Delårsrapport januari-september 2001

Delårsrapport januari-september 2001 · Resultatet efter finansnetto förbättrades med 19 procent till 100,7 Mkr (84,8 år 2000 exklusive återbäring från Alecta). · Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 77,0 Mkr (65,5 år 2000 exklusive återbäring från Alecta). · Rörelsemarginalen ökade till 7,0 procent (6,7 år 2000 exklusive återbäring från Alecta). · Omsättningen steg med 13 procent till 1 107,6 Mkr (979,1). · Den goda efterfrågan inom Scandiaconsults verksamhetsområden bedöms bestå under resterande del av året. Frågor besvaras av verkställande direktör Torbjörn Torell eller ekonomi- och finansdirektör Per Leopoldson, tfn 08-615 60 00. Rapporten finns även tillgänglig på www.scc.se. Scandiaconsult, med 2000 medarbetare på 50 orter i Sverige, Norge och Finland är ett ledande tekniskt konsultföretag på den nordiska marknaden. Koncernen erbjuder helhetslösningar inom olika teknikkompetenser från idé och analys över projektering och projektledning till drift och underhåll. Scandiaconsult omsätter 1,5 miljarder och är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. För mer information se www.scc.se.Perioden i sammandrag Under årets första nio månader 2001 uppgick Scandiaconsults omsättning till 1 107,6 Mkr (979,1), vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma period föregående år. För tredje kvartalet ökade omsättningen med 9 procent till 329,2 Mkr (302,9). Omsättningstillväxten är en följd av en förbättrad prisbild och ökade marknadsandelar på de nordiska marknaderna, bland annat genom förvärv gjorda under 2000. Scandiaconsults målsättning är att bli ledande i Norden vilket ska ske med fokus på utveckling av bolagets regionala enheter. Resultatet efter finansnetto ökade med 15,9 Mkr eller 19 procent till 100,7 Mkr (84,8 år 2000 exklusive återbäring från Alecta). I periodens resultat ingår reavinst till följd av tilläggsköpeskilling vid försäljning av Arsenalen med 15,0 Mkr. För motsvarande period föregående år ingick en reavinst om 14,2 Mkr. För tredje kvartalet ökade resultatet efter finansnetto med 33 procent till 26,5 Mkr (20,0 år 2000 exklusive återbäring från Alecta). Det förbättrade resultatet förklaras av omsättningstillväxt med bibehållen lönsamhet tack vare effektiviseringar i verksamheten och utveckling mot verksamhetsområden med större krav på avancerade och samordnade konsulttjänster. Rörelsemarginalen förbättrades till 7,0 procent (6,7 år 2000 exklusive återbäring från Alecta). Scandiaconsult har som långsiktigt mål att uppnå en rörelsemarginal på 8 procent över en konjunkturcykel. Nationella marknader Verksamheten i Sverige Scandiaconsult i Sverige erbjuder konsulttjänster inom bygg-, mark-, el- , miljö och VVS-teknik samt projektledning inklusive projekt-, kostnads- och kvalitetsstyrning, bygg- och miljöledning. Uppdrag som rör infrastruktur genererar nästan hälften av intäkterna. Antalet årsanställda uppgick under de nio första månaderna till 928. Under de första nio månaderna ökade Scandiaconsults omsättning i Sverige med 8 procent till 615,5 Mkr (572,5). Tredje kvartalets omsättning ökade med 5 procent till 178,2 Mkr (169,3). Omsättningsökningen förklaras främst av fler anställda och en förbättrad prisbild men även av en högre beläggning. Paketering av företagets tjänster har bidragit till bättre prisnivåer. Rörelseresultatet förbättrades under perioden till 44,9 Mkr (38,6) vilket är en ökning med 16 procent. För tredje kvartalet förbättrades rörelseresultatet till 8,9 Mkr (8,1). Marknadssituationen för tekniska konsulttjänster har under perioden varit god. En viss avmattning har kunnat urskiljas i efterfrågan på kommersiella lokaler och industriella byggnader medan investeringar inom bostads-, väg- och järnvägsbyggandet bedöms öka. Scandiaconsult Network Services har av Hi3G fått designuppdrag för utbyggnad av tredje generationens mobilnät i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ordern är värd upp emot 20 Mkr. Verksamheten i Norge Scandiaconsult i Norge arbetar till stor del med infrastrukturprojekt och byggprojekt såsom kontor, bostäder, vårdanläggningar och skolor. Kunderna utgörs främst av stat, kommun och landsting. Antalet årsanställda uppgick under de första nio månaderna till 431. Under de första nio månaderna ökade Scandiaconsults omsättning i Norge med 30 procent till 278,7 Mkr (214,1). Justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 22 procent. För tredje kvartalet ökade omsättningen med 22 procent till 87,7 Mkr (71,8). Justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 15 procent. Den ökade omsättningen är främst ett resultat av fler medarbetare men även av en förbättrad prisbild. Rörelseresultatet för den norska verksamheten ökade till 16,4 Mkr (15,1). För tredje kvartalet ökade rörelseresultatet med 2,9 Mkr till 8,0 Mkr (5,1) vilket främst förklaras av att infrastruktursektorn går bättre samt av nyförvärvade enheter i Bergen. Marknaden för tjänster inom bygg- och anläggningssektorn har inte ändrats väsentligt mellan andra och tredje kvartalet. Den norska räntenivån har varit fortsatt hög och norska staten har ännu inte presenterat åtgärder för att stimulera efterfrågan. Dock finns det skäl att tro att de statliga investeringarna kommer öka nästa år inom skola, vård och kommunikation. Scandiaconsult är väl positionerat inom dessa områden. Scandiaconsult har tecknat ramavtal med Celexa Egendomsförvaltning AS som är en betydande egendomsförvaltare. Avtalet innebär att Scandiaconsult blir Celexas partner vid utveckling och ombyggnad av egendomar över hela landet. Verksamheten i Finland Scandiaconsult i Finland erbjuder tjänster och kompetens i uppdrag inom samhällsplanering, bygg-, mark-, VA- och miljöteknik. Kunderna utgörs till större delen av offentlig sektor, företrädesvis i uppdrag inom infrastruktur. Antalet årsanställda uppgick under de första nio månaderna till 467. Under de första nio månaderna ökade Scandiaconsults omsättning i Finland med 15 procent till 224,1 Mkr (194,7). Justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 10 procent. Omsättningsökningen förklaras av att prisbilden märkbart har förbättrats. För tredje kvartalet ökade omsättningen med 6 procent till 66,0 Mkr (62,1). Justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 2 procent. Rörelseresultatet för perioden uppgick för den finska verksamheten till 14,0 Mkr (11,2). Resultatuppgången kan främst förklaras av den förbättrade prisbilden, men även av fler medarbetare. Därutöver fortsätter samflyttningen av verksamheten i Esbo till gemensamma lokaler att ge positiva resultateffekter. För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 3,6 Mkr (4,2). Efterfrågan på Scandiaconsults tjänster var under tredje kvartalet fortsatt stabil. Dock har man kunnat se en minskning av investeringarna inom husbyggnadssektorn. Beträffande väg- och anläggningsbyggandet bedöms marknadsläget vara oförändrat. Förvärv och avyttringar Under 2001 har Norman AS och Arkon AS förvärvats i Norge. Norman och Arkon är belägna i Bergen och sysselsätter 50 respektive 22 medarbetare. Bolagen omsatte 40 respektive 11 Mkr år 2000 och är verksamma inom bland annat projektutveckling, projektledning, projektering och byggteknik. Som ett led i renodlingen och fokuseringen på Scandiaconsults kärnverksamhet har miljölaboratoriet i Malmö sålts till SGAB - Svensk Grundämnesanalys AB. Scandiaconsult har tecknat ett samarbetsavtal med SGAB som innebär att Scandiaconsults miljökonsulter även fortsättningsvis kommer att kunna nyttja den kompetens och de tjänster som miljölaboratoriet erbjuder. Finansiell ställning Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid utgången av perioden till 125,1 Mkr jämfört med 201,7 Mkr vid samma tidpunkt föregående år. Räntebärande skulder har sjunkit till 56,5 Mkr (79,0). Kassaflöde efter investeringar uppgick till 14,9 Mkr (56,9) eller 0,64 kr per aktie (2,35). Kassaflödet har påverkats negativt av aktieutdelning med 127,1 Mkr (29,9) samt av betydande fyllnadsinbetalning av skatt med 60,1 Mkr (9,7) bland annat beroende på erhållen återbäring från Alecta år 2000. Vid utgången av perioden uppgick soliditeten till 45 procent. Det egna kapitalet uppgick till 349,4 Mkr (376,9 år 2000 inklusive återbäring från Alecta), motsvarande ett eget kapital per aktie före utspädning på 15,12 kr (15,55 år 2000 inklusive återbäring från Alecta). Skatt Skattekostnaden uppgick under perioden till 27,6 Mkr vilket motsvarar 27,4 procent av resultatet före skatt. Investeringar Nyinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 19,7 Mkr (16,3). Investeringarna avsåg främst datorer och övrig IT-utrustning. Avskrivningar på inventarier uppgick under perioden till 20,3 Mkr (20,2). Under tredje kvartalet tecknade Scandiaconsult avtal avseende ett nytt koncerngemensamt affärssystem. Införandet har påbörjats i Finland. Medarbetare Antalet årsanställda var under perioden 1 841 (1 701). Antalet medarbetare vid tredje kvartalets utgång uppgick inklusive tidsbegränsat anställda till 1 970 (1 944). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 17,9 Mkr (19,8). Resultatet efter finansnetto för perioden uppgick till 21,2 Mkr (20,9). Investeringar i inventarier uppgick till 0,0 Mkr (0,1). Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 98,1 Mkr (174,3). Framtidsutsikter 2001 Efterfrågan på Scandiaconsults tjänster inom flertalet verksamhetsområden har varit fortsatt god under de nio första månaderna med en omsättningstillväxt om 13 procent. Trots svagare konjunktur för åtskilliga branscher är byggkonjunkturen fortsatt god. Scandiaconsults marknadspositionering medför att efterfrågan under resterande del av året bedöms bestå. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Scandiaconsult tillämpar Redovisningsrådets nya rekommendationer som gäller från och med 2001. Datum för ekonomiska rapporter 2001 Bokslutskommuniké för 2001 kommer att lämnas den 15 februari 2002. Stockholm den 2 november 2001 Scandiaconsult AB (publ) Torbjörn Torell Verkställande direktör och koncernchef Rapporten finns även tillgänglig på www.scc.se. Revisorsgranskning Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00050/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00050/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar