Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) ("Scandinavian Biogas" eller "Bolaget") offentliggör härmed att Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om 136 MSEK (”Transaktionen”), varav 100 MSEK genom kapitaltillskott och 36 MSEK genom kvittning av lån. Bolaget avser även genomföra en företrädesemission om 10 MSEK under sommaren 2019 (”Företrädesemissionen”)

Transaktionen och Företrädesemissionen avses genomföras dels med användande av bemyndigandet Bolagets styrelse erhållit på årsstämman 2018 och dels med användande av det bemyndigande som styrelsen föreslagit till årsstämman 2019. Teckningsåtaganden för Transaktionen har erhållits av samtliga berörda parter. Transaktionen och Företrädesemissionen förväntas slutföras under sommaren 2019.

Aktiepriset i Transaktionen och Företrädesemissionen kommer att vara 2,40 SEK/aktie. Totalt avser Bolaget emittera aktier till ett värde om upp till ca 146 MSEK motsvarande ca 61 milj. aktier.

I samband med Transaktionen har AB Apriori lämnat teckningsåtagande motsvarande 34,5 miljoner aktier vilket innebär att AB Apriori går in som ny storägare och blir tredje största ägare i Bolaget med över 20% av aktier och röster efter genomförandet av Transaktionen och Företrädesemissionen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Transaktionen är för att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt diversifiera aktieägarbasen med en finansiell ägare som kan bidra aktivt till bolagets långsiktiga utveckling.

Emissionslikviden avses användas för att finansiera en förbättring och utbyggnad av Scandinavian Biogas anläggning i Södertörn samt säkerställa visst rörelsekapitalbehov.

För detaljerad information gällande Transaktionen och Företrädesemissionen hänvisas till efterföljande pressmeddelanden.

SV Ventures har agerat finansiell rådgivare och Cirio har agerat legal rådgivare i samband med Transaktionen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula
CEO Scandinavian Biogas
+46 (0) 70-597 99 38
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com 

Kort om Bolaget:
Scandinavian Biogas är idag en av Sveriges största privata producenter av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver även en produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och industriellt organiskt avfall, samt en anläggning för produktion av rå biogas i Sydkorea och en anläggning för produktion av flytande biogas i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2019 kl 19:15. 

Om oss

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Verksamheten är inriktad på industriell produktion och vi har ledande kunskap om hur biogasanläggningar bör utformas och drivas för att uppnå en hög och jämn biogasproduktion i resurs- och energieffektiva processer. Bolagets metoder för storskalig produktion tillhör de mest effektiva i världen. Projekten genomförs i nära samarbete med privata och kommunala aktörer i Norden och framförallt i östra Mellansverige, som idag är bolagets huvudmarknad. Scandinavian Biogas bedriver också biogasverksamhet i Sydkorea. www.scandinavianbiogas.com

Prenumerera

Dokument & länkar