SalusAnsvar stärker livförsäkringstagarnas intressen

SalusAnsvar stärker livförsäkringstagarnas intressen SalusAnsvar har beslutat om ett omfattande handlingsprogram med mål att stärka livförsäkringsspararnas intressen i koncernen och öka deras avkastning på sparat kapital. Programmet fastställdes som ett resultat av den genomlysning som pågått sedan hösten 2001. I samband med att höstens fokusering och renodling av SalusAnsvarkoncernen beslutades även att livförsäkringsverksamheten skulle genomlysas med avseende på driftkostnader, avkastning, organisation och försäkringsspararnas intressen. - Vi välkomnar den debatt som pågår om att livförsäkringsspararna medvetet skulle missgynnas till förmån för aktieägarna. SalusAnsvar har under en lång tid arbetat för att öka kundernas förtroende för bolaget och dagens handlingsprogram kommer att leda till ökad transparens och en starkare ställning för kunderna. Åtgärderna, som presenteras nedan, visar att vi tar debatten på stort allvar och vi vill inte att våra pensionssparare skall känna ovisshet i dessa frågor, säger Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör i SalusAnsvar AB (publ). Handlingsprogrammet omfattar följande: Ökad kundrepresentation i livbolagets styrelse Antalet ledamöter i livbolagets styrelse utökas med två ledamöter, vilka ska representera kundkollektivet. Detta innebär att kunderna representeras av sammanlagt tre ledamöter i livbolagets styrelse. Förhandlingsordning och tydligare ersättningsnivåer En ny förhandlingsordning införs enligt vilken parterna, Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar och i SalusAnsvar AB (publ), ska ingå en ny typ av avtal om fördelning av tjänster och ersättningsnivåer. Genom detta uppnås en ökad transparens samtidigt som båda bolagen fortsättningsvis kan dra nytta av de kostnadssynergier som finns genom att driva verksamheterna i samma koncern. Fastställande av förhandlingsordning och godkännande av samarbetsavtal är underställt livbolagets styrelse och kommer att införas efter att den nya styrelsen utsetts. Pressmeddelande från SalusAnsvar AB (publ) sid 2 av 2 Kapitalförvaltningen sprids för att säkerställa bästa möjliga avkastning och riskspridning Kapitalförvaltningen i livbolaget har också varit föremål för en genomlysning och Finanskommittén, som fattar beslut om förvaltningen, har förstärkts av två externa oberoende ledamöter. Förvaltningsuppdraget kommer att delas upp på flera leverantörer eftersom ökad konkurrens mellan kapitalförvaltarna långsiktigt gynnar livförsäkringsspararna. Ny Livsparprodukt med flytträtt SalusAnsvar är positiva till flytträtt och den ökade konkurrens detta skulle innebära för pensionsmarknaden. SalusAnsvars introducerar i ett första steg en ny pensionsparprodukt med flytträtt. Den nya produkten innehåller även en fyra veckors ångerrätt samt att avgiftsmodellen förenklas i jämförelse till SalusAnsvars nuvarande pensionsprodukt. Vid flytt till annat pensionsbolag kommer en avgift på 0,5 procent av kapitalet att utgå, dock minst 500 kronor. Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar ägs till 100 % av SalusAnsvar AB (publ), bolaget drivs enligt ömsesidiga principer och står under Finansinspektionens tillsyn. SalusAnsvar AB´s affärsidé är att stärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar För förtydliganden, vänligen kontakta: Carl-Viggo Östlund, Styrelseordf. Livförsäkrings AB: tel: 08- 55 54 51 00, 0709 - 11 60 01 Hans Karlsson, VD Livförsäkring, tel: 08- 55 54 50 08, 0709-11 60 08 Anna Oxenstierna, Informationschef, tel: 08- 55 54 50 20, 0709-11 60 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/06/20020606BIT00990/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/06/20020606BIT00990/wkr0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar