkställande direktörens anförande 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (se nedan) 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan) 12 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan) 13 Val av styrelseledamöter (se nedan) 14 Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (se nedan) 15 Val av revisor och revisorssuppleant (se nedan) 16 Sveriges Aktiesparares Riksförbunds framställan om att få följande frågor behandlade på bolagsstämman: (a) beslut av bolagsstämman att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté (b) beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté (c) beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté 17 Stämmans avslutande Styrelsens förslag till beslut Punkt 9 Resultatdisposition SalusAnsvar-koncernens fria egna kapital uppgick enligt koncernbalansräkningen till -200.571.342 kronor per den 31 december 2002. Styrelsen och verkställande direktören för SalusAnsvar Aktiebolag (publ) föreslår att årets vinst om 26.436.426 kronor samt balanserade vinstmedel om -224.226.789 kronor överförs i ny räkning. Därutöver föreslås att samtliga medel från överkursfonden i SalusAnsvar Aktiebolag (publ) om 127.730.625 kronor samt medel från reservfonden om 31.052.864 kronor överförs till balanserade vinstmedel för att täcka ansamlade förluster. De föreslagna överföringarna leder till att överkursfonden kommer att uppgå till 0 kronor, reservfonden till 42.807.136 kronor vilket motsvarar 20% av aktiekapitalet, och det fria egna kapitalet kommer att uppgå till -39.006.874 kronor. Övriga beslutsförslag SalusAnsvar Aktiebolags huvudägare utsåg i januari 2003 en nomineringskommitté bestående av Johan Bohman (ordf.), Leif B. Bengtsson, Sven-Olov Carlsson och Gösta Jedberger. Nomineringskommitténs nedan redovisade förslag stöds av aktieägare som tillsammans representerar mer än 80 procent av det totala antalet röster i bolaget. Punkt 11 Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Sju ledamöter utan suppleanter. Punkt 12 Förslag till styrelse- och revisorsarvoden Styrelsearvode om 765.000 kronor att fördelas med 225.000 kr till styrelsens ordförande och med 90.000 kr till vardera styrelseledamot samt arvode till revisorerna enligt räkning. Punkt 13 Val av styrelseledamöter Omval av styrelseledamöterna Gillis Cullin, Benny Ruus, Pernilla Ström, Kerstin Unger och Bertil Villard. Nyval av Lars Andåker (VD Sveriges Läkarförbund) och Gunn Ovesen (administrativ direktör för Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, SND). Anders Milton och Ole Oftedal har avböjt omval. Punkt 14 Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt punkt 15 Val revisorer Upphandling av revisorsuppdraget pågår. Bolaget avser att så snart upphandlingen är slutförd offentliggöra förslaget till antal revisorer och revisorssuppleanter respektive val av revisorer. Punkt 16 Sveriges Aktiesparares Riksförbunds framställan Sveriges Aktiesparares Riksförbund har i brev till bolagets styrelseordförande framfört att man, i egenskap av ägare, vill få tre frågor behandlade på bolagsstämman. Dessa frågor är: (a) beslut av bolagsstämman att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté, (b) beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté, samt (c) beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer fr.o.m. onsdagen den 26 mars 2003 att finnas tillgängliga hos bolaget, adress Magasin 10 Frihamnen, Tullvaktsvägen 11, Stockholm, och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Stockholm i mars 2003 SalusAnsvar Aktiebolag (publ) Styrelsen För ytterligare information: Carl-Viggo Östlund, Verkställande direktör 08-55 54 50 01, 0709- 11 60 01 Jonas Burvall, pressansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 400.000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00750/wkr0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar