Delårsrapport januari-juni 2002

AB Sardus (publ.) Noterat på Stockholmsbörsens A-lista Delårsrapport januari-juni 2002 · Omsättningen ökade med 33% och uppgick till 793 Mkr (598) · Rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökade med 46% till 70 Mkr (48) · Resultat före skatt ökade med 56% till 36 Mkr (23) · Vinst per aktie uppgick till 2,41 kr (1,64), en ökning med 47% · Resultatet för 2002 kommer att överträffa föregående års resultat Utveckling andra kvartalet Den positiva utvecklingen från första kvartalet 2002 har även fortsatt under andra kvartalet 2002. Sardus rörelseresultat före goodwillavskrivningar för andra kvartalet 2002 uppgick till 36 Mkr (28) och inkluderar realisationsvinster för sålda anläggningstillgångar med 3 Mkr (6). Resultatet före skatt uppgick till 18 Mkr (16) på en omsättning av 393 Mkr (313). Resultat januari-juni 2002 Sarduskoncernen uppvisar ett positivt första halvår med en försäljning på 793 Mkr (598). Fortsatta försäljningsökningar i samtliga affärsenheter med undantag av Sardus Foodpartner har bidragit till resultatförbättringen. Marginalerna har förbättrats bland annat genom en gynnsammare produktmix. Sardus rörelseresultat före goodwillavskrivningar för halvåret ökade till 70 Mkr (48). De totala goodwillavskrivningarna för perioden uppgick till 15 Mkr (13) och finansnettot till -19 Mkr (-12). Resultatet före skatt uppgick till 36 Mkr (23) och vinsten per aktie till 2,41 kronor (1,64). Pastejköket Omsättningen under första halvåret uppgick till 218 Mkr (211) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 34 Mkr (29). Det förbättrade resultatet beror huvudsakligen på den ökade försäljningen av pastejprodukter bland annat nylanserade bredbara pastejen Balans. Charkdelikatesser Omsättningen under första halvåret uppgick till 229 Mkr (210) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 15 Mkr (9). Ökad försäljning av bland annat tunna skivor och förändringar i produktmixen bidrog till ett bättre resultat. Under perioden har lågfettprodukter under varumärket "Det lätta bordet" lanserats. 3-STJERNET A/S Omsättningen för första halvåret uppgick till 133 Mkr (121) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 18 Mkr (13). I 3- STJERNET har den ökade försäljningen av de fettfattigare produkterna "Det lette bord" och förändringar i produktmixen bidragit till ett positivare resultat. Sardus Foodpartner-Storhushåll Omsättningen för första halvåret uppgick till 71 Mkr (78) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 3 Mkr (4). Lägre försäljning medförde ett sämre resultatutfall. Falbygdens Ost Omsättningen för första halvåret uppgick till 158 Mkr. Rörelseresultatet före goodwill-avskrivningar uppgick till 8 Mkr. Falbygdens Ost utvecklas fortsatt enligt plan och försäljningsutvecklingen är positiv. Marknad Nya fettsnåla påläggsprodukter har lanserats i Sverige och Danmark. Genom etablering i Danmark av "Det lette bord" och lansering i Sverige av samma produkter under varumärket "Det lätta bordet" tillfredsställer Sardus ett växande konsumentbehov. Dessutom ger lanseringen positiva synergieffekter mellan de svenska och danska verksamheterna. Även inom pastejområdet har ett flertal lågfettprodukter lanserats under varumärkena Arboga, Pastejköket och Lindbergs. Likviditet och finansnetto Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni till 31 Mkr (11). Därutöver finns ett outnyttjat kreditutrymme på 326 Mkr. Finansnettot uppgick till -19 Mkr (-12). Ökningen beror dels på större räntebärande lån till följd av förvärvet av Falbygdens Ost, dels en högre ränta. Som ett led i AB Sardus fortsatta expansion har bolaget genom SEB Merchant Banking tagit upp ett förlagslån på 100 Mkr inom en ram på 150 Mkr. Lånet är noterat på Stockholms-börsens månatliga lista för obligationslån och har en löptid på 5 år. Samtidigt har koncernens tidigare externa finansiering, som uppgick till cirka 570 Mkr, ersatts av ett syndikerat lån på maximalt 770 Mkr. Bakom lånet står SEB, Danske Bank, LB Kiel och Nykredit Bank. Genom de utökade krediterna skapas ytterligare utrymme för framtida förvärv. Investeringar Koncernens totala investeringar under första halvåret uppgick till 23 Mkr (20). Goodwill För varje förvärv prövas goodwillnivån löpande och varumärkets styrka och livslängd. Goodwill kopplat till Falbygdens Ost avskrivs rakt under en tioårsperiod och uppgår till 4 Mkr för första halvåret. Sardus-koncernens resultat för första halvåret belastades totalt med 15 Mkr (13) i goodwillavskrivningar. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Utsikter för 2002 Råvaruprisernas utveckling under 2002, liksom effekterna från tidigare förvärv, är väsentliga för resultatet. Marknaden för Sardus produkter förväntas vara i stort sett oförändrad och konkurrensen bedöms fortsatt vara intensiv i en miljö, som präglas av priskonkurrens. Vid rådande marknadsförhållanden bedömer styrelsen, att resultatet för 2002 kommer att överträffa resultatet för 2001, som uppgick till 84 Mkr före skatt. Vinsten per aktie förväntas ligga kvar på samma nivå som 2001 (5:85) till följd av en ökad skattebelastning. Helsingborg den 17 juli 2002 AB Sardus (publ.) Styrelsen Närmare upplysningar lämnas av VD Ragnar Bringert, 070-593 62 73. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/17/20020717BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/17/20020717BIT00230/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/17/20020717BIT00230/wkr0003.xls Tabeller

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi