Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 · Omsättningen ökade med 3% och uppgick till 818 Mkr (793) · Resultat före skatt uppgick till 36 Mkr (36) · Vinst per aktie före utspädning uppgick till 2,44 kr (2,41) · Ett antal ekologiska produkter har lanserats · Prognosen om fortsatt resultatförbättring kvarstår oförändrad Utveckling under andra kvartalet Omsättningen uppgick till 425 Mkr (393). Den något högre försäljningen förklaras främst av att påskleveranserna 2003 skedde under andra kvartalet. Sardus resultat före skatt för andra kvartalet 2003 uppgick till 16 Mkr (18). I föregående års resultat ingick realisationsvinster för sålda anläggningstillgångar med 3 Mkr. Den starka utvecklingen i den danska affärsenheten 3-Stjernet uppväger den något svagare utvecklingen i de svenska enheterna. Resultat januari - juni 2003 Den positiva utvecklingen från verksamhetsåret 2002 har fortsatt även under första halvåret 2003 med en bibehållen hög resultatnivå. Resultatet före skatt hamnade på en oförändrad nivå på 36 Mkr (36). I föregående års resultat ingick realisationsvinster för sålda anläggnings- tillgångar med 3 Mkr. Exklusive realisationsvinster under första halvåret föregående år ökade resultatet med 9% . Vinsten per aktie uppgick till 2,44 kronor (2,41). Omsättningen uppgick till 818 Mkr (793). Försäljningen har ökat i affärsenheterna Charkdelikatesser, 3- Stjernet och Falbygdens Ost. Fortsatt gynnsam produktmix och en stabil kostnadsutveckling har bidragit till ett bra resultat. Generellt har försäljnings- och marknadsföringskostnaderna ökat i samband med aktiva produktlanseringar på marknaden. De totala goodwillavskrivningarna för perioden uppgick till 14 Mkr (15) och finansnettot till -18 Mkr (-19). Strategiska satsningar Inom Sardus produktområden utvecklas nya konsumtionsmönster och detaljhandelns arbetsmönster är under förändring. Som ett led i ett långsiktigt strategiskt arbete görs för närvarande insatser för såväl produktutveckling som produktion med inriktning på nya sortiment för specifika målgrupper. Detta innebär bland annat ökade kostnader för produktutveckling, marknadsföring och tillverkning. Återköp av aktier Under andra kvartalet fortsatte Sardus det återköpsprogram av egna aktier, som beslutades av bolagsstämman i april 2002 och mars 2003 genom att ytterligare 220 000 aktier förvärvades till en genomsnittlig kurs av 83,50 kronor. Antalet återköpta aktier uppgår därmed till 397 696 och antalet utestående aktier till 9 602 304. Genomsnittlig återköpskurs totalt uppgår till 80 kronor per aktie. Syftet med återköpen är att fortlöpande anpassa Sardus kapitalstruktur till kapitalbehovet och att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företags-förvärv och lösen av personaloptioner. Affärsenheterna Pastejköket Omsättningen för första halvåret uppgick till 214 Mkr (218) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 28 Mkr (34). Det försämrade resultatet beror på en lägre försäljning och ökade omkostnader avseende främst produkt- och processutveckling samt för att möta ökad konkurrens. För närvarande lanseras flera ekologiska produkter i sortimentet för att tillfredsställa ett ökat konsumentintresse. Charkdelikatesser Omsättningen för första halvåret uppgick till 233 Mkr (229). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 17 Mkr (18). I resultatet för motsvarande period föregående år inkluderas realisationsvinster för avyttrade anläggningstillgångar med 3 Mkr. Förändringar i produktmixen bidrog till det bättre resultatet exklusive realisationsvinster. Försäljningssamarbetet med sopptillverkaren Souperb, som inleddes under 2002, har utvecklats positivt under första halvåret. Två ekologiska produkter lanserades i början av 2003 - sylta och isterband. Klassikern Cognacsmedwurst har lanserats som light- produkt. 3-Stjernet A/S Omsättningen för första halvåret uppgick till 142 Mkr (133) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 26 Mkr (18). Den kraftiga resultatutvecklingen från första kvartalet har fortsatt under andra kvartalet. Ökad försäljning av de fettsnåla produkterna "Det lette bord" och förändringar i produktmixen bidrog till resultatförbättringen. Sardus Foodpartner-Storhushåll Omsättningen för första halvåret uppgick till 59 Mkr (71) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 2 Mkr (3). Den lägre försäljningen beror dels på strejken inom kommuner/skolor under april/maj månad, dels på förändringar i konkurrenssituationen. Falbygdens Ost Omsättningen för första halvåret uppgick till 185 Mkr (158). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 6 Mkr (8). Det lägre resultatet är relaterat till en ökad andel legopackning samt kostnader relaterade till framtida expansion. Nya marknadssatsningar Nya fettsnåla påläggsprodukter har lanserats i Sverige och Danmark under 2002 och 2003. Genom etablering i Danmark av "Det lette bord" och lansering i Sverige av samma produkter under varumärket "Det lätta bordet" har Sardus tillfredsställt ett växande konsumentbehov. Även inom pastejområdet har ett flertal light-produkter lanserats under varumärkena Arboga, Pastejköket och Lindbergs. För att möta en ökad efterfrågan av mindre förpackningar har pastejprodukter i tvåpack (2x75g) lanserats under 2002. Första halvåret 2003 har präglats av offensiva lanseringar. Ekologiska produkter har lanserats inom flera affärsenheter under 2003. Likviditet och finansnetto Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni till 42 Mkr (31). Därutöver finns ett outnyttjat kreditutrymme på 304 Mkr (356). Finansnettot uppgick till -18 Mkr (-19). Investeringar Koncernens totala investeringar under första halvåret uppgick till 42 Mkr (23). Ökningen beror på att merparten av årets investeringar har genomförts under första halvåret 2003. Goodwill Goodwillavskrivningar för första halvåret uppgick till 14 Mkr (15). Varumärkets styrka och livslängd prövas vid varje förvärv och avskrivningstakten anpassas härtill. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Förväntningar avseende 2003 Sardus marknader berörs föga av de allmänna konjunkturförändringarna. Bedömningen är att konsumtions- och efterfrågemönstren fortsätter vara stabila liksom konkurrensförhållandena under 2003. Marknadspositionen är stark med flerårig trend av marknadsandelsvinster, vilket tillsammans med den breddade strategin ger möjligheter till en fortsatt tillväxt. Den goda utvecklingen hittills under året ger därför, vid rådande marknadsförhållanden, förutsättningar för en fortsatt resultatförbättring. Helsingborg den 17 juli 2003 AB Sardus (publ.) Styrelsen Närmare upplysningar lämnas av VD Ragnar Bringert, tel 042-37 02 50 eller 070-593 62 73. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/17/20030717BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/17/20030717BIT00200/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/17/20030717BIT00200/wkr0003.xls Siffror

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi