SAS delårsrapport för jan - sep 2001

SAS AB KONCERNEN www.sas.se Januari - September 2001 Den 8 oktober havererade SK686 i Milano och 118 personer omkom i den värsta flygkatastrofen i SAS historia. · Vikande konjunkturer och en svagare efterfrågan som förstärks kraftigt efter den 11 september, är huvudorsaker till att SAS hade ett svagt resultat i tredje kvartalet. · Omsättningen ökade med 11,2% till 38 623 MSEK. · Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) minskade under perioden januari-september med 13,3% till 3 290 (3 794) MSEK. · Resultatet före skatter uppgick till 7 (1 108) MSEK. För tredje kvartalet var resultatet -213 (343) MSEK. · Resultat per aktie för januari-september blev för SAS AB koncernen -0,41 (4,78) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 101,78 (98,15) SEK. · I tillägg till de tidigare aviserade kapacitetsneddragningarna om 12%, genomförs nu ytterligare neddragningar med 3-5% motsvarande 5 flygplan. · SAS initierar ett omfattande åtgärdsprogram med en resultatpåverkande effekt om 3 500 MSEK på årsbasis, vilket ska implementeras under 2002 och som ska motverka en annars kraftigt negativ resultatutveckling under 2002. · Det är stor osäkerhet kring den fortsatta utvecklingen i passagerartrafiken. SAS baserar bedömningen av helårsresultatet på att trafikvolymen under resten av året ligger kvar på samma nivå i relation till föregående år som under oktober månad. SAS AB koncernens resultat före skatter, exklusive realisationsvinster, förväntas därmed bli en förlust om 1 500-2 000 MSEK. · Delårsbokslutet har ej blivit föremål för revision. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sas.se VD HAR ORDET Hösten 2001 inträffade den största flygkatastrofen i SAS historia. Den 8 oktober havererade SK686 i Milano och 118 personer förlorade livet. Företaget präglas sedan dess av sorg och förstämning. Våra tankar går till de anhöriga och många medarbetare i SAS gör idag sitt yttersta för att hjälpa och stödja de drabbade. Också omvärldsutvecklingen har inneburit svåra påfrestningar. En svag konjunktur, terrordåden i USA och krigsaktionerna i dess spår har medfört att flygindustrin befinner sig i kanske den mest dramatiska perioden någonsin. Resandet speglar snabbt utvecklingen i samhället, ekonomiskt, politiskt och socialt. Idag är osäkerheten i dessa avseenden påfallande stora och efterfrågan på flygresor har sjunkit påtagligt. Lönsamheten urholkas och SAS tvingas, liksom andra flygbolag att vidta kraftfulla åtgärder för att minimera skadorna och undvika betydande förluster också under 2002. De förändringar, som vi nu planerar avses vid ingången av 2003 ha haft en resultatpåverkande effekt om totalt 3,5 miljarder kronor på årsbasis. Ett stort antal medarbetare i SAS, cirka 2 500 personer, kommer att bli övertaliga i tillägg till de 800-1 100 som tidigare aviserats. Åtgärderna motiveras av ett absolut behov att åstadkomma en effektivare och mindre kostnadskrävande struktur, så att vi vid en kommande normalisering av flygtrafiken kan fullfölja en tillväxtstrategi. SAS finansiella ställning är fortsatt stark och ger utrymme för att fullfölja det investeringsprogram som pågår med utskiftning och förnyelse av flygplansflottan. Vi har, trots den nuvarande ansträngda situationen, anledning att känna framtidstro. Med en av branschens modernaste flygplansflottor och genom erbjudanden som med ännu bättre precision möter kundens förväntningar kommer SAS styrka inom områdena säkerhet, kvalitet och servicemedvetna medarbetare att bidra till ett starkt, konkurrenskraftigt och lönsamt SAS. SAS AB KONCERNEN NY KONCERNSTRUKTUR SAS AB, ett nybildat svenskt bolag, lämnade den 8 maj erbjudanden till aktieägarna i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA och SAS Sverige AB att byta sina aktier mot samma antal nyemitterade aktier i SAS AB. Per den 28 juni 2001 hade erbjudandena till aktieägarna i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA och SAS Sverige AB accepterats av aktieägare representerande över 90% av aktierna i vart och ett av bolagen. Första dag för notering och handel med aktier i SAS AB var den 6 juli 2001. Styrelsen för SAS AB har begärt avnotering och tvångsinlösen av utestående aktier i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA och SAS Sverige AB pågår. Efter det att erbjudandena fullföljts och accepterats i sin helhet äger den danska, norska respektive svenska staten 14,3% 14,3% respektive 21,4% av aktierna i SAS AB. Resterande 50% av aktierna kommer att ägas av privata intressen. Ägarstruktur efter Erbjudandena (Removed Graphics) NY ORGANISATION Från och med delårsrapporten för perioden januari-september 2001 redovisar SAS AB koncernen tre affärsområden. · Affärsområde SAS Airline, omfattar passagerartransport inklusive SAS Commuter, Widerøe's Flyveselskap, Air Botnia och andelar i intresseföretag, vilka är flygbolag, samt frakttransport (SAS Cargo). · Affärsområde Hotell, utgörs av Rezidor SAS Hospitality (tidigare SAS International Hotels) vilket bedriver hotellrörelse under varumärkena Radisson SAS och Malmaison. · Affärsområde Övrig verksamhet, omfattar försäljning på flygplatser (SAS Trading) och ett antal affärsenheter såsom Scandinavian IT Group, SAS Flight Academy, SMART samt Jetpak. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DE SENASTE KVARTALEN FÖRSTA KVARTALET 2001 · SAS tecknade avtal om utvärdering av kommunikationssystem för trådlös internetanslutning ombord. · Marknadsdomstolen beslutade att EuroBonus-poäng intjänade på konkurrensutsatta inrikeslinjer i Sverige inte får användas till uttag av bonus. ANDRA KVARTALET 2001 · SAS Cargo etablerades som självständigt aktiebolag. · Aktieägarna i SAS tre moderbolag erbjöds byta sina aktier mot samma antal nyemitterade aktier i SAS AB, det nybildade holdingbolaget för SAS- koncernen med säte i Stockholm. · SAS offentliggjorde i samförstånd med norska Braathens huvudägare avsikten att förvärva Braathens flygverksamhet, exklusive Malmö Aviation. TREDJE KVARTALET 2001 · Första dag för notering och handel med aktier i SAS AB var den 6 juli 2001. · EU-kommissionen utdömde böter för SAS och Maersk Air på 39,375 MEUR respektive 13,125 MEUR för överträdelse av EUs konkurrensregler. · Det första av elva nya, större flygplan för interkontinental trafik, en Airbus A340-300 levererades. · Styrelsen i SAS AB offentliggjorde sin avsikt att avgå i samband med presentationen av Granskningskommissionens rapport om SAS/Maersk- saken. HÄNDELSER EFTER 30 SEPTEMBER 2001 Den 8 oktober havererade SK686 vid en olycka på Milanos flygplats Linate och 118 personer omkom. SAS gör idag sitt yttersta för att stödja de anhöriga. · SAS sänkte prognosen för helårsresultatet med anledning av vikande trafikintäkter och lägre Business Class-beläggning. · SAS beslutade om neddragning av kapaciteten med 12 procent jämfört med plan, resultatförbättrande åtgärder och en generell prisökning på 5%. · Norska Konkurransetilsynet godkände SAS köp av Braathens. Därmed uppfylldes en av flera förutsättningar för affärens genomförande. · Rezidor SAS Hospitality har sålt sin fastighet vid Manchester Airport. Realisationsvinsten från försäljningen uppgår till cirka 130 MSEK. · SAS aviserade att avtal ingåtts i syfte att öka ägandet i Spanair från 49% till 74% av aktierna. · Vid en extra bolagsstämma i SAS AB den 6 november föreslår ett antal större aktieägare Egil Myklebust, Berit Kjøll, Fritz H. Schur, Anitra Steen, Lars Reiben Sørensen och Jacob Wallenberg till nya styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås Egil Myklebust. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00480/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00480/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar