Sandvik AB Delårsrapport tredje kvartalet 2001

Delårsrapport tredje kvartalet 2001 · Resultat efter finansnetto 1 297 MSEK · Starkt kassaflöde, 1 819 MSEK före investeringar · Fortsatt hög fakturering men lägre efterfrågan · Överenskommelse om köp av aktier i Walter AG · Förändringsprogram genomförs inom Sandvik Tooling Nyckeltal Kv 3 Kv 3 Förändr Kv 1- Kv 1-3 Förändr . 3 . MSEK 2001 2000 % 2001 2000 % Orderingång 11 000 10 900 +1 1 36 33 630 +9 1 ) 550 ) Fakturering 11 630 10 450 +11 2 36 31 810 +14 2 ) 120 ) Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande 1 425 1 225 +16 4 825 4 115 +17 poster 3) % 12 12 13 13 Rörelseresultat 1 425 1 225 +16 4 825 4 775 +1 % 12 12 13 15 Resultat efter finansnetto exkl. jämförelsestörande 1 297 1 075 +21 4 457 3 725 +20 poster 3) % 11 10 12 12 Resultat efter 1 297 1 075 +21 4 457 4 385 +2 finansnetto % 11 10 12 14 Nettovinst 740 626 +18 2 623 2 722 -4 % 6 6 7 9 Vinst per aktie - - 14,10 11,10 4), SEK Avkastning på - - 18,7 17,8 sysselsatt kapital 4), % 1) -10 % respektive 0 % i fast valuta för jämförbara enheter. 2) 0 % respektive +5 % i fast valuta för jämförbara enheter. 3) Jämförelsestörande poster +660 MSEK år 2000, varav 300 i kv 1 och 360 i kv 2. 4) Rullande 12-månader, exkl. jämförelsestörande poster. Marknadsutsikter på kort sikt* Marknadsutvecklingen i NAFTA är fortsatt negativ och en nedgång noteras nu även i Europa. För den närmaste tiden väntas efterfrågan förbli låg, och nu även för investeringsrelaterade områden. Koncernen är dock väl positionerad för att ta ytterligare marknadsandelar samtidigt som förändringsarbetet i syfte att bibehålla lönsamheten intensifieras. * Föregående marknadsutsikter på kort sikt (publicerad 8 augusti 2001) Den senaste tidens konjunkturutveckling förutses leda till en viss fortsatt avmattning av efterfrågan. Utvecklingen för Sandviks olika produktområden varierar emellertid. Försäljningen av produkter till fordons- och konsumentnära områden antas bli fortsatt låg medan efterfrågan från investeringsrelaterade områden bedöms förbli relativt god. Tredje kvartalet 2001 Försäljning (se bilaga 2) [REMOVED GRAPHICS] Orderingången i tredje kvartalet uppgick till 11 000 MSEK (10 900) vilket var en ökning med 1 %. I fast valuta för jämförbara enheter var det en minskning med 10 %. Orderingången var fortsatt låg i NAFTA och Sydamerika och en vikande trend noterades nu i Europa. Faktureringen uppgick till 11 630 MSEK (10 450), en ökning med 11 % totalt. I fast valuta för jämförbara enheter var faktureringen oförändrad mot föregående år. Högre valutakurser påverkade faktureringen positivt med 10 % i kvartalet. Utveckling per marknadsområde tredje kvartalet 2001 Fakturering Förändr.* Marknadsområde MSEK Andel, % % EU 4 326 37 -3 Övriga Europa 902 8 +31 Europa totalt 5 228 45 +2 NAFTA 2 855 25 -10 Sydamerika 475 4 -16 Afrika/Mellanöstern 603 5 +3 Asien/Australien 2 469 21 +16 Totalt 11 630 100 ±0 * i fast valuta för jämförbara enheter jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Förändringstakten i faktureringen varierade kraftigt mellan marknadsområdena. Faktureringen sjönk inom EU, vilket var hänförbart till lägre efterfrågan inom affärsområde Sandvik Specialty Steels. Däremot var ökningen i övriga Europa stark, särskilt i Östeuropa. Sandvik Tooling hade en fortsatt god utveckling i Europa. I NAFTA och Sydamerika sjönk faktureringen kraftigt, främst inom Sandvik Specialty Steels men även för Sandvik Tooling. Utvecklingen var positiv i Afrika/Mellanöstern och Asien/Australien, särskilt i Kina, Indien och Australien. Faktureringen till allmän verkstadsindustri var god liksom till olja/gas- industri för investeringsrelaterade produkter. Efterfrågan från fordonsindustrin var tillfredsställande i Europa men svag i NAFTA. Försäljningen till elektronikindustrin föll kraftigt och en avmattning noterades till flygindustrin. Aktiviteten inom gruvindustrin var hög men med stora geografiska skillnader. Faktureringen till anläggningsindustrin var god i Asien/Australien men minskade i NAFTA. Resultat och kassaflöde i tredje kvartalet (se bilaga 1) [REMOVED GRAPHICS] Rörelseresultatet i tredje kvartalet uppgick till 1 425 MSEK (1 225). Det ökade med 16 % mot föregående år men var i stort sett oförändrat om hänsyn tas till att tredje kvartalet föregående år innehöll strukturkostnader om 210 MSEK. Rörelsemarginalen var 12 % och påverkades negativt av lägre kapacitetsutnyttjande. Ändrade valutakurser påverkade resultatet positivt med ca 170 MSEK (520 MSEK från årets början). Affärsområde Sandvik Mining and Construction redovisade en fortsatt stark resultatförbättring. Finansnettot uppgick till -128 MSEK (-150). Resultatet efter finansnetto ökade med 21 % till 1 297 MSEK, 11 % av faktureringen. Nettoresultatet uppgick till 740 MSEK (626). Vinst per aktie exklusive jämförelsestörande poster blev 2,90 SEK (2,40) och för de senaste 12 månaderna 14,10 SEK (12,20 för hela 2000). Det operativa kassaflödet uppgick till 1 819 MSEK. Rörelsekapitalet minskade främst på grund av lägre kundfordringar. Den ökade lagervolymen var i sin helhet relaterad till råvarulager inom Sandvik Tooling. Investeringarna i anläggningar uppgick i kvartalet till 646 MSEK och förvärv till 45 MSEK. Räntebärande skulder och avsättningar minskat med likvida medel gav en nettoskuld på 9 237 MSEK (9 552 per 30 juni 2001). Under kvartalet överfördes 1 070 MSEK från Sandviks svenska bolag till en från koncernen fristående nybildad pensionsstiftelse i Sverige. Beloppet motsvarade bolagens pensionsskuld för tjänstemän som därmed inte längre ingår i koncernens balansräkning. Likvida medel uppgick till 2 796 MSEK (1 916) och lån till 9 770 MSEK (8 183). Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive jämförelsestörande poster under de senaste 12 månaderna uppgick till 18,7 % (18,2 % för hela 2000) och avkastningen på eget kapital uppgick till 15,5 % (14,7 %). Antalet utestående aktier var 252 849 000 efter återköp av 3 531 000 under tredje kvartalet. Eget kapital per aktie var 94,00 SEK (89,00) och soliditeten 50 % (55). Nettoskuldsättningsgraden var 0,4 (0,3). Antalet anställda uppgick till 34 570 vid utgången av perioden, en minskning med 397 personer för jämförbara enheter under kvartalet. Affärsområden (se bilaga 2) - Tredje kvartalet 2001 Sandviks verksamhet är koncentrerad till tre affärsområden: Sandvik Tooling, Sandvik Mining and Construction och Sandvik Specialty Steels, områden där teknologiinnehållet är stort och där koncernen är världsledande. Sandvik Tooling (Sandvik Coromant, Sandvik CTT och Sandvik Hard Materials) Kv 3 Kv 3 Förändr Kv 1-3 Kv 1-3 Förändr . . MSEK 2001 2000 % 2001 2000 % Orderingång 3 789 3 643 -5 * 12 467 11 595 ±0 * Fakturering 3 954 3 653 -1 * 12 508 11 303 +3 * Rörelseresultat 735 735 ±0 2 505 2 305 +9 % 18,6 20,1 20,0 20,4 * i fast valuta för jämförbara enheter. Sandvik Toolings orderingång uppgick till 3 789 MSEK (3 643), vilket var en minskning i fast valuta för jämförbara enheter med 5 % jämfört med föregående år. Orderingången forsatte att öka för skärande verktyg i hårdmetall men minskade kraftigt för verktyg i snabbstål och för ämnen i hårdmetall. Aktiviteten var fortsatt god i EU, Östeuropa och Asien/Australien, särskilt i Kina. Efterfrågan från fordonsindustrin i NAFTA var fortsatt svag och den minskade kraftigt till elektronikindustrin. Faktureringen minskade med 1 % i fast valuta för jämförbara enheter och uppgick till 3 954 MSEK (3 653). Utvecklingen inom EU och Östeuropa var fortsatt positiv liksom i delar av Asien/Australien. Faktureringen i NAFTA sjönk inom flertalet områden men framför allt för verktyg i snabbstål och ämnen i hårdmetall. Rörelseresultatet var oförändrat mot föregående år och uppgick i kvartalet till 735 MSEK (735) eller 19 % av faktureringen. Resultatet sjönk kraftigt bl a för snabbstålsverksamheten i NAFTA på grund av låga volymer. Den tilltagande försämringen av konjunkturen slår allt tydligare igenom i efterfrågan. Dessutom är lönsamheten inte tillfredsställande för delar av Sandvik Toolings verksamhet. Åtgärder, som annars skulle ha vidtagits successivt, kommer därför att tidigareläggas i syfte att öka effektiviteten och sänka kostnadsnivån. Målsättningen är att minska de årliga kostnaderna med ca 500 MSEK. Detta sker bl a genom en koncentration av antalet produktions- och distributionsenheter och beräknas leda till en reduktion av antalet anställda med ca 1 000 personer. Kostnaderna för åtgärdsprogrammet uppskattas till 400-500 MSEK och kommer att belasta fjärde kvartalets resultat. Sandvik Mining and Construction Kv 3 Kv 3 Förändr Kv 1-3 Kv 1-3 Förändr . . MSEK 2001 2000 % 2001 2000 % Orderingång 3 040 2 795 -5 * 10 134 8 147 +12 * Fakturering 3 398 2 602 +17 * 9 652 7 516 +15 * Rörelseresultat 336 286 +17 1 002 782 +28 % 9,9 11,0 10,4 10,4 * i fast valuta för jämförbara enheter. Sandvik Mining and Constructions orderingång uppgick till 3 040 MSEK (2 795), vilket var en minskning med 5 % i fast valuta för jämförbara enheter. Jämförelsen görs mot ett starkt tredje kvartal föregående år. Efterfrågan var fortsatt god från gruvindustrin med inriktning på brytning av ädelmetaller. Den var också hög till olika aktiviteter inom energiområdet, bl a till brytning av kol och utbyggnad av vattenkraft. Under kvartalet noterades en successivt lägre orderingång för maskiner och projektrelaterade affärer medan efterfrågan på verktyg, service och reservdelar var fortsatt hög. Ett antal stora order erhölls bl a på borriggar och lastare till underjordsgruvor i Chile och Kazakstan för brytning av koppar. Faktureringen ökade med 17 % i fast valuta för jämförbara enheter och uppgick till 3 398 MSEK (2 602). Ökningen gällde i stort sett samtliga marknadsområden utom Sydamerika. Rörelseresultatet uppgick till 336 MSEK (286) eller 10 % av faktureringen, en ökning med 17 %. Resultatförbättringen berodde främst på en stark volymutveckling och ett högt kapacitetsutnyttjande. En stor andel av produktionen för tyngre maskiner läggs ut på underleverantörer vilket begränsar den negativa effekten vid en volymminskning. Samtidigt sker en kontinuerlig översyn av kapacitet och bemanning för att anpassa kostnadsnivån. I kvartalet aviserades en överenskommelse med det amerikanska företaget Smith International om bildandet av ett samägt företag, Sandvik Smith AB (50/50). Till verksamheten förs affärssektorn Sandvik Tamrocks enhet för produktion av rullborrkronor i Köping och Smith Internationals division Smith Bits Mining and Industrial Tools. Företaget har drygt 200 anställda, en omsättning på ca 360 MSEK och huvudkontor i Köping. Verksamheten inom det samägda bolaget påbörjades den 1 oktober i år och konsolideras inom Sandvik Mining and Construction. I kvartalet slutfördes också förvärvet av Svedala Industris enheter för krossning och sortering i Sverige och Frankrike med en omsättning på ca 1 400 MSEK och 900 anställda. Köpeskillingen för tillgångarna uppgår till 550 MSEK. Vidare ställer säljaren ett konsignationslager på ca 300 MSEK till Sandviks förfogande. Förvärvet bedöms ge ett positivt bidrag till koncernens resultat från år 2002. Verksamheten bildar en ny affärssektor, Sandvik Rock Processing, från den 1 oktober 2001. Sandvik Specialty Steels (Sandvik Steel, Kanthal och Sandvik Process Systems) Kv 3 Kv 3 Förändr Kv 1-3 Kv 1-3 Förändr . . MSEK 2001 2000 % 2001 2000 % Orderingång 3 154 3 528 -20 * 10 692 11 039 -11 * Fakturering 3 258 3 286 -10 * 10 711 10 188 -3 * Rörelseresultat 295 86 +243 953 674 +41 % 9,1 2,6 8,9 6,6 * i fast valuta för jämförbara enheter. Sandvik Specialty Steels orderingång uppgick till 3 154 MSEK (3 528), vilket var en minskning från föregående år med 20 % i fast valuta för jämförbara enheter. Efterfrågan i Europa och delar av Asien/Australien sjönk. I NAFTA och Sydamerika sjönk orderingången från en tidigare låg nivå. Aktiviteten försvagades ytterligare inom konsumentrelaterade kundsegment och föll kraftigt inom elektronikindustrin. Efterfrågan från olja/gas- och energiindustri var relativt god. I kvartalet erhölls ett antal stora order inom strategiska tillväxtområden: rör till konstgödselindustrin i Kina och Indien samt rör till kärnkraftsindustrin i USA. Faktureringen uppgick till 3 258 MSEK (3 286) vilket var en minskning med 10 % i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelseresultatet uppgick till 295 MSEK (86) eller 9 % av faktureringen. Ökningen var kraftig mot föregående år som belastades med strukturkostnader på 210 MSEK. Inom Sandvik Steel hade en förbättrad produktmix, bl a genom en högre andel sömlösa rör, en positiv effekt under kvartalet. Samtidigt påverkades Kanthals resultat negativt av den kraftigt fallande efterfrågan från elektronikindustrin. Lägre priser på nickel i lager påverkade resultatet negativt med 40 MSEK mot en positiv effekt av 100 MSEK i tredje kvartalet föregående år. Det under föregående år påbörjade förändringsprogrammet inom Sandvik Steel innebär bl a rationalisering av produktionsstrukturen och av försäljningsorganisationen i Europa. I programmet som löper under en period av tre år skall antalet anställda minska med totalt 600-700 personer. För perioden januari-september 2001 uppgick minskningen till drygt 400 personer, varav ca 100 personer i tredje kvartalet. Under kvartalet stängdes två produktionsenheter i Storbritannien och beslut togs om en ny försäljningsorganisation i Europa. Den försämrade konjunkturen för såväl Sandvik Steel som Kanthal innebär att förändringsprogrammet intensifieras samtidigt som åtgärder vidtas för att anpassa resurser och kostnader till en lägre efterfrågan. Kvartal 1-3 2001 Orderingången för de tre första kvartalen uppgick till 36 550 MSEK (33 630) vilket var en ökning med 9 % totalt men innebar en oförändrad nivå i fast valuta för jämförbara enheter. Faktureringen uppgick till 36 120 MSEK (31 810), en ökning med 14 % totalt och 5 % i fast valuta för jämförbara enheter. Högre valutakurser påverkade faktureringen positivt med 9 %. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster för januari- september uppgick till 4 825 MSEK (4 115). Detta var en ökning med 710 MSEK eller 17 %. Rörelsemarginalen uppgick till 13 % av faktureringen. Ändrade valutakurser påverkade resultatet positivt med ca 520 MSEK. Finansnettot blev -368 MSEK (-390) och resultatet efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 4 457 MSEK (3 725), en ökning med 20 %. Skattesatsen var 37 % och nettoresultatet uppgick till 2 623 MSEK (2 722). Kassaflödet från den operativa verksamheten var 3 514 MSEK. Koncernens investeringar i anläggningar uppgick till 1 830 MSEK (1 379). Företagsförvärv gjordes med 172 MSEK. Efter investeringar, förvärv och avyttringar var kassaflödet 1 705 MSEK. Antalet anställda uppgick till 34 570, en minskning för jämförbara enheter med 255 personer från årets början. Moderbolagets fakturering var 8 636 MSEK (8 996), rörelseresultatet 1 276 MSEK (1 121) och likvida medel plus räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder uppgick till 809 MSEK (1 785 per 31 december 2000). Nyckeltal Kv 1-3 Kv 1-3 2001 2000 Antal utestående aktier vid periodens slut ('000) 252 849 258 696 Vinst per aktie före jämförelsestörande poster, SEK* 14,10 11,10 Dito efter full utspädning** 13,80 10,90 Vinst per aktie efter jämförelsestörande poster, 14,10 13,20 SEK* Dito efter full utspädning** 13,80 13,00 Avkastning på sysselsatt kapital före 18,7% 17,8% jämförelsestörande poster* Avkastning på eget kapital före jämförelsestörande 15,5% 13,9% poster* Nettoskuldsättningsgrad 0,4 0,3 *Senaste 12 månader dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier, 257 063 000, per 30 september 2001. **Det genomsnittliga antalet aktier efter full utspädning av utestående konvertibel- och optionsprogram uppgår till 261 984 000 per 30 september 2001. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapportering. Den 1 januari 2001 har ytterligare ett antal rekommendationer från Redovisningsrådet trätt i kraft. Tillämpningen från denna tidpunkt av RR9 Inkomstskatter har inneburit byte av redovisningsprincip och jämförelsetal för år 2000 har därför justerats. Tillämpningen av övriga nya rekommendationer har inte haft någon betydande effekt på Sandviks rapportering. Återköp av aktier Sandviks innehav av egna aktier uppgick den 30 september till 5 847 000, motsvarande 2,3 % av det totala antalet aktier (258 696 000). Köpeskillingen uppgick till 1 257 MSEK. Sandvik har enligt Bolagsstämmans beslut i maj 2001 möjlighet att totalt återköpa 12 934 800 aktier motsvarande 5 procent av totala antalet aktier. Bemyndigandet avser perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Strukturella förändringar · Sandvik Steel tillkännagav i januari 2001 planer på att lägga ned tillverkningen av sömlösa rör i Storbritannien. Avvecklingen, som slutfördes i augusti 2001, berörde sammanlagt ca 250 anställda och var ett led i det tidigare aviserade förändringsprogrammet inom Sandvik Steel. · Sandvik blev i januari 2001 delägare i Endorsia.com International AB, en elektronisk handelsplats för industriella varor och tjänster i Europa. · I februari beslutades att stänga enheten för tillverkning av sänkborrningsverktyg i Mexico med ca 60 anställda och flytta verksamheten till Sandvik Tamrock Tools bergborrfabrik i Sandviken som sedan tidigare producerar liknande verktyg. · I februari träffade Sandvik CTT en överenskommelse med det brittiska företaget Angus MacInnes & Co., Glasgow, om övertagande av försäljningen och marknadsföringen av Prototyps produkter i Storbritannien. · Sandvik förvärvade i mars resterande 49 % av aktierna i Sandvik Choksi Ltd. från det indiska företaget Choksi Tube Company Ltd. Sandvik har ägt 51 % av aktierna sedan företaget grundades 1996. · Sandvik har efter avslutat uppköpserbjudande per den 10 juli 2001 säkerställt köp av ytterligare 284 530 aktier i Sandvik Asia Ltd, Indien, för 55 MSEK. Ägarandelen uppgår därefter till ca 89 %. · I maj förvärvade Sandvik Tooling 80 % av det brasilianska företaget Hurth Infer SAs tillverkning och försäljning av solida hårdmetallverktyg. Sandvik Hurth Infers försäljning uppgår till 65 MSEK och antalet anställda är 75. · I juni förvärvade Sandvik Mining and Construction det chilenska företaget Bafco Mineria y Servicios S.A. som är ledande inom service till gruvindustrin i Chile. Omsättningen är ca 85 MSEK och antalet anställda 180. · I augusti träffade Sandvik Mining and Construction en överenskommelse med det amerikanska företaget Smith International, Inc., Houston, Texas, om bildandet av ett samägt företag (50/50) Sandvik Smith AB. Det nya företaget har en omsättning på ca 360 MSEK och drygt 200 anställda. Huvudkontoret placeras i Köping och verksamheten påbörjades den 1 oktober 2001. · I augusti bildades Sandviks Pensionsstiftelse i Sverige. Samtidigt överfördes 1 070 MSEK från Sandviks svenska bolag till den från koncernen nybildade stiftelsen. Beloppet motsvarade bolagens pensionsskuld för tjänstemän och som därmed inte längre ingår i koncernens balansräkning. · I september träffade Sandvik en överenskommelse med huvudägarna i tyska Walter AG om förvärv av aktier som ger ett bestämmande inflytande i bolaget. Förvärvet förutsätter godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. Walters verksamhet omfattar verktyg för skärande bearbetning, system för verktygsadministration och numeriskt styrda slipmaskiner. Försäljningen år 2000 uppgick till ca 2 900 MSEK och antalet anställda är ca 2 000. · I september slutförde Sandvik Mining and Construction förvärvet av delar av Svedala Industris enheter för krossning och sortering enligt en överenskommelse med det finska företaget Metso Corporation. Verksamheten som omsätter 1 400 MSEK och har ca 900 anställda konsolideras från den 1 oktober. Sandviken den 9 november 2001 Sandvik AB; (publ) Clas Åke Hedström Verkställande direktör och koncernchef Bilagor: 1. Koncernen i sammandrag 2. Fakturering och rörelseresultat Rapporten för tredje kvartalet har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Helårsrapporten för räkenskapsåret 2001 offentliggörs den 14 februari 2002. Ytterligare information kan erhållas per tfn 026-26 10 01. En kombinerad presentation och telefonkonferens kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm den 9 november kl 13.00. För ytterligare information hänvisas till www.sandvik.com Koncernen i sammandrag, MSEK Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Resultaträkning 2001 2000 2001 2000 Fakturering 11 630 10 450 36 120 31 810 Kostnad för sålda varor -8 175 - 7 231 -24 667 -21 386 Bruttoresultat 3 455 3 219 11 453 10 424 Försäljnings- och -2 136 -2 070 -6 721 -6 442 administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och - 106 76 93 133 kostnader Jämförelsestörande poster 660 Rörelseresultat 1 425 1 225 4 825 4 775 Finansiella intäkter och -128 -150 -368 -390 kostnader, netto Resultat efter finansnetto 1 297 1 075 4 457 4 385 Skatter -513 -405 -1 664 -1 503 Minoritetsandelar -44 -44 -170 -160 Nettoresultat 740 626 2 623 2 722 Kassaflödesanalys Resultat efter finansnetto 1 297 1 075 4 457 4 385 Ej kassapåverkande poster -79 -263 -620 -735 Återläggning av avskrivningar 627 585 1 819 1 696 Betald skatt -402 -199 -1 357 -1 204 Förändring av lager -91 -56 -906 -579 Förändring av 467 810 121 -151 rörelsefordringar och rörelseskulder Kassaflöde från den löpande 1 819 1 952 3 514 3 412 verksamheten (operativt kassaflöde) Investeringar, förvärv och -648 -495 -1 809 -1 863 avyttringar Förändring av kortfristiga 1 625 -787 3 764 874 och långfristiga lån Återköp av egna aktier -847 -1 257 Betalning till nybildad -1 070 -1 070 pensionsstiftelse Utbetald utdelning 0 0 -2 554 -2 266 Kassaflöde 879 670 588 157 Likvida medel vid periodens 1 916 1 858 2 097 2 369 början Kursdifferens i likvida medel 1 60 111 62 Likvida medel vid periodens 2 796 2 588 2 796 2 588 slut Förändring av eget kapital Ingående eget kapital enligt 22 472 20 109 fastställd balansräkning Effekt av byte av 547 516 redovisningsprincip Ingående eget kapital 23 019 20 625 justerat i enlighet med ny princip Förändring p g a ändrade 1 699 611 omräkningskurser Utdelning till aktieägare -2 328 -2 070 Återköp av egna aktier -1 257 Periodens resultat 2 623 2 722 Utgående balans 23 756 21 888 30 sept 31 dec Balansräkning 2001 2000 Anläggningstillgångar 21 809 19 156 Varulager 13 216 11 508 Kortfristiga fordringar 11 878 11 147 Likvida medel 2 796 2 097 Summa tillgångar 49 699 43 908 Eget kapital 23 756 23 019 Minoritetsandel i eget kapital 949 931 Räntebärande avsättningar och skulder 12 033 8 741 Icke räntebärande avsättningar och skulder 12 961 11 217 Summa avsättningar, skulder och eget kapital 49 699 43 908 Fakturering per Kv 3 Kv 1-3 Helår Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1-3 Förändri marknadsområde, ng MSEK 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 % % 1 ) EU (exkl. 3 527 11 303 15 559 4 551 4 464 3 882 12 897 14 4 Sverige) Sverige 502 1 741 2 375 586 583 444 1 613 -7 -4 Övriga Europa 643 1 910 2 623 853 899 902 2 654 39 30 Europa totalt 4 672 14 954 20 557 5 990 5 946 5 228 17 164 15 6 NAFTA-området 2 760 8 299 11 273 2 960 2 969 2 855 8 784 6 -6 Sydamerika 491 1 400 1 888 451 526 475 1 452 4 -7 Afrika/Mellanöste 550 1 361 1 921 611 616 603 1 830 34 30 rn Asien/Australien 1 977 5 796 8 111 2 038 2 383 2 469 6 890 19 11 Koncernen totalt 10 450 31 810 43 750 12 050 12 440 11 630 36 120 14 5 Fakturering per affärsområde, MSEK Svk Tooling 3 653 11 303 15 507 4 258 4 296 3 954 12 508 11 3 Svk Mining and 2 602 7 516 10 184 2 984 3 270 3 398 9 652 28 15 Construction Svk Specialty 3 286 10 188 14 209 3 690 3 763 3 258 10 711 5 -3 Steels Seco Tools2) 895 2 757 3 785 1 103 1 092 1 005 3 200 16 5 Koncerngemensamt 14 46 65 15 19 15 49 / / Koncernen totalt 10 450 31 810 43 750 12 050 12 440 11 630 36 120 14 5 Rörelseresultat per affärsområde, MSEK Svk Tooling 735 2 305 3 135 878 892 735 2 505 Svk Mining and 286 782 1 073 315 351 336 1 002 Construction Svk Specialty 86 674 980 317 341 295 953 Steels Seco Tools2) 156 543 740 240 220 165 625 Koncerngemensamt -38 -189 -261 -110 -44 -106 -260 Rörelseresultat före Jämförelsestörand 1 225 4 115 5 667 1 640 1 760 1 425 4 825 e poster Jämförelsestörand 0 660 660 0 0 0 0 e poster Rörelseresultat efter jämförelsestörand 1 225 4 775 6 327 1 640 1 760 1 425 4 825 e poster Rörelseresultat per affärsområde, % av fakturering Svk Tooling 20 20 20 21 21 19 20 Svk Mining and 11 10 11 11 11 10 10 Construction Svk Specialty 3 7 7 9 9 9 9 Steels Seco Tools2) 17 20 20 22 20 16 20 Rörelseresultat före jämförelsestörand 12 13 13 14 14 12 13 e poster Rörelseresultat efter jämförelsestörand 12 15 14 14 14 12 13 e poster 1) Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter. 2) Genom majoritetsinnehav i Seco Tools konsoliderar Sandvik detta bolag. För kommentarer hänvisas till bolagets delårsrapport. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00010/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00010/bit0001.pdf

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2018 omkring 42 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar