SBAB:s rörelseresultat för de första sex månaderna 2004 uppgick till 360 mnkr.

SBAB:s rörelseresultat för de första sex månaderna 2004 uppgick till 360 mnkr. SBAB:s låneportfölj har ökat under de första sex månaderna 2004. Låneportföljen för privatmarknad uppgår till 70,1 mdkr varav värdepapperiserade lån 15,8 mdkr, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande period under 2003 (57,3 mdkr varav värdepapperiserade lån 16,4 mdkr). Utvecklingen av kreditförlusterna är fortsatt positiv och uppgick netto till positiva 8 mnkr, vilket är 27 mnkr bättre än motsvarande period 2003. Resultatet för de första sex månaderna 2004 är fortsatt starkt men något lägre än motsvarande period föregående år. Resultatet belastas dock med högre kostnader än under motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för de första sex månaderna 2004 är 360 mnkr (371 mnkr). Utlåning Under de sex första månaderna 2004 har SBAB:s utlåning till privatmarknad ökat. Nyutlå-ningen uppgick under perioden till 12 464 mnkr (7 337 mnkr). Nyutlåningen sker till över-vägande del över Internet. Nyutlåningen på företagsmarknad var 2 472 mnkr (1 702 mnkr) Låneportfölj och värdepapperiserade lån, mdkr Juni 2004 Juni 2003 Total varav Total varav värdepapper- värdepapper- iserade lån iserade lån Privatmarknad 70,1 15,8 57,3 16,4 Företagsmarknad 84,8 9,4 95,0 1,0 Summa 154,9 25,2 152,3 17,4 Marknadsandelar SBAB:s marknadsandel på privatmarknaden ökar och är 8,1 procent (7,5 procent). Marknadsandelen på företagsmarknaden är 17,3 procent (19,2 procent). Den totala marknadsandelen är 11,4 procent (12,0 procent). Fokusering på vissa kundgrupper i kombination med avveckling av olönsamma engagemang har lett till en minskning av företagsmarknadsportföljen. Upplåning Den långfristiga upplåningen under årets första sex månader 2004 uppgick till 28 593 mnkr (24 412 mnkr) varav 15 019 mnkr (13 090 mnkr) lånades upp på den internationella marknaden och 13 574 mnkr (11 322 mnkr) på den inhemska obligationsmarknaden. Den ursprungligt kortfristiga låneskulden, d v s de skulder som redan vid lånetillfället var kortfristiga uppgick till 24 841 mnkr (39 077 mnkr). Omkostnader Kostnaderna har ökat och uppgick till 263 mnkr (235 mnkr). Bakom ökningen ligger bl a offensiva satsningar på IT, högre personalkostnader samt högre förvaltningskostnader jämfört med motsvarande period föregående år. Kreditförluster och osäkra lånefordringar Kreditförlusterna netto var fortsatt låga och uppgick till positiva 8 mnkr, vilket är 27 mnkr bättre än för motsvarande period 2003. De osäkra lånefordringarna har sedan årsskiftet minskat från 220 mnkr till 217 mnkr. Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar uppgår till 169 mnkr. Samarbeten SBAB samarbetar med Ikano Bank, Sparbankerna Finn och Gripen, Salus Ansvar samt ICA Banken. Liksom tidigare är SBAB:s samarbetspartners viktiga försäljningskanaler. Utsikter för 2004 Resultatet för helåret 2004 förväntas ligga i nivå med resultatet för 2003. Sammanfattning, SBAB-koncernen Juni 2004 Juni 2003 Räntenetto, mnkr 629 639 Rörelseresultat, mnkr 360 371 Resultat efter skatt, mnkr 256 267 Kreditförluster, netto, mnkr (8) 19 Räntabilitet, % 1) 10,5 10,4 Kapitaltäckningsgrad, % 10,1 10,1 Primärkapitalrelation, % 8,4 7,9 Soliditet, % 4,0 3,5 Osäkra lånefordringar efter specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar, mnkr 113 230 I/K-tal exkl kreditförluster 2,3 2,7 I/K-tal inkl kreditförluster 2,4 2,5 Rating, lång upplåning Standard & Poor's AA- AA- Moody's A1 A1 Rating, kort upplåning Standard & Poor's A-1+ A-1+ Moody's P-1 P-1 Utlåning, mnkr 129 651 134 818 Värdepapperiserat, mnkr 25 212 17 450 Medelantal anställda under perioden 381 381 1) Nettoresultat för de tolv senaste månaderna i förhållande till genomsnittligt eget kapital. SBAB:s delårsrapport för 1 januari - 30 juni 2004 bifogas (4 sid). För vidare information Eva Cederbalk, VD, tel 08 614 4301 eller 070 523 23 02 Annelise Jansson, Informationschef, tel 08 614 4355 eller 070 637 12 72 SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på den svenska bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med cirka 10 000 kunder och en marknadsandel om 17,3 procent på företagsmarknaden och cirka 240 000 kunder och en marknadsandel om 8,1 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 65 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT21280/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar