Delårsrapport januari-mars 2003

Starkt första kvartal Sardus, som är en av Sveriges ledande producenter av smörgåspålägg hade ett starkt första kvartal. Resultatet före skatt uppgick till 20 Mkr (18) och ökade med 11 procent trots att den för flera av dotterbolagen viktiga påskförsäljningen i år sker under andra kvartalet. Vinsten per aktie uppgick till 1,36 kr (1,19), en ökning med 14 procent. Omsättningen uppgick till 393 Mkr (400). Minskningen beror på att påsken i år ligger i april, d v s under andra kvartalet mot första kvartalet förra året. Resultatförbättringen förklaras främst av en gynnsammare produktmix i samtliga affärsenheter. Den positiva utvecklingen innebär, att trenden från 2002 fortsätter. Sardus marknader berörs i begränsad omfattning av de allmänna konjunkturförändringarna. Bedömningen är, att konsumtions- och efterfrågemönstren liksom konkurrensförhållandena fortsätter att vara stabila under 2003. Marknadspositionen är stark med en flerårig trend av marknadsandelsvinster, vilket tillsammans med den breddade strategin ger möjligheter till en fortsatt god tillväxt. - Det gångna årets positiva utveckling har fortsatt under det första kvartalet i år. Det ger, vid rådande marknadsförhållanden, förutsättningar för en fortsatt resultatförbättring, konstaterar Sardus VD Ragnar Bringert. Sardus nya produkter tillfredsställer ökad efterfrågan av fettsnåla produkter och förpackningar, som är anpassade till små hushåll. Detta ger en god bas för en fortsatt positiv utveckling. Helsingborg den 22 april 2003 AB SARDUS (publ.) Ragnar Bringert För ytterligare information: VD Ragnar Bringert, 070-593 62 73 alt 042- 37 02 50 Delårsrapport januari-mars 2003 · Omsättningen uppgick till 393 Mkr (400) · Rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökade med 6% till 36 Mkr (34) · Resultat före skatt ökade med 11% till 20 Mkr (18) · Vinst per aktie före utspädning uppgick till 1,36 kr (1,19), en ökning med 14% · Ekologiska produkter har lanserats · Prognosen om fortsatt resultatförbättring kvarstår oförändrad Utveckling första kvartalet Den positiva utvecklingen från verksamhetsåret 2002 har fortsatt även under första kvartalet 2003. Sardus rörelseresultat före goodwillavskrivningar för första kvartalet 2003 uppgick till 36 Mkr (34). Omsättningen uppgick till 393 Mkr (400). Den lägre försäljningen förklaras främst av att påskleveranserna 2003 sker först under andra kvartalet. Gynnsammare produktmix i samtliga affärsenheter bidrog till resultatförbättringen. De totala goodwillavskrivningarna för perioden uppgick till 7 Mkr (8) och finansnettot till -9 Mkr (-8). Resultatet före skatt ökade med 11% och uppgick till 20 Mkr (18). Vinsten per aktie uppgick till 1,36 kronor (1,19). Återköp av aktier Under första kvartalet forsatte Sardus det återköpsprogram av egna aktier, som beslutades av bolagsstämman i april 2002 genom att ytterligare 96 296 aktier förvärvades till en genomsnittlig kurs av 80 kronor. Antalet återköpta aktier uppgår därmed till 177 696 och antalet utestående aktier till 9 822 304. Bolagsstämman i mars 2003 beslutade om ett fortsatt återköpsprogram. Syftet med återköpen är att fortlöpande anpassa Sardus kapitalstruktur till kapitalbehovet och att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv och lösen av personaloptioner. Affärsenheterna Pastejköket Omsättningen för första kvartalet uppgick till 102 Mkr (110) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 15 Mkr (16). Den lägre försäljningen beror huvudsakligen på att påskförsäljningen 2003 sker under andra kvartalet jämfört med 2002 då påskleveranserna i sin helhet gjordes under mars månad. För närvarande lanseras flera ekologiska produkter i sortimentet för att tillfredsställa ett ökat konsumentintresse. Charkdelikatesser Omsättningen för första kvartalet uppgick till 110 Mkr (120). