Samhällsbyggnadsbolaget överväger emissioner av en hybridobligation och en senior icke-säkerställd obligation

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) har anlitat Nordea att utreda förutsättningarna för två nya kapitalmarknadsemissioner. Emissionerna består av en hybridobligation, som är efterställd Bolagets (inklusive dotterbolags) utestående seniora icke-säkerställda obligationer, och en senior icke-säkerställd obligation, båda denominerade i svenska kronor.

En emission av en hybridobligation kommer att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning och ligger väl i linje med Bolagets mål att senast vid utgången av 2018 uppfylla villkoren för en investment grade-rating från ett av de ledande kreditvärderingsinstituten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2017 kl. 08.00 CET.


Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol SBB B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera