Extra bolagsstämma

I dag, den 19 maj 2000, hölls extra bolagsstämma i Scandic Hotels AB Nyemission (apportemission) Med anledning av Scandic Hotels offentliga erbjudande att förvärva samtliga aktier i Provobis Hotel & Restauranger AB (publ) beslutade bolagsstämman i Scandic Hotels enhälligt om en riktad apportemission till aktieägare i Provobis. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag och gäller under förutsättning att Scandic Hotels väljer att fullfölja ett offentligt erbjudande. Aktiägarna i Provobis har erbjudits antingen kontant ersättning för sina aktier eller rätt att teckna tre nya aktier i Scandic Hotels för varje hela tiotal aktier i Provobis. Om samtliga aktieägare i Provobis väljer aktiealternativet innebär detta att Scandic Hotels aktiekapital ökas med högst 11.772.000 kronor, genom emission av högst 5.886.000 aktier om nominellt två kronor. De nya aktierna i Scandic Hotels skall tecknas senast den 30 juni 2000, med rätt för Scandic Hotels styrelse att förlänga teckningstiden. De nya aktierna i Scandic Hotels skall medföra rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2000. Optionsprogram Bolagsstämman i Scandic Hotels beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera skuldebrev om högst nominellt 100.000 kr förenat med högst 3.200.000 omedelbart avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Skuldebrev med optionsrätter skall emitteras till en kurs om skuldebrevens nominella belopp med ett tillägg för marknadsvärdet för optionsrätterna. Skuldebrev med optionsrätter skall tecknas senast den 6 juni 2000, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny aktie i Scandic Hotels under tiden 2 juni 2003 - 29 oktober 2003. Teckningskursen skall vara 130 kr, motsvarande 140 procent av Scandic-aktiens genomsnittliga senaste betalkurs på OM Stockholmsbörsens under perioden 5 maj 2000 - 18 maj 2000. Ökningen av Scandic Hotels aktiekapital vid nyteckning kommer att bli högst 6.400.000 kronor, vilket motsvarar en utspädning med cirka fem procent av aktiekapitalet och röstetalet. Motivet till optionsprogrammet är dels att skapa ett gemensamt intresse för Scandic Hotels aktieägare och anställda för Scandic-aktiens och bolagets utveckling, dels att öka medarbetarnas engagemang och motivation, dels att öka Scandic Hotels attraktionskraft som arbetsgivare, samt dels att ge Scandic Hotels anställda del av en positiv värdeutveckling i bolaget. Rätt att förvärva optionsrätter tillkommer samtlig tillsvidareanställd personal i Scandic-koncernen, och dess dotterbolag. Tilldelning kan ske till följande kategorier: verkställande direktören (35.000 optionsrätter), koncernledning och landschefer i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland (20.000 optionsrätter), koncernhuvudkontor, landsledningar och hotelldirektörer (4.000 optionsrätter), ledningsgrupper för hotell och landshuvudkontor (1.000 optionsrätter) samt övriga anställda (100 optionsrätter). Scandic Hotels AB är Nordens största hotellföretag med 135 hotell i 10 länder. Scandics strategi är att vara en renodlad hotelloperatör. Affärsidén är "att erbjuda många människor det mest prisvärda hotellboendet, både under arbete och fritid". För ytterligare information kontakta: Roland Nilsson, VD & Koncernchef, 08-517 352 00 Fredrik Sandelin, vVD, Ekonomi & Finans, 08-517 351 21 Gunnar Brandberg, Direktör, Marknad & Investor Relations, 08-517 352 12 el. 0709-735212 Scandic Hotels AB (publ) Box 6197, 102 33 Stockholm Tfn:08-517 350 00, Fax:08-517 352 80 E-mail: info@scandic-hotels.com, Internet: www.scandic-hotels.com Org. nr.: 556299-1009 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00920/bit0002.pdf

Dokument & länkar