SBAB:s bokslut 2002 # bästa resultatet sedan bolagets start

SBAB:s bokslut 2002 - bästa resultatet sedan bolagets start ' Resultat SBAB:s rörelseresultat för 2002 uppgår till 618 mnkr, vilket jämfört med föregående år innebär en förbättring med 14 procent. Räntabiliteten på eget kapital efter skatt är 10,2 procent (9,6 procent). Kapitaltäckningsgraden uppgår till 10,0 procent (9,5 procent) och primärkapitalrelationen till 7,8 procent (7,0 procent). - Det är mycket glädjande att redovisa ett resultat för 2002 som är det bästa sedan bolaget startade 1985. Under de tre senaste åren har SBAB:s resultat ökat med 56 procent, säger SBAB:s VD, Christer Malm. Utlåning Låneportfölj och värdepapperiserade lån, mdkr 2002 2001 Lån i Värde- Total Lån i Värde- Total egen papperi egen papperi portfölserade portfölserade j lån j lån Privatmarknad 36,8 17,0 53,8 31,9 17,5 49,4 Företagsmarknad 97,0 1,0 98,0 105,5 1,0 106,5 Summa 133,8 18,0 151,8 137,4 18,5 155,9 Företagsmarknadsportföljens minskande volym beror bl a på att utlåningen till kommunala bostadsbolag har reducerats och att en fokusering på vissa kundgrupper i kombination med avveckling av olönsamma engagemang har skett. Förbättrad lönsamhet i låneportföljen har haft företräde framför volymtillväxt. Nyutlåning Nyutlåningen på privatmarknad uppgår till 11,1 mdkr och på företagsmarknad till 4,0 mdkr. Marknadsandelen inklusive värdepapperiserade lån uppgår till 7,5 procent och 19,5 procent på respektive marknad. Upplåning Under 2002 har SBAB etablerat en bostadsobligation på den svenska marknaden, SBAB 120. SBAB:s långsiktiga mål är att uppnå en jämn fördelning mellan internationell och inhemsk upplåning. Räntenetto Räntenettot har under året förbättrats med 10 procent från 1 069 mnkr till 1 175 mnkr. Omkostnader Förvaltningskostnaderna har under året ökat måttligt med 2 procent till 471 mnkr (462 mnkr). Bonus SBAB har ett bonussystem med lika belopp till samtliga medarbetare utom VD, som inte omfattas av något bonussystem. Målnivåerna har överträffats under året och därmed utgår bonus enligt maximibeloppet 40.000 kronor till heltidsanställda, vilket totalt innebär en kostnad om 17 mnkr. Kreditförluster och problemkrediter Kreditförlusterna är fortsatt låga. Avsättningar till befarade och konstaterade förluster belastar sammantaget resultatet med 74 mnkr. Problemkrediterna är i princip oförändrade från föregående år och uppgick vid årets utgång till 283 mnkr. Reserveringsgraden har samtidigt ökat från 54 procent till 58 procent. Bolån på Internet Internet är en viktig distributionskanal för SBAB:s bolån. SBAB:s webbplats har fått en ansiktslyftning med flera nya användarvänliga tjänster. Under 2002 gjordes 17 500 låneansökningar över Internet och antalet besök uppgick till 963 000. Cirka 55 procent av SBAB:s utlåning till privatmarknaden sker idag via Internet. Samarbeten SBAB samarbetar med Ikanobanken, Sparbankerna Finn och Gripen samt Salus Ansvar. Ett nytt samarbete har under året inletts med ICA Banken samtidigt som samarbetet med Läns-försäkringar Bank har upphört. SBAB:s förtroende i marknaden är gott Kunder, allmänhet, journalister och riksdagsledamöter m fl ger SBAB det högsta förtroendekapitalet på bolånemarknaden enligt en mätning utförd av SIFO. SBAB har även de mest nöjda privatkunderna och de näst mest nöjda företagskunderna på bolånemarknaden, enligt Svenskt Kvalitetsindex Rating SBAB:s rating från Moody's har bibehållit stabil "outlook" och Standard & Poor's har under 2002 ändrat sin bedömning från negativ till stabil "outlook". Utsikter för 2003 De mål och strategier som lades fast för SBAB:s verksamhet för 2002 kommer också att gälla för år 2003. Vid en samlad bedömning av de faktorer som påverkar resultatutvecklingen bedöms helårsresultatet för 2003 bli något högre än för 2002. 2002 2001 Sammanfattning, SBAB-koncernen Rörelseresultat, mnkr 618 541 Kreditförluster netto, mnkr 74 55 Kapitaltäckningsgrad, % 10,0 9,5 Primärkapitalrelation, % 7,8 7,0 Soliditet, % 3,4 2,9 Avkastning eget kapital, % 10,2 9,6 Problemkrediter efter reserveringar, mnkr 283 277 I/K-tal exkl kreditförluster 2,5 2,3 I/K-tal inkl kreditförluster 2,2 2,0 Rating, lång upplåning Standard & Poor's AA- AA- Moody's A1 A1 Rating, kort upplåning Standard & Poor's A-1+ A-1+ Moody's P-1 P-1 Utlåning, mnkr 133 840 137 430 Värdepapperisering, mnkr 17 968 18 522 Medeltal anställda under året 388 368 Bolagsstämma SBAB:s bolagsstämma äger rum tisdagen den 25 mars 2003, kl 15.00 i Stockholm. Frågor besvaras av: Christer Malm, Verkställande direktör +46 8 614 4301 Peter Gertman, Vice Verkställande direktör +46 8 614 4315 Göran Laurén, Finansdirektör +46 8 614 3840 Annelise Jansson, Informationschef +46 8 614 4355 Ricard Grundwall, Redovisningschef +46 8 614 4326 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT01410/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT01410/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar