Bokslutskommuniké januari-december 2000

AB Sardus (publ.) Noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista Bokslutskommuniké januari-december 2000 · Omsättningen ökade med 29% och uppgick till 1 173 Mkr (908). · Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, exklusive SPP-medel ökade med 28 % till 124 Mkr (97). · Resultat före skatt inklusive SPP-medel (16 Mkr) uppgick till 91 Mkr (73). · Vinst per aktie uppgick till 6,09 kr (5,00) exkl SPP-medel 4,92 kr (5,00). · Styrelsen föreslår en utdelning på 4,25 (4,00) kr/aktie. Resultat januari-december 2000 Sardus omsättning för helåret 2000 uppgick till 1173 Mkr (908), en ökning med 29 % jämfört med föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar exklusive SPP-medel för helåret 2000 ökade till 124 Mkr (97). De totala goodwillavskrivningarna för perioden uppgick till 27 Mkr (21) och finansnettot till -22 (-3). Resultatet före skatt uppgick till 91 (exklusive SPP-medel till 75 Mkr) jämfört med 73 Mkr 1999. Konkurrenssituationen har skärpts och inneburit att koncernen ej nått fullt ut planerad resultatnivå. Förändringar i produktmixen har påverkat resultatnivån. Pastejköket Omsättningen under helåret 2000 uppgick till 407 Mkr (401) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar exklusive SPP-medel till 69 Mkr (70). Tillverkningen av bakade pastejer i Helsingborg flyttades till fabriken i Tranås under andra kvartalet 2000. Denna åtgärd har påverkat resultatet i positiv riktning. Charkdelikatesser Omsättningen för helåret 2000 uppgick till 412 Mkr (394) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar exklusive SPP-medel blev 23 Mkr (30). Resultatförändringen förklaras främst av skärpt konkurrenssituation, förändringar i produktmixen och högre råvarukostnader i jämförelse med föregående år. 3-stjernet A/S Per 1999-12-31 förvärvade Sardus ett av de största köttpåläggsföretagen i Danmark - 3-stjernet A/S. Bolaget har ingått i koncernen under hela 2000 har bidragit till stor del av koncernens försäljningsökning. Omsättningen för helåret uppgick till 247 Mkr, varav cirka 30 procent utgjordes av export. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 35 Mkr, vilket låg på planerad nivå. Förvärvet har inneburit att Sardus har byggt ett brohuvud för fortsatt expansion i Danmark och på exportmarknader. Storhushåll Omsättningen för helåret 2000 uppgick till 150 Mkr (158) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar exklusive SPP-medel till 9 Mkr (6) Mkr. Det ökade resultatet berodde främst på förbättrade marginaler. Utveckling fjärde kvartalet 2000 Sardus omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 309 Mkr (240). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för fjärde kvartalet uppgick till 32 Mkr (27) och resultat före skatt till 19 Mkr (21). Fjärde kvartalet har påverkats av något sämre finansnetto och valutaeffekter. Likviditet och finansnetto Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december till 18 Mkr (46). Dessutom har en checkräkningskredit på 120 Mkr utnyttjats med 89 Mkr (8). Minskningen av likvida medel och utnyttjandet av checkräkningskrediten beror på förvärvet av 3-stjernet A/S som finansierats med banklån. Investeringar Koncernens totala investeringar under helåret uppgick till 58 Mkr (401) inklusive företagsförvärv. Goodwill Goodwill/varumärken som är kopplade till de under 1998/99 förvärvade bolagen avskrivs offensivt. Principen innebär 20 % årlig avskrivning på restvärdet under 5 år och 20% planenligt de resterande 5 åren. Detta innebär att 2/3 av anskaffningsvärdet skrivs av under de första fem åren. Pastejköksgruppen respektive Charkdelikatessergruppen belastas under helåret 2000 med goodwillavskrivningar uppgående till 12 Mkr (15) respektive 4 Mkr (6). Goodwill hänförbart till förvärvet av 3-stjernet A/S avskrivs rakt på 20 år och uppgår till 11 Mkr för helåret. Sarduskoncernens resultat för helåret belastades totalt med 27 Mkr (21) i goodwillavskrivningar. Organisation/personal Under året har dotterbolagschefer anställts för de svenska affärsenheterna och en nyinrättad befattning som chef för affärsutveckling har tillsatts. Nytt långsiktigt måltal för Sardus Styrelsen har beslutat att sätta ett långsiktigt mål för Sardus vinsttillväxt i aktierelaterade termer. I ett flerårsperspektiv strävar Sardus att nå en genomsnittlig vinsttillväxt per aktie exkl. SPP medel på 10% per år. Tillväxtmålet på 15-20% per år inklusive förvärv och bolagets utdelningspolitik ligger fast liksom målet att avkastningen på eget kapital skall ligga på 25%. Utsikter för 2001 Råvaruprisernas utveckling under 2001 är väsentlig för Sardus resultat. Marknaden för Sardus produkter förväntas 2001 vara i stort sett oförändrad. Konkurrensen bedöms fortsatt vara intensiv i en marknad som präglas av priskonkurrens. Under förutsättning att råvarupriserna får en lugn utveckling och att lågpriskonkurrensen ligger på en oförändrad nivå, bedömer styrelsen att resultatet för 2001 når en nivå som är bättre än år 2000 (75 Mkr) exklusive SPP-medel och en ökning av vinst/aktie i linje med det långsiktiga lönsamhetsmålet. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning på 4,25 (4,00) kr/aktie för verksamhetsåret 2000. Helsingborg den 15 februari 2001 AB Sardus (publ.) Styrelsen Närmare upplysningar lämnas av VD Ragnar Bringert, Tel 042-37 02 50 eller 070-593 62 73. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01130/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01130/bit0001.xls Tabeller

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi