Delårsrapport januari-september 2000

Report this content

Delårsrapport januari-september 2000 Omsättningen ökade med 29% och uppgick till 864 Mkr (668) Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, exklusive SPP-medel, ökade med 31 % till 92 Mkr (70) Resultat före skatt uppgick till 72 Mkr (52), en ökning med 38% Vinst per aktie uppgick till 5,13 kr (3,71), en ökning med 38% Resultat före skatt för 2000 beräknas uppgå till 96 Mkr Resultat januari-september 2000 Sardus rörelseresultat före goodwillavskrivningar för nio månader 2000 ökade till 92 Mkr (70). De totala goodwillavskrivningarna för perioden uppgick till 21 Mkr (16) och finansnettot till -15 Mkr (-2). Resultatet före skatt blev 72 Mkr (52) på en omsättning av 864 Mkr (668). I resultatet ingår SPP överskottmedel på 16 Mkr som redovisats som intäkt under tredje kvartalet. Resultatnivån i övrigt har påverkats av något läg- re försäljningsvolymer under andra och tredje kvartalet samt förändringar i produktmixen. Plattform för expansion i Danmark Per årsskiftet förvärvade Sardus ett av de största köttpåläggsföretagen i Danmark - 3-stjernet A/S. 3-stjernets lönsamhet är mycket god. Företaget omsatte under 1999 233 Mkr, varav 30 procent utgjordes av export. Förvär- vet innebär att Sardus bygger ett brohuvud för fortsatt expansion i Dan- mark och på exportmarknader. Vidare förväntas synergieffekter inom inköp av råvaror, förpackningsmaterial och export av Sardus-produkter samt im- port av tunnskivade salamiprodukter under varumärket Siesta. Sardus Affärsenheter Pastejköket Omsättningen under niomånadersperioden uppgick till 297 Mkr (287) och rö- relseresultatet före goodwillavskrivningar exklusive SPP-medel till 50 Mkr (48). Tillverkningen av bakade pastejer i Helsingborg flyttades till fa- briken i Tranås under andra kvartalet 2000. Denna åtgärd beräknas påverka resultatet under fjärde kvartalet 2000 i positiv riktning. Charkdelikatesser Omsättningen under niomånadersperioden uppgick till 301 Mkr (282) och rö- relseresultatet före goodwillavskrivningar exklusive SPP-medel blev 18 Mkr (23). Resultatförändringen förklaras främst av försäljningsförändringar i produktmixen och högre råvarukostnader i jämförelse med föregående år. 3-stjernet A/S Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 183 Mkr och rörelsere- sultatet före goodwillavskrivningar till 26 Mkr. Råvaruprisförändringar har påverkat resultatet. Storhushåll Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 113 Mkr (118) och rörel- seresultatet före goodwillavskrivningar exklusive SPP-medel till 8 Mkr (5). Det ökade resultatet berodde på förbättrade marginaler främst genom lägre varukostnader. Utveckling tredje kvartalet 2000 Sardus omsättning under tredje kvartalet uppgick till 301 Mkr (246). Rö- relseresultatet före goodwillavskrivningar exklusive SPP-medel för tredje kvartalet uppgick till 39 Mkr (29) och resultat före skatt inklusive SPP- medel på 16 Mkr till 43 Mkr (23). Likviditet och finansnetto Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september till 13 Mkr (22). Dessutom har en checkräkningskredit på 146 Mkr utnyttjats med 112 Mkr (13). Minskningen av likvida medel och utnyttjandet av checkräkningskrediten be- ror på förvärvet av 3-stjernet A/S. Investeringar Koncernens totala investeringar under niomånadersperioden uppgick till 25 Mkr (41). Goodwill Goodwill/varumärken som är kopplade till de under 1998/99 förvärvade bola- gen avskrivs offensivt. Principen innebär 20 % årlig avskrivning på rest- värdet under 5 år och 20% planenligt de resterande 5 åren. Detta innebär att 2/3 av anskaffningsvärdet skrivs av under de första fem åren. Pastej- köksgruppen respektive Charkdelikatessergruppen belastas under niomåna- dersperioden med goodwillavskrivningar uppgående till 9 Mkr (12) respekti- ve 3 Mkr (4). Goodwill hänförbart till förvärvet av 3-stjernet A/S av- skrivs rakt på 20 år och uppgår till 9 Mkr för niomånadersperioden. Sarduskoncernens resultat för nio månader belastades totalt med 21 Mkr (16) i goodwillavskrivningar. Organisation/personal I syfte att öka ledningskapaciteten har nya dotterbolagschefer utsetts för de tre svenska affärsenheterna. Dessutom har en ny befattning som chef för affärsutvecklingen vid huvudkontoret inrättats. Utsikter för 2000 Råvaruprisernas utveckling under 2000 är väsentlig för Sardus resultat. Priserna har varit instabila under 2000 men har kunnat kompenserats i sto- ra delar med prishöjningar gentemot kund. Under andra och tredje kvartalet har vi erfarit en skärpning av konkur- renssituationen som innebär att koncernen i sin helhet ej kommit att fullt ut nå planerad försäljningsnivå. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att resultatnivån 2000 kommer att nå 96 Mkr inklusive SPP-medel på 16 Mkr. Helsingborg den 17 oktober 2000 AB Sardus (publ.) Styrelsen Närmare upplysningar lämnas av VD Ragnar Bringert, Tel 042-37 02 50 eller 070-593 62 73. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00710/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00710/bit0002.xls Bilaga tabeller http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00710/bit0003.pdf