Delårsrapport Januari-September 2000

Report this content

Delårsrapport januari - september 2000 www.scandic-hotels.com *Perioden i korthet *Ökad tillväxttakt. Rumskapaciteten ökade med 19% genom 23 nya hotell *Utvecklingen på Scandics samtliga marknader var fortsatt god, med undantag för Norge *Försäljningen för årets första nio månader ökade med 10% till 4 256 MSEK (3 858). För jämförbara enheter och justerat för kurseffekter ökade försäljningen med 4% *Resultat efter finansnetto ökade med 38% och uppgick till 342 MSEK (247). För jämförbara enheter var ökningen 10% *Rörelsemarginalen ökade till 7,8% (6,0). För jämförbar verksamhet uppgick rörelsemarginalen till 6,6% (6,0) *Vid periodens utgång hade Scandic återköpt egna aktier motsvarande 4,9% av totalt antal emitterade aktier *Vinst per aktie ökade med 88% till 4,93 kr (2,62) Ökad tillväxttakt Scandics starka tillväxt har fortsatt. Rumskapaciteten har under de första nio månaderna år 2000 ökat med 19%, från att under den senaste femårsperioden ökat med i genomsnitt 10% årligen. Under perioden tillkom 23 nya hotell och två hotell lämnades. Bolagets rumskapacitet ökade med 4 243 rum till totalt 26 496 rum. Förvärvet av den svenska hotellkedjan Provobis i slutet av juni svarade för 17 av de nya hotellen. Scandics målsättning är att fortsätta växa med minst 10% årligen. Tillväxten skall ske dels genom fortsatt förstärkning av bolagets starka nordiska position samt dels genom utomnordisk etablering i städer med en hög andel nordiska resenärer. Utomnordiska kedjeförvärv kan också bli aktuella. Prioriterade marknader är de baltiska staterna, Polen, Tyskland, Benelux och Storbritannien. God utveckling på Scandics marknader Den stabila och positiva marknadsutvecklingen på Scandics marknader fortsätter. I Sverige fortsätter efterfrågan att öka. Kapacitetstillskottet begränsar sig till ett fåtal hotell i de största städerna. Snabbast efterfrågetillväxt noteras i storstäder samt universitets- och regionsstäder. Danmark uppvisar också en positiv utveckling, om än i något långsammare takt än i Sverige. Starkast utveckling noteras i Köpenhamnsområdet. Öresundsbron har haft en gynnsam inverkan på efterfrågan i området på båda sidor av bron. Ett fåtal nya hotell har tillkommit i Köpenhamn, men dessa har inte inverkat negativt på beläggningsgraden. Finland är det land i Norden som uppvisar starkast efterfrågetillväxt. Samtidigt har ny kapacitet tillkommit, framförallt i Helsingforsområdet, varför beläggningsgraden sjunkit något. Den enda av Scandics marknader som inte uppvisar positiv utveckling är Norge. Trots uppgången i den norska ekonomin har efterfrågan på hotellrum försvagats. En av orsakerna till detta är strukturförändringar i den norska oljeindustrin. Scandics utomnordiska marknader uppvisar en mycket positiv utveckling med ökande efterfrågan, beläggningsgrad och rumspriser. Försäljningen ökade med 10% Koncernens försäljning under årets första nio månader uppgick till 4 256 MSEK (3 858), vilket motsvarar en ökning med 10% jämfört med samma period föregående år. För jämförbara hotell och justerat för kurseffekter uppgick ökningen mellan åren till 4%. Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 1 623 MSEK (1 290), en ökning med 26%. Försäljningen för jämförbara hotell, justerat för kurseffekter, ökade med 4%. Resultatet efter finansnetto ökade med 38% Rörelseresultatet för årets första nio månader ökade med 41% till 332 MSEK (236), motsvarande en rörelsemarginal på 7,8% (6,0). I rörelseresultatet ingår en jämförelsestörande post om 61 MSEK avseende en engångsåterbäring av SPP's överkonsolidering. Av denna post avser 39 MSEK Scandics verksamhet och återstående 22 MSEK är hänförlig till Provobis. För jämförbara hotell och justerat för den jämförelsestörande posten uppgick rörelseresultatet till 246 MSEK (216) motsvarande en rörelsemarginal på 6,6% ( 6,0). Rörelseresultatet i den nordiska verksamheten uppgick till 288 MSEK (225) och i den utomnordiska till 44 MSEK (11). Resultat efter finansnetto uppgick till 342 MSEK (247), vilket innebär en ökning med 38% jämfört med föregående år. För jämförbara hotell och justerat för den jämförelsestörande posten för-bättrades resultatet med 10%. I resultatet ingår Scandics andel i intressebolaget Pandox med 28 MSEK (21). Under tredje kvartalet uppgick resultat efter finansnetto till 135 MSEK (99). Jämförbarheten mellan åren påverkas dels av att 20 fristående restauranger i Finland avyttrades första kvartalet 1999, dels av förvärvet av Provobis som påverkar såväl intäkts- som kostnadsbilden under tredje