Ny konjunkturprognos från SBAB - Stagflationen på besök

Det höga oljeprisets inflationsimpulser och kreditkrisens negativa konjunkturef-fekter är ett dilemma för centralbankerna. Riksbanken höjer styrräntan redan i sommar men ett lägre oljepris ger utrymme för räntesänkningar nästa år. I ett riskscenario med ytterligare uppgång i oljepriset får Riksbanken hålla kvar styr-räntan på 4,50 procent under de två kommande åren.

Oljeprisets utveckling är centralt för konjunkturen men samtidigt osäkert. För att ta hän-syn till den stora osäkerheten används två olika banor för oljepriset i prognosen. I hu-vudscenariot faller oljepriset till 100 dollar per fat till 2010. I riskscenariot fortsätter olje-priset att stiga till 170 dollar per fat 2010.

Huvudscenario – oljepriset faller till 100 dollar per fat
Den tidigare uppgången i oljepriset och krisen på kreditmarknaden ger en svag interna-tionell konjunktur i år och en dämpad tillväxt även under nästa år. Inflationen kulminerar i år och faller sedan tillbaka.

– Den höga inflationen får Riksbanken att höja styrräntan till 4,50 procent redan i juli. När inflationstoppen passerats kan Riksbanken sänka styrräntan till 4 procent under näs-ta år, säger Tor Borg, ränteanalytiker på SBAB.

Den svenska konjunkturen dras ner av den internationella kreditkrisen och höga råvaru-priser. BNP-prognosen för i år justeras ner från 2,4 till 2,0 procent men starkare interna-tionell efterfrågan och expansiv finanspolitik får tillväxten att stiga till 2,8 procent 2009 och 3,4 procent 2010.

Riskscenario – oljepriset stiger till 170 dollar per fat
En fortsatt uppgång i oljepriset gör att konjunkturen försvagas ytterligare och nedgången i inflationen fördröjs. Den svenska finanspolitiken antas bli än mer expansiv men BNP-tillväxten blir ändå en halv procentenhet lägre än i huvudscenariot både 2009 och 2010. Inflationstakten blir cirka en halv procentenhet högre båda åren.

– Trots svagare konjunktur tvingar den högre inflationen Riksbanken att hålla kvar styr-räntan på 4,50 procent under de två kommande åren, säger Tomas Pousette, chefseko-nom på SBAB. Även i detta riskscenario är rörliga boräntor fördelaktiga.Konjunkturbrevet (nr 2) finns i sin helhet på SBAB:s hemsida www.sbab.se.Nyckeltal, årlig procentuell förändring respektive procent

Huvudscenario – oljepris 100 dollar/fat 2010
2007 2008 2009 2010
BNP
USA 2,2 1,3 2,1 3,0
2,6 1,9 1,7 2,1
Euroområdet
Sverige 2,7 2,0 2,8 3,4

KPI
USA 2,9 4,0 1,9 1,5
2,3 3,4 2,1 1,6
Euroområdet
Sverige 2,2 3,5 2,1 1,7

Styrränta,
slutet
respektive år
USA 4,25 2,50 3,50 3,75
4,00 4,25 3,75 4,00
Euroområdet
Sverige 4,00 4,50 4,00 4,25

Riskscenario – oljepris 170 dollar/fat 2010
2007 2008 2009 2010
BNP
USA 2,2 1,1 1,4 2,6
2,6 1,9 1,5 1,8
Euroområdet
Sverige 2,7 1,7 2,3 2,9

KPI
USA 2,9 4,4 3,4 2,9
2,3 3,5 2,6 2,1
Euroområdet
Sverige 2,2 3,6 2,4 2,0

Styrränta,
slutet
respektive år
USA 4,25 3,00 4,00 4,00
4,00 4,25 4,25 4,25
Euroområdet
Sverige 4,00 4,50 4,50 4,50

För ytterligare information kontakta:
Tomas Pousette, chefsekonom SBAB
Tfn 08-614 43 88 eller 0708-92 26 63
E-post tomas.pousette@sbab.se

Tor Borg, ränteanalytiker SBAB
Tfn 08-614 38 84 eller 0761-18 09 02
E-post tor.borg@sbab.se

Christine Brosewitz
Pressansvarig SBAB, tfn 08-614 43 75 eller 0705-47 16 11
E-post christine.brosewitz@sbab.se

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar