Domstolsbeslut i tvisten om straffavgift i Ulsan, Sydkorea

Domstolen i Ulsan har idag fattat sitt beslut gällande den pågående tvisten med Ulsan City om avtalad skyldighet att investera i en uppgraderingsanläggning i Ulsan före utgången av 2017.

Domstolsbeslutet är ogynnsamt för koncernen och innebär att Ulsan City har rätt till en årlig avgift estimerad till cirka 8-9 MSEK, istället för de av koncernen förväntade cirka 3 MSEK per år. Bokförda kostnaden för perioden januari-juni 2018 uppgick till cirka 3,6 MSEK vilket dock motsvarar domstolens beslut. Koncernen har möjlighet att överklaga beslutet.

Enligt årsredovisningen 2017 uppgick nuvärdet av totala avsättningen i koncernbalansräkningen per 31 december 2017 till cirka 25 MSEK, motsvarande ett nominellt värde om cirka 55 MSEK.

Det totala nominella värdet av straffavgiften för hela avtalsperioden beräknas till cirka 140 MSEK, med förbehåll för årliga försäljningsvolymer, priser och valutakurser.

Koncernen analyserar beslutet samt utvärderar olika legala och affärsmässiga optioner.

För ytterligare information om, och bakgrunden till, tvisten se Straffavgift i Ulsan på sid 32 i årsredovisningen för 2017 på www.scandinavianbiogas.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula
VD Scandinavian Biogas
070-597 99 38
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Kort om Bolaget:
Scandinavian Biogas är idag en av Sveriges största privata producenter av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver även en produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och industriellt organiskt avfall, samt en anläggning för produktion av rå biogas i Sydkorea.

Information:
Denna information är sådan information som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 15:45.

Om oss

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Verksamheten är inriktad på industriell produktion och vi har ledande kunskap om hur biogasanläggningar bör utformas och drivas för att uppnå en hög och jämn biogasproduktion i resurs- och energieffektiva processer. Bolagets metoder för storskalig produktion tillhör de mest effektiva i världen. Projekten genomförs i nära samarbete med privata och kommunala aktörer i Norden och framförallt i östra Mellansverige, som idag är bolagets huvudmarknad. Scandinavian Biogas bedriver också biogasverksamhet i Sydkorea. www.scandinavianbiogas.com

Prenumerera

Dokument & länkar