Scandiaconsults bolagsstämma

Scandiaconsults bolagsstämma * Utdelning lämnas med 5:00 kronor (0:00) per aktie * Beslut om split 4:1 * Bemyndigande om återköp av högst 10 procent av antalet aktier * Beslut om optionsprogram för medarbetarna i koncernen "Scandiaconsult har nu en stark verksamhet och en stark finansiell bas att utgå ifrån inför framtiden - vår vision är att bli det ledande tekniska konsultföretaget i Norden." Det sade Scandiaconsults VD och koncernchef Torbjörn Torell på bolagsstämman på onsdagen. Torbjörn Torell talade även om att avgörande åtgärder för att öka lönsamheten är att vidareutveckla Scandiaconsults struktur- och humankapital. Under den närmaste framtiden kommer företaget att satsa på kompetensutveckling i form av specialistutbildningar, program för ledarutveckling och söka nya metoder för att underlätta projektsamarbete över teknik- och bolagsgränser. Betydande satsningar kommer även att genomföras i uppbyggnaden av en IT-plattform för användarstöd i projekt, tekniskt stöd och administrativt stöd. Bolagsstämman beslöt om en ändring av bolagsordningen innebärande att en split av bolagets aktie med 4:1 genomförs. Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma återköpa högst 2 389 682 aktier, justerat för split enligt ovan, motsvarande högst 10 procent av antalet aktier. För förvärvade aktier får betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs med en avvikelse som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Återköpet syftar dels till att ge styrelsen en möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, dels till förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets egna aktier, samt att förfoga över aktier inom ramen för optionsprogrammet för medarbetare i koncernen, d v s vid behov komplettera tekningsoptionsprogrammet enligt nedan. Vidare beslöt stämman att uppta ett förlagslån genom emission av ett skuldebrev om nominellt 10 000 kronor, förenat med sammanlagt högst 1 400 000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning, varvid varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny aktie om nominellt 2,50 kronor (justerat för split enligt ovan). Medarbetare i koncernen kommer att erbjudas att förvärva optionsrätter på marknadsmässiga villkor. Genomförandet av teckningsprogrammet innebär en utspädning efter full konvertering med cirka 5,5 procent. Styrelseledamöterna Lars-Ove Håkansson, Jørgen Andersen, Svein Ribe Anderssen, Klas Cederwall, Jørn B Jensen, Torbjörn Torell och Thord Wilkne omvaldes av stämman. Roland Nilsson avböjde omval på grund av tidsskäl. Vid konstituerande styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman omvaldes Lars-Ove Håkansson till ordförande. Frågor besvaras av verkställande direktör och koncernchef Torbjörn Torell, eller ekonomi- och finansdirektör Per Leopoldson, tfn 08-615 60 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01360/bit0002.pdf

Dokument & länkar