Scandic Hotels förvärv av Provobis klart

Scandic Hotels förvärv av Provobis klart Idag, den 15 juni gav den svenska konkurrensmyndigheten sitt godkännande av affären. Därmed är alla villkor för genomförandet av förvärvet uppfyllda. Den 12 maj lämnade Scandic ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Provobis Hotels & Restauranger avseende samtliga utestående aktier i Provobis. Provobis aktieägare erbjöds välja mellan en kontant ersättning per aktie på 31 kronor eller ett utbyte av 10 Provobis-aktier mot 3 Scandic-aktier. Affären villkorades dels av godkännande av konkurrensmyndigheten och dels av att extra bolagsstämma i Scandic fattade beslut om riktad nyemission till aktieägare i Provobis. I och med att konkurrensmyndigheten har beslutat godkänna förvärvet utan åtgärd har nu båda dessa villkor uppfyllts. Provobis aktieägare, representerande 85,1% av röstetalet och 81% av aktiekapitalet hade vid teckningstidens utgång den 31 maj accepterat Scandic Hotels erbjudande. Totalt hade samtliga 600.000 A-aktier och ca 7,8 miljoner B-aktier lämnats in under kontantalternativet och ca 7,5 miljoner B-aktier under aktiealternativet. Sedan offentliggörandet av erbjudandet har Scandic dessutom köpt 3,3 miljoner aktier i Provobis över OM Stockholmsbörsen. Detta innebär att Scandics totala innehav nu motsvarar 98,6% av röstetalet och 98,2% av aktiekapitalet. Nyemissionen i samband med förvärvet kommer omfatta 2.253.338 Scandic- aktier, motsvarande en utspädning av bolagets aktiekapital med 3,5%. Provobis omfattar 16 innerstadshotell i Sverige av mycket god kvalitet. Hotellen är belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt i ett antal av de större universitetsstäderna. Dessutom ingår ett hotell som är under uppförande i Åbo, Finland. Under 1999 omsatte Provobis 877 miljoner och redovisade en vinst före skatt på 51 miljoner. Bolaget är liksom Scandic en renodlad hotelloperatör varför affären inte omfattade några hotellfastigheter. "Genom förvärvet av Provobis får vi ett tillskott med mycket bra hotell i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå m.fl. orter", säger Roland Nilsson, VD & Koncernchef i Scandic Hotels. "Den goda efterfrtågeutvecklingen som vi upplevt har lett till att vi idag behöver fler hotell i storstäderna, och vi adderar dessutom hotell på några för Scandic nya men betydelsefulla orter. Det är också viktigt för oss att förstärka vår position på hemmamarknaden med tanke på den konsolidering av hotellmarknaden som nu pågår i Europa, där de större internationella hotellkedjorna växer sig starkare." Inordningen av Provobis-hotellen kommer att ske successivt under hösten och i början på nästa år. Detta sker i takt med att installationen av Scandics IT-system på de nya hotellen blir klar. Hotellen byter därmed till Scandics varumärke för att dra nytta av alla de värden som Scandic står för, samt de marknads- och försäljningsprogram som Scandic arbetar med. Bland annat Scandic Club, Scandics lojalitetsprogram, med 370.000 medlemmar. Hotellen kommer samtidigt att bibehålla sitt lokala varumärke och därmed ha möjlighet att ytterligare förstärka sin starka lokala position. Förvärvet förväntas ge upphov till goodwillavskrivningar och vissa omstruktureringskostnader. I takt med att förväntade synergivinster och kostnadsbesparingar realiseras, beräknas förvärvet medföra ett positivt tillskott avseende vinst per aktie redan från och med 2001. Upplysningar lämnas av: Roland Nilsson, VD & Koncernchef @ 08-517 352 00 Fredrik Sandelin, vVD Ekonomi & Finans @ 08-517 351 21 Gunnar Brandberg, Direktör, Marknad & Investor Relations @ 08-517 352 12 el. 0709-735 212 Scandic Hotels AB är Nordens ledande hotellföretag med 153 hotell i 10 länder. Under 1999 omsatte Scandic Hotels 5 320 MSEK. Scandic Hotels strategi är att vara en renodlad hotelloperatör. Affärsidén är "att erbjuda många människor det mest prisvärda hotellboendet, både under arbete och fritid". [REMOVED GRAPHICS] Scandic Hotels AB (publ) Box 6197, 102 33 Stockholm Tfn: 08-517 350 00, Fax: 08-517 352 70 E-mail: info@scandic-hotels.com, Internet: www.scandic-hotels.com Org. nr.: 556299-1009 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00870/bit0002.pdf

Dokument & länkar