SAS koncernens delårsrapport Jan-Sep 2002

Report this content

Delårsrapport, januari-september 2002 Tredje kvartalet i korthet · Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 48 235 (38 623) MSEK, en ökning med 24,9%. För jämförbara enheter minskade omsättningen under perioden med 3,0% och under tredje kvartalet med 1,9%. · Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för perioden januari- september till 5 962 (3 290) MSEK. Tredje kvartalet blev EBITDAR 2 130 (882) MSEK. · Resultat före realisationsvinster uppgick för årets nio första månader till -118 (-202) MSEK. För tredje kvartalet uppgick resultatet till 15 (-421) MSEK. · Resultat före skatt uppgick till 233 (7) MSEK, varav i Scandinavian Airlines -377 (-350) MSEK. · Resultat före skatt är positivt påverkat av de förvärvade bolagen, Braathens och Spanair, med 658 MSEK. · CFROI för tolvmånadersperioden oktober 2001-september 2002 blev 13% (13%). Koncernens avkastningskrav är 20% varför resultatnivån är långt ifrån vad som krävs för att möta det fastställda kravet. · Resultat per aktie för perioden januari-september blev för SAS koncernen 0,93 (-0,42) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 93,70 (103,50) SEK. · Ramen för SAS koncernens strukturella åtgärder utökas från 4 000 MSEK till 6 400 MSEK med förväntad full effekt 2005. · På grund av fortsatt svag konjunktur med ökad press på yield och intäkter under det tredje kvartalet som bedöms fortsätta under fjärde kvartalet, förväntar SAS koncernen för helåret 2002 ett negativt resultat före skatt (EBT) exklusive omstruktureringskostnader och realisationsvinster. Realisationsvinsterna under 2002 inklusive kostnader för in- och utfasningar av flygplan kommer att uppgå till minst 250 MSEK och omstruktureringskostnaderna till cirka 600 MSEK. · Informationstillfällen Bokslutskommuniké 2002 12 februari 2003 Årsredovisning 2002 och Miljöredovisning mars 2003 Alla rapporter finns på engelska, danska, norska, svenska och kan rekvireras från SAS, SE-195 87 Stockholm, telefon +46 8 797 00 00, fax +46 8 797 15 15. De finns även tillgängliga och kan beställas på internet: www.sas.se SAS koncernens månatliga trafik- och produktionsstatistik utkommer den sjätte arbetsdagen i varje månad. Investor Relations SAS koncernen: Sture Stølen +46 8 797 14 51 e-mail: investor.relations@sas.se SAS AB (publ) org nr. 556606-8499 SE-195 87 Stockholm Telefon +46 8 797 00 00 www.sas.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00010/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00010/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar