SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2003

Första kvartalet i korthet · Första kvartalets omsättning uppgick till 13 710 (13 775) MSEK, en minskning med 0,5%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 4,5% eller 616 MSEK. · Omsättningen i Scandinavian Airlines uppgick till 7 434 (8 576) MSEK. Justerat för valutaeffekt minskade omsättningen med 11,2%. · Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för kvartalet till -398 (584) MSEK. · Resultat före realisationsvinster uppgick för första kvartalet till -1 939 (-1 313) MSEK. Exklusive kostnader för avveckling av överkapacitet var resultat före realisationsvinster cirka -1 739 (-1 313) MSEK. · Resultat före skatt uppgick till -1 876 (-1 446) MSEK. · CFROI för tolvmånadersperioden april 2002-mars 2003 blev 11% (6 %). · Resultat per aktie för perioden januari-mars blev för SAS koncernen -9,72 (-8,17) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 81,23 (83,80) SEK. · Beslut har tagits om ytterligare kostnadsreduktioner uppgående till 8 000 MSEK, främst inom Scandinavian Airlines och ytterligare 1 000 MSEK inom Subsidiary & Affiliated Airlines. Full effekt ska vara uppnådd 2005. · Mot bakgrund av osäkerheten kring marknadsutvecklingen gör SAS koncernen under rådande förhållanden, i enlighet med vad som presenterades den 12 februari 2003, ingen närmare bedömning av resultatet för helåret 2003. Informationstillfällen Delårsrapport 2, januari-juni 2003 11 augusti 2003 Delårsrapport 3, januari-september 2003 11 november 2003 Bokslutskommuniké 2003 februari 2004 Årsredovisning och Miljöredovisning 2003 mars 2004 Alla rapporter finns på engelska, danska, norska, svenska och kan rekvireras från SAS, SE-195 87 Stockholm, telefon +46 8 797 00 00, fax +46 8 797 51 10. De finns även tillgängliga och kan beställas på internet: www.sasgroup.net SAS koncernens månatliga trafik- och produktionsstatistik utkommer den sjätte arbetsdagen i varje månad. Investor Relations SAS koncernen: Sture Stølen +46 8 797 14 51 e-mail: investor.relations@sas.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar