Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

EBITDA för tredje kvartalet 2017 mer än fördubblad jämfört med samma period föregående år. Arbetet med eventuell notering av aktien på lämplig marknadsplats pågår.

Sammanfattning tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 60,7 MSEK (58,4 MSEK) motsvarande en ökning av 3,9%
 • EBITDA uppgick till +9,2 MSEK (+3,9 MSEK) motsvarande en förbättring om 134,8%
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,6 MSEK (-8,3 MSEK)
 • Resultatet efter skatt var -17,1 MSEK (-8,4 MSEK), förändringen beror främst på orealiserade valutakursförluster hänförliga till koncernintern finansiering i Korea
 • Den tillkommande obligationen på 30 MSEK noterades på Nasdaq Stockholm i augusti

Sammanfattning första tre kvartalen

 • Anläggningen i Södertörn beviljades i januari ett nytt miljötillstånd innebärande rätten att årligen ta emot 260 000 ton (tidigare 50 000 ton) organiskt avfall och producera 20 miljoner Nm3 biogas
 • Indunstningsanläggningen i Södertörn driftsattes i mars
 • Nettoomsättningen uppgick till 191,9 MSEK (172,8 MSEK) motsvarande en ökning av 11,1%
 • EBITDA uppgick till +31,9 MSEK (+17,3 MSEK) motsvarande en förbättring om 84,7%
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK (-17,0 MSEK)
 • Resultatet efter skatt var -40,9 MSEK (-29,4 MSEK), förändringen beror främst på orealiserade valutakursförluster hänförliga till koncernintern finansiering i Korea
 • En riktad emission och en företrädesemission genomfördes vilket innebar ett tillskott om brutto 66,6 MSEK
 • I juni 2017 emitterades ytterligare obligationer om 30 MSEK inom ramen för bolagets utestående obligationslån

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Med hänsyn till information från totalentreprenören för investeringsprojektet i Skogn, bedömer koncernen att leveransen av anläggningen kommer att förskjutas till första halvåret 2018


Delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,
+46 70 597 99 38,
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 07:30.

Om oss

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Verksamheten är inriktad på industriell produktion och vi har ledande kunskap om hur biogasanläggningar bör utformas och drivas för att uppnå en hög och jämn biogasproduktion i resurs- och energieffektiva processer. Bolagets metoder för storskalig produktion tillhör de mest effektiva i världen. Projekten genomförs i nära samarbete med privata och kommunala aktörer i Norden och framförallt i östra Mellansverige, som idag är bolagets huvudmarknad. Scandinavian Biogas bedriver också biogasverksamhet i Sydkorea. www.scandinavianbiogas.com

Prenumerera

Dokument & länkar