Scandinavian Biogas bokför engångskostnad i koncernredovisningen för helåret 2017 samt uppdaterar utsikten för 2017

Scandinavian Biogas Group (“Koncernen”) bokför en tillkommande avsättning för straffavgift som engångskostnad avseende Ulsan, Sydkorea, samt omvärderar anläggningstillgångarna i Ulsan, baserat på den årliga nedskrivningsprövningen, i koncernredovisningen för fjärde kvartalet 2017, vilken ännu inte reviderats.

Straffavgift
Straffavgiften är, som tidigare kommunicerats, baserad på en avtalad skyldighet att investera i en uppgraderingsanläggning i Ulsan senast i slutet av 2017.

Koncernen kommer i koncernredovisningen för fjärde kvartalet 2017 att inkludera en icke kassapåverkande engångsavsättning för nettonuvärdet av hela straffavgiften från november 2012 till utgången av 2017. Det tillkommande beloppet motsvarar cirka 14 miljoner kronor. Den icke kassapåverkande engångsavsättningen medför en sänkning av koncernens EBITDA för 2017.

Nettonuvärdet av den totala upplupna straffavgiften i koncernredovisningen uppskattas per den 31 december 2017 till cirka 25 miljoner kronor och förväntas att åtminstone delvis betalas under de kommande åtta åren.

I koncernredovisningen från 2018 och framåt kommer koncernen att bokföra hela straffavgiften på cirka 8-9 miljoner kronor som en årlig operativ kostnad, beroende på årliga gasförsäljningsvolymer, priser och valutakurser.

Baserat på en juridisk bedömning från en ledande sydkoreansk advokatbyrå, att nivån på straffavgiften är orimlig, är koncernstyrelsens uppfattning i frågan oförändrad. Enligt koreansk rättspraxis bör nivån på straffavgiften inte uppgå till mer än 30 procent av rådande straffavgift, motsvarande en årlig operativ kostnad på högst 3 miljoner kronor, dock beroende av framtida domstolsbeslut.

För ytterligare information hänvisas till årsredovisningen för 2016, prospektet från augusti 2017 samt posten "Övriga avsättningar" i balansräkningen och "Eventualförpliktelser" i not 8 i kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2017 (tillgängliga på www.scandinavianbiogas.com).

Nedskrivningsprövning för koncernen
Baserat på nedskrivningsprövningen kommer en nedskrivning på cirka 12 miljoner kronor för produktionsanläggningen i Ulsan, Sydkorea, att ingå i koncernredovisningen för fjärde kvartalet 2017.

Utsikter
Tidigare utsikter – Koncernens lönsamhet (EBITDA) beräknas att markant förbättras 2017 jämfört med 2016.

Uppdaterade utsikter – Koncernens operationella lönsamhet (EBITDA), utan engångskostnader, beräknas att markant förbättras 2017 jämfört med 2016.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,
+46 70 597 99 38,
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018 kl. 20:30.

Om oss

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Verksamheten är inriktad på industriell produktion och vi har ledande kunskap om hur biogasanläggningar bör utformas och drivas för att uppnå en hög och jämn biogasproduktion i resurs- och energieffektiva processer. Bolagets metoder för storskalig produktion tillhör de mest effektiva i världen. Projekten genomförs i nära samarbete med privata och kommunala aktörer i Norden och framförallt i östra Mellansverige, som idag är bolagets huvudmarknad. Scandinavian Biogas bedriver också biogasverksamhet i Sydkorea. www.scandinavianbiogas.com

Prenumerera

Dokument & länkar