Accepterande av erbjudande

Stockholm 2000-06-05 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien eller Japan eller i annat land där offentliggörande, publicering eller distribution skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings-, eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Provobis aktieägare representerande 85,1 procent av röstetalet och 81,0 procent av aktiekapitalet i Provobis har accepterat Scandic Hotels erbjudande. Styrelsen för Scandic Hotels AB (publ) ("Scandic Hotels") beslutade den 12 april 2000 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Provobis Hotel & Restauranger AB (publ) ("Provobis") avseende samtliga utestående aktier i Provobis. Vid utgången av erbjudandets anmälningstid, den 31 maj 2000, hade aktieägare representerande 85,1 procent av röstetalet och 81,0 procent av aktiekapitalet i Provobis accepterat erbjudandet. Totalt har samtliga 600 000 aktier av serie A och ca 7,8 miljoner aktier av serie B lämnats in under kontantalternativet samt ca 7,5 miljoner aktier av serie B lämnats in under aktiealternativet. Sedan offentliggörandet av erbjudandet har Scandic Hotels köpt 3 372 822 aktier av serie B i Provobis. Därmed kommer Scandic Hotels totala innehav av aktier i Provobis att uppgå till 600 000 aktier av serie A och 18 666 096 aktier av serie B, vilka tillsammans representerar 98,6 procent av röstetalet och 98,2 procent av aktiekapitalet i Provobis. Enligt prospektet var det offentliga erbjudandet förenat med två förbehåll. Ett förbehåll var att extra bolagsstämma i Scandic Hotels fattade beslut om riktad nyemission till aktieägare i Provobis, vilket har skett den 19 maj 2000. Beträffande det andra förbehållet har Scandic Hotels styrelse bedömt att det offentliga erbjudandet inte kan komma att omöjliggöras eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande eller av andra omständigheter utanför Scandic Hotels kontroll. Med hänsyn till detta har Scandic Hotels styrelse beslutat att erbjudandet inte är förenat med några förbehåll och att erbjudandet kommer att fullföljas. Redovisning av aktier respektive kontanter till de som accepterat erbjudandet under anmälningstiden beräknas kunna ske omkring den 20 juni 2000. Scandic Hotels kommer att begära tvångsinlösen av de aktier i Provobis som inte lämnats in i erbjudandet. Stockholm den 5 juni 2000 Scandic Hotels AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT01070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT01070/bit0002.pdf

Dokument & länkar