Scania delårsrapport januari - september 2000

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000 RESULTAT * Första nio månaderna 2000 jämfört med första nio månaderna 1999 * Antal fakturerade lastbilar och bussar: 39 416 (36 049), en ökning med 9 procent. 1 * Fakturering: MSEK 38 182 (34 066), en ökning med 12 procent . 1 * Försäljningen av serviceprodukter ökade med 15 procent . * Kundfinansieringsportföljen ökade med 24 procent till MSEK 17 709 (14 240). * Rörelseresultat: MSEK 3 057 (3 642). * Rörelsemarginal: 8,0 (10,7) procent. * Operativt kassaflöde exklusive företagsförvärv förbättrades till MSEK 2 901 (1 691). * Rörelsemarginal Scaniaprodukter: 8,8 (11,5) procent. * Rörelseresultatet för kundfinansieringen ökade till MSEK 126 (101). * Resultat efter finansnetto: MSEK 2 588 (3 224). * Nettovinst: MSEK 1 791 (2 263). * Vinst per aktie: SEK 8,95 (11,30). * Vinst per aktie enligt U.S. GAAP: SEK 8,25 (11,70). Tredje kvartalet 2000 jämfört med tredje kvartalet 1999 * Antal fakturerade lastbilar och bussar: 11 769 (11 180). * Fakturering: MSEK 11 814 (10 647). * Rörelseresultat: MSEK 901 (1 139), vilket motsvarar en marginal på 7,6 (10,7) procent. * Operativt kassaflöde: Ökade till MSEK 1 427 (984). * Rörelseresultatet i Latinamerika var positivt MSEK 35 (-68). MARKNAD Första nio månaderna 2000 jämfört med första nio månaderna 1999 *Orderingången av lastbilar på de västeuropeiska marknaderna ökade med 9 procent. *Marknadsandelen för lastbilar i västra Europa ökade till 15,7 (14,7) procent. *I Latinamerika ökade orderingången. Marknadsandelen i Brasilien uppgick till 27,3 (31,6) procent. Tredje kvartalet 2000 jämfört med tredje kvartalet 1999 *Orderingången av lastbilar på de västeuropeiska marknaderna minskade med 6 procent. *Orderingången från marknaderna i Asien samt centrala och östra Europa var mycket stark. *I Latinamerika ökade orderingången för lastbilar med 5 procent. *Efterfrågan på bussar i Latinamerika var stark och orderingången ökade kraftigt från en låg nivå. UTSIKT "Vi siktar fortfarande på att uppnå en tvåsiffrig rörelsemarginal avseende Scaniaprodukter för helåret" kommenterar Leif Östling, Scanias VD och koncernchef. 1 Inklusive de förvärvade distributörerna i Finland, Norge och Lettland. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om ej annat nämns. Denna rapport finns även på www.scania.com SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000 Rörelseresultatet för årets första nio månader var MSEK 3 057. Det operativa kassaflödet för gruppen var starkt och ökade till MSEK 2 901 (1 2 691). Resultatet för Europaverksamheten var MSEK 2 927 inklusive valutaeffekter på drygt MSEK -200. Satsningar på nya produkter innebar högre kostnader för forskning och utveckling om drygt MSEK 200. Under tredje kvartalet visade Latinamerikaverksamheten ett positivt rörelseresultat. Ackumulerat förbättrades det underliggande rörelseresultatet i Latinamerikaverksamheten med cirka MSEK 400. Lastbilsmarknaden i västra Europa var fortsatt stark och Scanias orderingång på lastbilar ökade med 9 procent under årets första nio månader. Jämfört med tredje kvartalet föregående år minskade orderingången med 6 procent. Minskningen förklaras av lägre investeringsvilja inom den europeiska åkerinäringen till följd av oro i samband med protestaktioner mot stigande dieselpriser. I centrala och östra Europa fortsatte efterfrågan att stärkas. Från Asien ökade orderingången kraftigt och i Latinamerika förbättrades marknadsläget. Scania ökade marknadsandelen för tunga lastbilar i västra Europa till 15,7 (14,7) procent. Under årets första nio månader registrerades 29 300 (26 100) Scanialastbilar. Totalt registrerades cirka 186 500 (177 100), en ökning med drygt 5 procent. Omräknat till rullande tolv månader ger detta en årstakt på omkring 240 000 lastbilar i västra Europa. Scanias orderingång på lastbilar i Latinamerika ökade med 4 procent under årets första nio månader och med 5 procent under tredje kvartalet. Totalmarknaden i Brasilien ökade under perioden med 24 procent jämfört med föregående år och bedömningarna av de makroekonomiska faktorerna är positiva. Marknadsandelen i Brasilien har gradvis ökat under året och uppgick till 27,3 (31,6) procent. I Argentina ökade marknadsandelen till 29,6 (28,9) procent. Totalt ökade antalet fakturerade Scanialastbilar med 10 procent. Scanias orderingång på bussar ökade med 9 procent i den europeiska verksamheten och med 46 procent i Latinamerika. Den totala orderingången ökade med 23 procent. Totalt ökade antalet fakturerade bussar med 5 procent. Den kraftiga ökningen i Latinamerika kompenserade en nedgång i Europa. Antalet fakturerade industri- och marinmotorer var ungefär oförändrat jämfört med motsvarande period 1999. Faktureringen av serviceprodukter ökade under årets första nio månader med 15 procent. Kundfinansieringsportföljen ökade sedan utgången av 1999 med cirka MSEK 2 400 och uppgick till drygt MSEK 17 700. 