Kallelse till årsstämma i Samtrygg Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Samtrygg Group AB (publ), org. nr. 556942-0911, kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2017 klockan 15.00 på KG10, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm.


Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag den 9 maj 2017, och

* anmäla sig till bolaget senas tisdagen den 9 maj 2017. Anmälan kan göras per telefon +46 (0)10 884 80 00 vardagar kl. 10:00-16:00 eller på ir@samtrygg.se

Anmälan kan också göras skriftligen till: Samtrygg Group AB, Brahegatan 9 SE-114 37 Stockholm

Vänligen uppge vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden. Årsstämman hålls på svenska.

Förslag till dagordning

 1. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman

 2. Val av ordförande och protokollförare på stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordningen

 5. Val av justeringsman

 6. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning

 7. Verkställande direktörens anförande

 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

 9. Framläggande av resultaträkning och balansräkning

 10. Beslut om

  1. fastställelse av årsredovisningens resultat- och balansräkning

  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen

  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktör

 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

 12. Fastställande av ersättning till styrelse

 13. Fastställande av ersättning till revisorer

 14. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer fram tills nästa årsstämma

 15. Beslut gällande införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare under 2017/2018 genom teckningsoptioner

 16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut


Punkt 10a

Styrelsen föreslår att fastställa resultat- och balansräkningar enligt styrelsens förslag i framtida årsredovisning.


Punkt 10b

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. De i årsredovisningen angivna vinstmedlen kommer att återinvesteras i verksamheten.


Punkt 11 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fem ledamöter, utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en.


Punkt 12 - Fastställande av ersättning till styrelse

Ett prisbasbelopp (44 800 kr) i arvode till var och en av ledamöterna i styrelsen och tre prisbasbelopp (134 400 kr) i arvode till styrelseordföranden.


Punkt 13 - Fastställande av ersättning till revisor

Arvode till revisorn ska utgå enligt överenskommen och godkänd räkning.


Punkt 14 - Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer

Omval av Barbro Engman, Marcus Lindström, Bernt-Olof Gustafsson, Linda Hellqvist för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vishal Nanda föreslås som nyval. Till styrelseordförande föreslås Barbro Engman. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande. Valberedningen föreslår att revisionsbolaget ABC Revision AB välj som revisor med auktoriserade revisor Jenny Gentele som huvudansvarig revisor.

Punkt 15 - Beslut gällande införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare under 2017/2018

Styrelsen återkommer med villkoren för incitamentsprogrammet senast två veckor före bolagsstämman hålls.


Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.


Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på hos bolaget senast den 24 april 2017 på ovan angiven adress eller på bolagets webbplats www.samtrygg.comKopior av handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Lindström

VD

Samtrygg Group AB

mail: marcus@samtrygg.se

tel: 0700 90 66 25

Dokument & länkar