kvartalet 2000. Scandics återköp av egna aktier har också påverkat bolagets skuldsättning och därmed finanskostnaderna. Under perioden januari- september i fjol avyttrades två hotell som medförde en reavinst på 12 MSEK. I år har ett hotell avyttrats vilket har medfört en reavinst på 3 MSEK. Under första kvartalet 2000 sålde Scandic sitt aktieinnehav i hotellfastighetsbolaget Hotellus International. Denna affär gav inte upphov till något realisationsresultat men medförde att skattemässiga avdrag kan yrkas i Sverige för tidigare gjorda förluster på 335 Mkr. Av detta skäl har det resultat som uppstått i den svenska verksamheten under året ej belastats med någon skatt. Scandics verksamhet Beläggningsgraden har under niomånadersperioden ökat med en knapp procentenhet till 64,3% (63,4). Det genomsnittliga rumspriset har bibehållits på samma nivå som föregående år och uppgår till 701 SEK (700). Justerat för kurseffekter har dock rumspriset stigit med 2,5%. Intäkt per till-gängligt rum (RevPAR) uppgick till 452 SEK (445). Justerat för kurseffekter ökade RevPAR med 4%. I den nordiska verksamheten ökade beläggningsgraden till 63,9% (63,4) och genomsnittligt rumspris uppgick till 711 SEK (709). Justerat för kurseffekter ökade RevPAR i Norden med 3%. Beläggningsgraden i den utomnordiska verksamheten ökade starkt till 66,4% (63,5). Genomsnittligt rumspris uppgick till 620 SEK (633). Justerat för kurseffekter ökade det genomsnittligt rumspriset med 2% och RevPAR med 6%. I slutet av juni förvärvades den svenska hotellkedjan Provobis med 17 hotell. Ytterligare sex hotell har tagits i drift, varav ett i Sverige, två i Norge, två i Finland och ett i Danmark. Dessutom har avtal tecknats om ytterligare två hotell i Sverige, två i Norge och ett i Tyskland. Två hotell i Sverige har lämnats. Sammantaget innebär detta en utökning av Scandics rumskapacitet med 19% under årets första nio månader. Förvärvet av Provobis Scandics förvärv av Provobis Hotel & Restauranger, omfattade 16 hotell och fyra fristående restauranger i Sverige samt ett hotell i Finland som vid förvärvstillfället var under uppförande och som nu öppnats. Hotellen utgör ett mycket bra komplement till Scandics svenska struktur, och medför goda möjligheter till ökade stordriftsfördelar och positiva synergier på både kostnads- och intäktssidan. Provobis ingår i Scandics resultaträkning från och med tredje kvartalet i år. Inordningen av Provobis-hotellen i Scandics affärs- och driftsystem går enligt plan. Åtta av hotellen har bytt namn till Scandic och namnbyte på återstående hotell kommer att ske under november månad. Förvärvet har medfört löpande goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader i samband med inordningen av hotellen i Scandics system. En omstruktureringsreserv har avsatts i syfte att täcka kostnader för IT-system, skyltar m.m. Därutöver tas engångskostnader för utbildning, uniformer, trycksaker m.m. löpande under året. Provobis-hotellen förväntas bidra positivt till vinsten per aktie redan från och med 2001. Finansiering och likviditet Koncernens räntebärande skulder uppgick den 30 september till 868 MSEK (286). Den räntebärande nettoskulden uppgick till 723 MSEK (125). Ökningen beror främst på Provobis-förvärvet samt att återköp av egna aktier genomförts till ett värde av 329 MSEK. Finansnettot för niomånadersperioden uppgick till -18 MSEK (-10). Fortsatt starkt kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten var under årets första nio månader oförändrat starkt och uppgick till 283 MSEK (262). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -661 MSEK (-275). Investeringarna omfattar främst kontantandelen av Provobis-förvärvet samt investeringar i andra övertagna hotell och i hotell som är under uppförande. I föregående års kassaflöde ingick försäljningen av de fristående finska restaurangerna som ingick i Arctia-förvärvet. Scandic-aktien Scandic-aktiens slutkurs den 23 oktober var 102 kr, att jämföra med 79 kr vid årsskiftet. Detta motsvarar en ökning med 29%. Affärsvärldens generalindex har sedan årsskiftet sjunkit med 7%. Under perioden har 2 253 338 aktier nyemitterats i samband med förvärvet av hotellkedjan Provobis vilket ökat bolagets totala antal aktier till 66 003 488. Samtidigt har 3 261 738 aktier återköpts, vilket motsvarar 4,9% av det totala antalet emitterade aktier. Genomsnittskursen för de återköpta aktierna uppgår till 101,02 kr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00570/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00570/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar