Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget”) offentliggjorde den 22 och den 29 september 2017 en emission av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 1 000 miljoner kronor (”Hybridobligationen”). Per dagens datum har 700 miljoner kronor emitterats.

I enlighet med villkoren för Hybridobligationen avses denna att inom kort bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

Med anledning av detta har Samhällsbyggnadsbolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Samhällsbyggnadsbolagets hemsida (www.sbbnorden.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2017 kl. 14.25 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolaget äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North. Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera