Huvudpunkter i boksluten per 31 mars 2000:

Januari-Mars 2000 HUVUDPUNKTER I BOKSLUTEN PER 31 MARS 2000: * SAS Gruppens resultat före skatter var -297 (-11) MSEK. * Resultat exklusive realisationsvinster blev -310 (-398) MSEK. * Passagerartrafiken (RPK) ökade med 5,9%. Trafiken i Business Class ökade med 5%. * Ökade bränslekostnader påverkar resultatet negativt med 368 MSEK jämfört med föregående år. * Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S -1,16 (-0,02) SEK, SAS Norge ASA -1,40 (0,22) SEK samt SAS Sverige AB -1,55 (-0,10) SEK. * Redovisat resultat efter skatter i SAS moderbolag uppgick till: SAS Danmark A/S -48 (-1) MDKK SAS Norge ASA -63 (10) MNOK SAS Sverige AB -109 (-7) MSEK * Resultat före skatter, exklusive realisationsvinster, bedöms bli cirka 1 000 MSEK för helåret 2000. Därutöver bedöms realisationsvinster från försäljning av aktier och flygplanstransaktioner komma att uppgå till cirka 1 700 MSEK. Delårsbokslutet har ej blivit föremål för revision. Hela rapporten finns tillgänglig på www.scandinavian.net VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET JANUARI * SAS lanserade WAP-tjänst för biljettbokning och upplysningar via mobiltelefon. * SAS utsågs till bästa inrikesflygbolag i Norge och fick "Grand Travel Award". * SAS EuroBonus fick för fjärde året i rad utmärkelsen "The Freddie Award". FEBRUARI * SAS fattade beslut om köp av 12 Airbus A321 samt optioner för totalt 4,5 miljarder SEK. Planen, som möter höga krav på låg bränsleförbrukning och bullernivå, ökar SAS transportkapacitet till/från flera stora städer i Europa och mellan de tre skandinaviska huvudstäderna. MARS * SAS Cargo, Lufthansa Cargo och Singapore Airlines intensifierade sina samarbetsplaner på flygfraktområdet. * SAS, British Midland och Lufthansa ingick ett JointVenture-avtal avseende trafik på Europa till/från London Heathrow och Manchester. * Star Alliance utvidgades med ytterligare två medlemmar, Singapore Airlines och Austrian Airlines Group. * SAS tecknade avtal med Sabre, som är världsledande på avancerade IT- lösningar inom rese- och transportindustrin, om utökad distribution av SAS produkter och tjänster. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER 31 MARS 2000 * Medlemmar i Star Alliance aviserade sin intention att etablera den första kunddrivna internetbaserade marknadsplatsen för business-to- business handel för flygindustrin. * SAS började som första flygbolag i Europa att kommunicera interaktivt med kunderna via Digital-TV. SAS GRUPPEN RESULTAT I SAMMANDRAG JAN-MAR APR-MAR (MSEK) 2000 1999 1999- 1998- 00 99 Omsättning 10 305 9 705 42 662 41 182 Personalkostnader -3 570 -3 -14 -13 486 228 506 Övriga rörelsekostnader -6 680 -6 -25 -24 150 858 349 Rörelseresultat före 55 69 2 576 3 327 avskrivningar Avskrivningar -439 -457 -1 934 -2 046 Resultatandelar i 65 41 34 5 intresseföretag Resultat vid försäljning av aktier i dotter- och intresseföretag - 150 133 151 Resultat vid försäljning av flygplan och byggnader 13 16 728 733 Rörelseresultat -306 -181 1 537 2 170 Resultat från övriga aktier och - 221 196 222 andelar Finansnetto 9 -51 -173 -165 Resultat före skatter -297 -11 1 560 2 227 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MARS DECEMBER MARS (MSEK) 2000 1999 1999 Flygplan och reservdelar 11 935 11 302 12 201 Övriga icke räntebärande tillgångar 19 473 19 601 20 042 Räntebärande tillgångar (exkl 3 604 3 356 2 125 likvida medel) Likvida medel 5 885 8 368 5 706 Tillgångar 40 897 42 627 40 074 Eget kapital 16 637 17 061 16 016 Minoritetsintressen 20 25 20 Förlagslån 755 772 810 Övriga räntebärande skulder 11 056 11 626 11 648 Rörelseskulder 12 429 13 143 11 580 Eget kapital och skulder 40 897 42 627 40 074 Eget kapital 1 januari 2000 17 061 Förändring av omräkningsdifferens -77 Resultat 2000 -347 31 mars 2000 16 637 KASSAFLÖDESANALYS JANUARI - MARS APRIL - MARS (MSEK) 2000 1999 1999- 1998- 00 99 Resultat före skatter -297 -11 1 560 2 227 Avskrivningar 439 457 1 934 2 046 Resultat vid försäljning av -13 -387 -1 057 -1 106 anläggningstillgångar Justering för poster som inte -137 -87 -364 -160 ingår i kassaflödet m.m. Kassaflöde från verksamheten -8 -28 2 073 3 007 Förändring av rörelsekapital -185 -719 236 97 Nettofinansiering från -193 -747 2 309 3 104 verksamheten Investeringar inkl. förskott till -1 283 -1 464 -5 689 -6 498 flygplansleverantörer Försäljning av 603 584 6 455 2 177 anläggningstillgångar m.m. Utdelning till moderbolagen -770 -957 -770 -2 098 Finansieringsöver-/underskott -1 643 -2 584 2 305 -3 315 Extern finansiering, netto -840 244 -2 126 -69 Förändring av likvida medel enl. -2 483 -2 340 179 -3 384 balansräkningen NYCKELTAL Finansiella nyckeltal (baserat på 31 MAR 31 DEC 31 MAR officiell redovisning) 2000 1999 1999 Avkastning på sysselsatt kapital, (12 8% 9% 11% mån rullande) Avkastning på eget kapital *, (12 mån 6% 8% 10% rullande) Soliditet 41% 41% 41% Nettoskuld, MSEK 2 322 674 4 627 Skuldsättningsgrad ** 0,14 0,04 0,29 Räntetäckningsgrad, (12 mån rullande) 3,5 3,7 3,8 Marknadsvärdebaserade nyckeltal (baserat på marknadsjusterat sysselsatt kapital) *** CFROI, (12 mån rullande) 14% 14% 18% ROCE, marknadsbaserat, (12 mån 8% 9% 15% rullande) * Efter schablonskatt ** Skuldsättningsgraden beräknad som räntebärande skulder minskat med räntebärande tillgångar i relation till eget kapital och minoritetsintresse *** Marknadsvärden på flygplansflottan samt nuvärdet av operationella leasingkontrakt ingår i marknadsjusterat sysselsatt kapital. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01000/bit0002.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar