Positiv vändning av Samhalls ekonomiska resultat, enligt delårsrapporten januari-september 2004

Positiv vändning av Samhalls ekonomiska resultat, enligt delårsrapporten januari-september 2004 - Kostnadseffektiviseringen har varit framgångsrik och stärkt Samhall ekonomiskt. Omstruktureringarna i Samhall går enligt plan, och allt fler medarbetare arbetar med uppdrag inom service- och tjänsteområdet. Industriverksamheten visar också bra resultat. - I det framtida arbetet är det viktigt att vi fortsätter öka insatserna inom både personalutvecklings- och affärsutvecklingsområdet. Samhalls positiva utvecklingstakt, ger oss goda möjligheter att fortsätta vara ett starkt arbetsmarknadspolitiskt instrument. Vi kan bidra till att allt fler funktionshindrade får utvecklande och meningsfulla arbeten, säger VD Birgitta Böhlin. · Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet efter skatt för perioden januari - september 2004, uppgick till +/-0, vilket är en förbättring med 224 Mkr jämfört med januari - september 2003. Faktureringen uppgick till 2 686 Mkr, vilket är en minskning med 5 procent. · Övergångar Antalet övergångar, dvs personer som fick nytt jobb utanför Samhall, uppgick till 707 personer, vilket motsvarar cirka 4,3 procent av Samhalls anställda med funktionshinder. Enligt avtalet med staten ska övergångarna från Samhall vara lägst 5 procent för år 2004. · Prioriterade grupper Rekrytering från prioriterade grupper, dvs psykiskt utvecklingsstörda, psykiskt sjuka och personer med mer än ett funktionshinder, uppgick för perioden till 41 procent. Rekryteringen från prioriterade grupper ska uppgå till minst 40 procent för helåret 2004. · Antalet arbetade timmar Antalet arbetade timmar för medarbetare med funktionshinder uppgick för perioden till 19,3 milj timmar. Arbetade timmar minskade med 4 procent jämfört med samma period förra året. Samhall hade 22 008 anställda med funktionshinder vid periodens utgång. · Samhall Resurs Dotterbolaget Samhall Resurs AB redovisade för perioden ett resultat efter skatt om 5 Mkr. Samhalls omstrukturering går enligt plan. Idag arbetar cirka 12 000 personer inom tjänstesektorn, vilket är cirka hälften av Samhalls anställda. Samhall arbetar med fyra olika målområden; ekonomiskt resultat, övergångar, rekrytering från prioriterade grupper, samt antalet arbetade timmar. Med den positiva vändningen av Samhalls ekonomiska resultat bedömer Samhall det möjligt att nå samtliga målen för år 2004, förutom övergångsmålet som trots en svag uppgång, fortfarande ligger under ägarkraven på 5 procent. Detta kan ses om en följd av hårdare krav på arbetsmarknaden. Kontaktpersoner: Ekonomichef Kataruina Wester, telefon 070 520 51 23 Presschef Agneta Berghamre Heins, tel: 070 - 219 47 62 Samhall arbetar för att ge personer med funktionshinder en starkare ställning på arbetsmarknaden. Med 26 500 medarbetare på ca 250 orter är Samhall ett av landets största företag. Verksamhetsidén är att producera varor och tjänster och därigenom skapa meningsfullt och utvecklande arbete för personer med funktionshinder, där behoven finns. Samhall sålde 2003 varor och tjänster för drygt 4 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Samhall är Sveriges viktigaste företag. Företaget har över 25 000 medarbetare i hela landet och erbjuder tjänster inom allt från städ, tvätt och fastighetsskötsel till logistik, tillverkning och omsorg. Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen mer än nio miljarder kronor. Företagets kärnuppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning genom att matcha rätt person till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag.

Prenumerera