Kvalificerad majoritet stödjer styrelsens förslag om kapitalrationalisering

Kvalificerad majoritet stödjer styrelsens förslag om kapitalrationalisering Aktieägarna i SalusAnsvar AB (publ) har kallats till extra bolagsstämma torsdagen den 21 september 2000 i syfte att fatta beslut om styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapital, reservfond och överkursfond. Styrelsens förslag innebär i kort följande: Nedsättning av aktiekapitalet genom minskning av nominellt belopp Bolagets aktiekapital skall nedsättas med 128.421.408 kronor till 85.614.272 kronor. Nedsättningen skall genomföras genom minskning av aktiernas nominella belopp från 10 kronor till 4 kronor. Nedsättning av reservfond Bolagets reservfond skall nedsättas med 56.737.145 kronor till 17.122.855 kronor. Nedsättning av överkursfond Bolagets överkursfond skall nedsättas med 127.668.775 kronor till 0 kronor. Kvalificerad majoritet krävs För att beslutet skall bifallas av bolagsstämman krävs kvalificerad majoritet, d v s att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Alla större aktieägare, utom Roppongi Ömsesidig Sakförsäkring i Likvidation, biträder förslaget. Totalt har ägare motsvarande över 70 procent meddelat att de avser bifalla styrelsens förslag. Mellanhavanden mellan SalusAnsvar och Roppongi Mellan SalusAnsvar och Roppongi finns ett antal mellanhavanden som är hänförliga till SalusAnsvars förvärv av den försäkringsrörelse som Roppongi bedrev under sitt dåvarande namn Ansvar. Roppongi har med anledning av förslaget till nedsättning av aktiekapital samt reserv- och överkursfond framfört uppfattningen att säkerhet måste ställas för de fordringar Roppongi anser sig ha på SalusAnsvar. SalusAnsvar är av uppfattningen att sådan säkerhet kan endast bli aktuell, och i begränsad omfattning, i samband med Tingsrättens prövning av bolagsstämmans nedsättningsbeslut. Skälet till SalusAnsvars uppfattning är dels att SalusAnsvar har motfordringar, dels att Roppongis krav förutsätter uppfyllande av villkor som endast till mycket begränsad del är för handen. En villkorad köpeskilling om 140 MSEK, att indexuppräknas över tiden, skall slutregleras först om tolv år, dvs 2012. Roppongi har rätt att erhålla tilläggsköpeskilling för den del av köpeskillingen som ej behöver tas i anspråk för reglering av de trafikskador som inträffat under den tid Roppongi bedrev verksamheten. Om skadorna överstiger 140 MSEK + uppräkning kommer SalusAnsvar att ha en fordran på Roppongi, dock max 40 MSEK. Hela beloppet (per 000630 196,7 MSEK) har skuldförts och 188,6 MSEK beräknas i bokslutet per 000630 komma att förbrukas av försäkringstagarna. Således uppgår SalusAnsvars fordran på Roppongi per 000630 till ca 32 MSEK. Roppongi har, enligt nu gällande beräkningar, ej rätt till någon tilläggsköpeskilling, då hela beloppet reservsatts till förmån för trafikskadeoffer. En tvist angående Norsk naturskadefond har hänskjutits till skiljedomsförfarande. Tvistebeloppet, som framgår av årsredovisningen uppgår till ca 26 MSEK, har betalningssäkrats. SalusAnsvar har även fordringar på Roppongi om sammanlagt ca 14 MSEK avseende bl a återförsäkring som tecknats för Roppongi i samband med överlåtelse av vissa utländska bolag. SalusAnsvar har ett antal mindre fordringar uppgående till ca 4 MSEK, vilka bestridits av Roppongi. "Vi har fört diskussioner med Roppongi och har nu konstaterat att parternas ställningstaganden ligger så långt ifrån varandra att vi gör bedömningen att vi inte nu kan nå en lösning. Denna bedömning grundar sig till betydande del på att Roppongi är en av SalusAnsvars större aktieägare. SalusAnsvar vill säkerställa att hanteringen sker utan att skapa något som helst utrymme för spekulationer om att en större aktieägare gynnas till men för övriga aktieägare. Förtroendet för oss och tilltron till att vi agerar rätt och riktigt är avgörande också för vår rent affärsmässiga verksamhet," säger Staffan Blomberg, VD och koncernchef i SalusAnsvar. SalusAnsvar AB (publ) är en börsnoterad finansiell koncern. Verksamheten omfattar Bank, Fond- och Kapitalförvaltning samt Liv- och Sakförsäkring. SalusAnsvars affärsidé är att vara den ledande leverantören av privatekonomiska tjänster för medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. Till redaktionen: För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta SalusAnsvar AB (publ): Staffan Blomberg, VD, 08-5554 5100, 0709-11 61 00 Elisabet Johansson, Investor Relations, 08-5554 5009, 0709-11 60 09 Samuel Norburg, Chef Business Control, 08-5554 5107, 0709-11 61 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/18/20000918BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/18/20000918BIT00770/bit0002.pdf

Dokument & länkar