2 Europaverksamheten är den del av Scanias verksamhet som förser i princip samtliga marknader utom de latinamerikanska med företagets produkter, tjänster och finansiering. Under tredje kvartalet presenterade Scania sin nya 16-liters V8 motor för en bredare publik på den internationella mässan för kommersiella fordon i Frankfurt, Tyskland. De första bilarna med den nya 16 liters motorn har levererats till kund och leveranstakten ökar nu successivt under fjärde kvartalet, vilket förbättrar värdet i produktmixen. I Frankfurt premiärvisades också den nya linjetrafikbussen, OmniLine, som ingår i Scanias nya modulbaserade bussprogram. EUs konkurrensmyndighet meddelade den 1 september, som ett av villkoren för att godkänna Volvos samgående med RVI /Mack, att Volvo ska avyttra hela sitt aktieinnehav i Scania (30,6 procent av rösterna och 45,5 procent av kapitalet) inom tre år. Detta räknat från det datum ett godkännande av Volvos förvärv kommer från den amerikanska konkurrensmyndigheten. Något sådant godkännande är ännu inte publicerat. FAKTURERING OCH RESULTAT Scaniagruppen fakturerade under årets första nio månader 39 416 (36 049) lastbilar och bussar, en ökning med 9 procent. Scaniagruppens värdemässiga fakturering ökade med 12 procent (6 procent exklusive förvärv), till MSEK 38 182 (34 066). Faktureringen av Scaniaprodukter ökade med 10 procent. Rörelseresultatet för Scaniagruppen uppgick till MSEK 3 057 (3 642), vilket motsvarar en marginal på 8,0 (10,7) procent. För Scaniaprodukter var rörelseresultatet MSEK 2 905 (3 457) och rörelsemarginalen 8,8 (11,5) procent. I Europaverksamheten ökade antalet fakturerade lastbilar och bussar med 10 procent. Den värdemässiga faktureringen ökade med 9 procent. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 927 (3 678). Resultatet påverkades av valutaeffekter på drygt MSEK -200 samt ökade kostnader för forskning och utveckling med drygt MSEK 200. Resultatet påverkades också negativt av vissa leveransproblem till följd av leveransstörningar från våra underleverantörer. Den fortsatta expansionen i det kommersiella ledet medförde ökade kostnader främst i form av satsningar på tillväxtmarknader och inom serviceverksamheten. Förutom valutaeffekter har lägre specifikationsnivåer inneburit en minskad snittintäkt per fordon. Till en viss del har minskningen kompenserats med förbättrad produktivitet. Sammantaget medförde detta en resultateffekt på cirka MSEK -300. Buss- samt industri- och marinmotorverksamheternas resultat försämrades med cirka MSEK 200 till följd av låg orderingång och produktionstakt beroende på osäkerhet avseende ägandet under första delen av året. Rörelsemarginalen i Europaverksamheten uppgick till 9,7 (13,4) procent. I Latinamerikaverksamheten ökade den fakturerade volymen med 6 procent till 5 864 (5 521) lastbilar och bussar. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till MSEK -148 (-322). Under årets första nio månader belastades resultatet med kostnader för genomförda personalreduktioner om MSEK 80. Föregående år påverkades rörelseresultatet positivt med cirka MSEK 150 i form av omräkningseffekter till följd av devalveringen av den brasilianska valutan. På jämförbar nivå förbättrades det underliggande resultatet således med cirka MSEK 400 genom förbättrade priser samt sänkt kostnadsnivå. Rörelseresultatet för årets tredje kvartal blev positivt MSEK 35 (-68). Den europeiska kundfinansieringsverksamhetens portfölj ökade till MSEK 17 709 (14 240). Rörelseresultatet ökade till MSEK 126 (101). 3 Rörelseresultatet för personbilsverksamheten uppgick till MSEK 152 (185). Finansnettot uppgick till MSEK -469 (-418). Finansnettot i Europaverksamheten förbättrades jämfört med de första nio månaderna 1999. I Latinamerika försämrades finansnettot på grund av negativt kassaflöde samt högt lokalt ränteläge. Scaniagruppens skattekostnad motsvarade 30,7 (29,8) procent av resultatet efter finansnetto. KASSAFLÖDE Scanias kassaflöde, exklusive kundfinansiering, ökade under årets första nio månader till MSEK 2 868 (784). Exklusive bolagsförvärv uppgick kassaflödet till MSEK 2 901 (1 691). Tillförda medel uppgick till MSEK 3 393 (3 998). Rörelsekapitalbindningen minskade med MSEK 616. Den totala kapitalbindningen i Europaverksamheten minskade, trots ökade lager till följd av leveransstörningar. Rörelsekapitalbindningen i Latinamerikaverksamheten ökade främst beroende på ökad kundfinansiering. Nettoinvesteringarna uppgick till MSEK 1 141 (2 207). Exklusive förvärv uppgick nettoinvesteringarna till MSEK 1 108 (1 300). Under tredje kvartalet uppgick kassaflödet till MSEK 1 414 (763). Ett lägre rörelsekapital samt lägre investeringar bidrog till förbättringen. 3 Personbilsverksamheten innefattar hälften av importörsverksamheten Svenska Volkswagen Gruppen, det helägda svenska återförsäljarnätet för personbilar, Din Bil, samt ett återförsäljarnät för personbilar i Finland som ingår i den förvärvade finska distributören Oy Scan-Auto Ab. Antal anställda Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 26 736. Från årets början ökade antalet anställda med 922 personer varav 469 inom den expanderande distributions- och serviceorganisationen och 491 med tidsbegränsade kontrakt inom produktionsverksamheten. Till följd av program för personalreduktioner minskade antalet anställda i den latinamerikanska verksamheten med 142. Södertälje den 30 oktober 2000 Leif Östling Verkställande direktör Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Nästa rapporttillfälle 6 februari 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00760/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00760/bit0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar