Scania delårsrapport

SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2003 [REMOVED GRAPHICS] "I Europa dämpades efterfrågan i mars på grund av kriget i Irak. I Latinamerika stabiliseras marknadsläget. På övriga marknader var efterfrågan i stort sett oförändrad. På grund av den makroekonomiska utvecklingen ökar risken för en dämpad efterfrågan av lastbilar och bussar, därför är vi fortsatt försiktiga vad gäller bedömningen av vårt resultat under resten av året", säger VD Leif Östling. FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Kvartal 1 Föränd- ring i % Antal 2003 2002 Lastbilar och bussar - Orderingång 13 575 12 735 7 - Leveranser 11 739 10 040 17 Intäkter och resultat MSEK (om inte annat anges) Intäkter Scaniaprodukter 12 176 11 341 7 Intäkter inom avyttrad personbilsverksamhet - 1 146 Intäkter Scaniagruppen 12 176 12 487 -2 Rörelseresultat Fordon och Service 1 221 648 88 Rörelseresultat Kundfinansering 82 81 1 Rörelseresultat Scaniaprodukter 1 303 729 79 Rörelseresultat inom avyttrad - 41 personbilsverksamhet Rörelseresultat Scaniagruppen 1 303 770 69 Resultat före skatt 1 149 564 104 Nettovinst 780 383 104 Rörelsemarginal, 10,7 6,4 Scaniaprodukter, procent Avkastning på eget kapital i procent1) 19,5 5,2 Avkastning på sysselsatt kapital Fordon och 20,2 Service i procent1) 8,4 Vinst per aktie, SEK 3,90 1,92 Kassaflöde exklusive Kundfinansiering 174 och försäljning/förvärv av bolag 130 Antal anställda, 31 mars 28 503 28 819 Antal aktier: 200 miljoner 1) Beräkningsbasen baseras på rullande 12 månader. Not: Scania kommer under 2003 att tillämpa Redovisningsrådets rekommendation RR 25 avseende segmentsrapportering. Det innebär att Scanias primära segmentsindelning består av segmenten Fordon och Service samt Kundfinansiering. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Denna rapport finns även på www.scania.com SCANIA, FÖRSTA KVARTALET 2003 - KONCERNCHEFENS KOMMENTAR "Scaniagruppens rörelseresultat för första kvartalet 2003 ökade med nästan 70 procent till 1 303 (770) miljoner kronor. Rörelsemarginalen förbättrades till 10,7 procent. Leveranserna av lastbilar ökade med 16 procent medan försäljningen av servicerelaterade produkter ökade med 6 procent", konstaterar Leif Östling. "De makroekonomiska utsikterna har under senare tid försämrats. Scanias totala orderingång för första kvartalet var dock något bättre än förra året. I och med krigsutbrottet i Irak blev kunderna mer restriktiva och orderingången sjönk under senare delen av mars. Efterfrågan i västra Europa var relativt stabil fram till i början av mars, men tendenser till avmattning märktes främst i Tyskland och södra Europa. I centrala och östra Europa fortsatte den ekonomiska tillväxten. Scanias orderingång i regionen tilltog jämfört med första kvartalet 2002. Den goda utvecklingen i Ryssland fortsatte. De största ökningarna stod Polen, Slovakien och Ungern för. I Asien var orderingången fortsatt bra framförallt i Fjärran Östern. I Sydkorea fortsatte Scanias orderingång att öka. I Latinamerika förbättrades Scanias orderingång jämfört med motsvarande period föregående år. Scania genomförde då kraftiga prishöjningar, vilka fortsätter enligt plan. Våra volymer ökar vilket positivt påverkar vår lönsamhet. Orderingången och efterfrågan på Scanias bussar ökade, framförallt i Norden, Storbritannien och Frankrike. Omstruktureringen av den europeiska bussverksamheten löper planenligt. Samarbetet med Hino går vidare och de första Scaniadragbilarna levereras i dagarna till japanska kunder. Bilarna levereras genom Hinos försäljningsnät. Yanmar som ska sälja Scanias marinmotorer på nöjesbåtsmarknaden under eget varumärke har presenterat dessa motorer på mässor runt om i världen med mycket positivt mottagande. Tillväxttakten i kundfinansieringsportföljen har avtagit under det senaste året. Resultatet är fortsatt bra och i princip oförändrat jämfört med förra året. Från och med denna rapport särredovisas inte längre resultatet i Latinamerikaverksamheten. Den latinamerikanska produktionen är en integrerad del av Scania. Mellan 30 och 40 procent av fordonen som tillverkas i Latinamerika levereras till kunder i Asien, Afrika och Europa. Även komponentflödet mellan produktionsenheterna i Latinamerika och Europa är betydande. " I Europa dämpades efterfrågan i mars på grund av kriget i Irak. I Latinamerika stabiliseras marknadsläget. På övriga marknader var efterfrågan i stort sett oförändrad. På grund av den makroekonomiska utvecklingen ökar risken för en dämpad efterfrågan av lastbilar och bussar, därför är vi fortsatt försiktiga vad gäller bedömningen av vårt resultat under resten av årett", avslutar VD Leif Östling. Kontaktpersoner för information: Magnus Hahn, Business Communicationstel. +46-8 5538 3510, mobil tel. +46-70 551 7903 Joanna Daugaard, Investor Relations tel. +46-8 5538 3716 mobil tel. +46-70 518 3716 Torbjörn Boije, Corporate Control tel. +46-8 5538 2228 mobil tel. +46-70 591 5016 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00330/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00330/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar