Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Delårsrapport januari-september 2002 * Omsättningen ökade med 30% och uppgick till 1 215 Mkr (938) * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökade med 35% till 123 Mkr (91) * Resultat före skatt ökade med 36% till 72 Mkr (53) * Vinst per aktie uppgick till 4,84 kr (3,78), en ökning med 28% * Resultatet före skatt för 2002 beräknas uppgå till nivån 100 Mkr (84) * Vinst per aktie för helåret förväntas öka med drygt 10% (f.g år 5,85) * Stärkta marknadsandelar i Sverige och Danmark Utveckling tredje kvartalet Den positiva utvecklingen från första halvåret 2002 fortsatte även under tredje kvartalet 2002. Sardus rörelseresultat före goodwillavskrivningar för tredje kvartalet 2002 uppgick till 53 Mkr (43). Resultatet före skatt uppgick till 36 Mkr (30) på en omsättning av 422 Mkr (340). En stor del av resultatförbättringen beror på ökad försäljning och gynnsammare produktmix. Marknadsandelarna förstärktes både i Sverige och Danmark. Förvärvet av Falbygdens Ost bidrog till försäljningsökningen. Resultat januari-september 2002 Sarduskoncernen uppvisade en positiv niomånadersperiod med en försäljning på 1 215 Mkr (938). Sardus rörelseresultat före goodwillavskrivningar för niomånadersperioden ökade till 123 Mkr (91). Fortsatta försäljningsökningar i samtliga affärsenheter med undantag av Sardus Foodpartner bidrog till resultatförbättringen. Marginalerna förbättrades bland annat genom en gynnsammare produktmix. Förvärvet av Falbygdens Ost bidrog till försäljningsökningen. De totala goodwillavskrivningarna för perioden uppgick till 23 Mkr (19) och finansnettot till -28 Mkr (-19). Resultatet före skatt uppgick till 72 Mkr (53) och vinsten per aktie till 4,84 kronor (3,78). Pastejköket Omsättningen under niomånadersperioden uppgick till 327 Mkr (319) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 55 Mkr (48). Det förbättrade resultatet beror huvudsakligen på den ökade försäljningen av pastejprodukter bland annat den nylanserade bredbara pastejen Balans. Lansering av en ny förpackningstyp - tvåpack (2x75g) genomfördes under tredje kvartalet. Charkdelikatesser Omsättningen under niomånadersperioden uppgick till 351 Mkr (329). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 31 Mkr (19) och inkluderar realisationsvinster för sålda anläggningstillgångar med 3 Mkr (8). Ökad försäljning av bland annat tunna skivor, blodpudding och sylta samt förändringar i produktmixen bidrog till ett bättre resultat. Under perioden lanserades lågfettprodukter under varumärket "Det lätta bordet" medan produktionen av bacon lades ner. 3-STJERNET A/S Omsättningen under niomånadersperioden uppgick till 208 Mkr (198) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 32 Mkr (26). Den ökade försäljningen av de fettfattigare produkterna "Det lette bord" och förändringar i produktmixen bidrog till det ökade resultatet. Sardus Foodpartner-Storhushåll Omsättningen under niomånadersperioden uppgick till 105 Mkr (120) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 6 Mkr (7). Lägre försäljning medförde ett sämre resultatutfall på grund av förändringar i konkurrenssituationen. Falbygdens Ost Omsättningen under niomånadersperioden uppgick till 248 Mkr. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 12 Mkr. Falbygdens Ost utvecklas fortsatt enligt plan och försäljningsutvecklingen är positiv. Speciellt de egna märkesostarna och utländsk dessertost uppvisar kraftiga försäljningsökningar. Företaget ingår i koncernen sedan fjärde kvartalet 2001. Nya marknadssatsningar Nya fettsnåla påläggsprodukter har lanserats i Sverige och Danmark. Genom etablering i Danmark av "Det lette bord" och lansering i Sverige av samma produkter under varumärket "Det lätta bordet" tillfredsställer Sardus ett växande konsumentbehov. Dessutom ger lanseringen positiva synergieffekter mellan de svenska och danska verksamheterna. Även inom pastejområdet har ett flertal lågfettprodukter lanserats under varumärkena Arboga, Pastejköket och Lindbergs. För att tillfredsställa ett ökat konsumentbehov av mindre förpackningar har under kvartalet lanserats pastejprodukter i tvåpack (2x75g). Likviditet och finansnetto Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september till 28 Mkr (13). Därutöver finns ett outnyttjat kreditutrymme på 351 Mkr. Finansnettot uppgick till -28 Mkr (-19). Ökningen beror dels på större räntebärande lån till följd av förvärvet av Falbygdens Ost, dels på en högre räntenivå. Som ett led i AB Sardus fortsatta expansion har bolaget genom SEB Merchant Banking tagit upp ett förlagslån i början på året på 100 Mkr inom en ram på 150 Mkr. Lånet är noterat på Stockholmsbörsens månatliga lista för obligationslån och har en löptid på 5 år. Samtidigt har koncernens tidigare externa finansiering, som uppgick till cirka 570 Mkr, ersatts av ett syndikerat lån på maximalt 770 Mkr. Bakom lånet står SEB, Danske Bank, LB Kiel och Nykredit Bank. Genom de utökade krediterna skapas ytterligare utrymme för framtida förvärv. Fordran på Alecta som för närvarande inte anses vara tillgängliga för utbetalning (frysta) uppgick till cirka 2,5 Mkr per den 30 september. Investeringar Koncernens totala investeringar under niomånadersperioden uppgick till 36 Mkr (30). Goodwill För varje förvärv prövas goodwillnivån löpande och varumärkets styrka och livslängd. Goodwill kopplat till Falbygdens Ost avskrivs rakt under en tioårsperiod och uppgår till 5 Mkr för niomånadersperioden. Sarduskoncernens resultat för niomånadersperioden belastades totalt med 23 Mkr (19) i goodwillavskrivningar. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Utsikter för 2002 Ökad försäljning liksom effekterna från tidigare förvärv är väsentliga för resultatet. Marknaden för Sardus produkter förväntas vara i stort sett oförändrad och konkurrensen bedöms fortsatt vara intensiv i en miljö som präglas av priskonkurrens. Vid rådande marknadsförhållanden bedömer styrelsen, att resultatet för 2002 kommer att överträffa resultatet för 2001 och nå en nivå på 100 Mkr (84) före skatt. Vinsten per aktie förväntas öka med drygt 10% (fg år 5,85) och därmed uppnås det finansiella målet. Helsingborg den 21 oktober 2002 AB Sardus (publ.) Styrelsen Närmare upplysningar lämnas av VD Ragnar Bringert, tel 042-37 02 50 eller 070-593 62 73. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00910/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00910/wkr0003.xls Tabeller