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 10 Mkr (9). Lägre försäljning beror huvudsakligen på nedläggning av bacon samt att påskförsäljningen 2003 sker under andra kvartalet. Förändringar i produktmixen bidrog till det något bättre resultatet. Försäljningssamarbetet med sopptillverkaren Souperb, som inleddes under 2002, har utvecklats positivt under första kvartalet. Ekologisk sylta och ekologisk isterband lanserades i januari 2003. 3-STJERNET A/S Omsättningen för första kvartalet uppgick till 70 Mkr (66) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 13 Mkr (8). Den forsatt ökande försäljningen av de fettsnåla produkterna "Det lette bord" och förändringar i produktmixen bidrog till det ökade resultatet. Sardus Foodpartner-Storhushåll Omsättningen för första kvartalet uppgick till 33 Mkr (38) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 2 Mkr (2). Den lägre försäljningen beror på förändringar i konkurrenssituationen. Det oförändrade resultatet beror på gynnsammare produktmix och kostnadsreduceringar. Falbygdens Ost Omsättningen för första kvartalet uppgick till 86 Mkr (76). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 2 Mkr (3). Det lägre resultatet är relaterat till att påskförsäljningen 2003, då de svenska märkesostarna har en stor försäljning, inträffar under andra kvartalet. Nya marknadssatsningar Nya fettsnåla påläggsprodukter har lanserats i Sverige och Danmark. Genom etablering i Danmark av "Det lette bord" och lansering i Sverige av samma produkter under varumärket "Det lätta bordet" har Sardus tillfredsställt ett växande konsumentbehov. Även inom pastejområdet har ett flertal light-produkter lanserats under varumärkena Arboga, Pastejköket och Lindbergs. För att möta en ökad efterfrågan av mindre förpackningar har pastejprodukter i tvåpack (2x75g) lanserats under 2002. Ekologiska produkter har lanserats inom flera affärsenheter under 2003. Likviditet och finansnetto Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars till 41 Mkr (29). Därutöver finns ett outnyttjat kreditutrymme på 378 Mkr (380). Finansnettot uppgick till -9 Mkr (-8). Som ett led i AB Sardus fortsatta expansion har bolaget i början på 2002 genom SEB Merchant Banking tagit upp ett förlagslån på 100 Mkr inom en ram på 150 Mkr. Lånet är noterat på Stockholmsbörsens månatliga lista för obligationslån och har en löptid på 5 år. Koncernen har dessutom ett syndikerat lån inom en ram på 770 Mkr. Bakom lånet står SEB, Danske Bank, LB Kiel och Nykredit Bank. Krediterna skapar ytterligare utrymme för framtida förvärv. Investeringar Koncernens totala investeringar under första kvartalet uppgick till 11 Mkr (8). Goodwill Sammanlagda goodwillavskrivningar för första kvartalet uppgick till 7 Mkr (8). Varumärkets styrka och livslängd prövas vid varje förvärv och avskrivningstakten anpassas härtill. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Förväntningar avseende 2003 Sardus marknader berörs föga av de allmänna konjunkturförändringarna. Bedömningen är att konsumtions- och efterfrågemönstren fortsätter vara stabila liksom konkurrensförhållandena under 2003. Marknadspositionen är stark med flerårig trend av marknadsandelsvinster, vilket tillsammans med det breddade produktutbudet ger möjligheter till en fortsatt tillväxt. Den goda utvecklingen hittills under året ger därför, vid rådande marknadsförhållanden, förut-sättningar för en fortsatt resultatförbättring. Helsingborg den 22 april 2003 AB Sardus (publ.) Styrelsen Närmare upplysningar lämnas av VD Ragnar Bringert, tel 042-37 02 50 eller 070-593 62 73. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00140/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00140/wkr0003.xls Tabeller

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi