Årsstämma i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) 12 maj 2016

SBCs årsstämma ägde rum i Stockholm torsdagen den 12 maj 2016. SBCs VD Niklas Knight redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2015 samt första kvartalet 2016.

Fastställande av balans och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015.

Utdelning

Stämman beslutade att utdelning ska ske med 1,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2015. Som avstämningsdag för utdelningen beslutades måndagen den 16 maj. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 19 maj.

Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet beviljades för verkställande direktören men inte för styrelsens ledamöter för år 2015.

Styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsens ledamöter ska uppgå till sex stycken. Till styrelseledamöter omvaldes Bernt Ingman, Eva Gidlöf, Håkan Blomdahl, Lennart Hedquist, Lars-Göran Dahl och Per Leopoldsson. Till styrelsens ordförande omvaldes Bernt Ingman och till vice ordförande omvaldes Eva Gidlöf.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen ska utgå med 1 100 000 kronor att fördelas till styrelsens ordförande med 300 000 kronor, till vice ordföranden med 200 000 kronor och övriga av stämman valda styrelseledamöter med 150 000 kronor vardera. Årsstämman fastställde vidare att 15 000 kronor ska utgå till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet. Revisorer Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor intill slutet av nästkommande årsstämma. Grant Thornton kommer att utse den auktoriserade revisorn Jörgen Sandell som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman godkände med en justering det förslag till instruktion för valberedningen som lagts fram. Valberedningen ska utgöras av sex ledamöter, varav styrelsens ordförande ska vara en. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra största aktieägarna i bolaget och be dem utse en representant vardera. De således utsedda ledamöterna ska tillsammans genom majoritetsbeslut utse den sjätte ledamoten.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämma 2016, vari förslagen till beslut framgår. Kallelsen återfinns under Bolagsstyrning på www.sbc.se/bolagsstyrning.

 

För ytterligare information kontakta:

Bernt Ingman, styrelseordförande SBC, Tel 070-751 57 60, e-post: bernt.ingman@telia.com

Niklas Knight, VD, Tel 08-501 150 94, e-post: niklas.knight@sbc.se

Karin Iversen, CFO och vice VD, Tel 08-501 150 69, e-post: karin.iversen@sbc.se  

 

Informationen är sådan som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2016 kl. 08:20.

 

Om SBC SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare ". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på sex orter runt om i landet med totalt cirka 300 anställda. 2015 var koncernens intäkter 395 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity. I januari 2016 förvärvade SBC samtliga aktier i Fastighetspartner i Göteborg AB som omsätter cirka 9 mkr på årsbasis.