Scania delårsrapport januari - september 2002

Report this content

SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - SEPTEMBER 2002 "Efterfrågan i Europa har utvecklats något bättre än förväntat samtidigt som osäkerheten ökat när det gäller utsikterna för 2003. I Latinamerika är efterfrågan svag och effekterna av en ny administration efter presidentvalet i Brasilien är omöjliga att förutsäga. Scanias serviceaffär har utvecklats väl och tillsammans med åtgärdsprogram i form av en stramare prispolitik samt en effektivare produktion bedöms resultatutvecklingen under innevarande år bli fortsatt god", säger VD Leif Östling. Första tre kvartalen i korthet Nio månader Föränd- ring i % Antal 2002 2001 Lastbilar och bussar - Orderingång 35 166 35 884 -2 - Leveranser 30 261 35 165 -14 Fakturering och resultat MSEK (om inte annat anges) Fakturering Scaniaprodukter 1) 32 953 33 579 -2 Rörelseresultat Scaniaprodukter 2 425 1 924 26 Rörelseresultat Scaniagruppen 2 987 2 004 49 Resultat efter finansnetto 2 462 1 524 62 Nettovinst 1 831 1 037 77 Rörelsemarginal 7,4 Scaniaprodukter, procent 5,7 Avkastning på eget kapital i procent 2) 11,7 14,8 Avkastning på sysselsatt kapital i 12,5 procent exklusive 14,4 Kundfinansieringsverksamheten2 Vinst per aktie, SEK 9,16 5,19 Vinst per aktie exklusive 6,40 5,19 realisationsvinst, SEK Kassaflöde exklusive 2 137 Kundfinansieringsverksamheten och 2 376 försäljning / förvärv av bolag Kassaflöde exklusive 3 302 Kundfinansieringsverksamheten och 1 479 inklusive försäljning / förvärv av bolag Antal anställda, 30 september 28 212 28 812 Antal aktier: 200 miljoner 1) Lastbilar, bussar, motorer och servicerelaterade produkter. 2) Beräkningsbasen baseras på rullande 12 månader. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Denna rapport finns även på www.scania.com SCANIA, DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2002 - KONCERNCHEFENS KOMMENTAR "Scaniagruppens rörelseresultat var i stort oförändrat jämfört med motsvarande period 2001, då effekterna av nya redovisningsprinciper och reavinsten från försäljningen av Svenska Volkswagen AB och Din Bil AB exkluderats. Rörelsemarginalen för Scaniaprodukter uppgick till 7,4 procent för årets första nio månader och 7,0 procent för årets tredje kvartal", konstaterar Scanias VD och koncernchef Leif Östling. "Rörelseresultatet har främst påverkats av att cirka 5 000 färre lastbilar och bussar levererats. Försäljningen av serviceprodukter, det vill säga reservdelar och verkstadsarbete, ökade med 6 procent. Kundfinansieringen fortsatte att visa en god utveckling. Efterfrågan i Europa är splittrad och orderingången har ökat i Storbritannien, Italien och Spanien medan den minskat i Tyskland. Orderingången i Europa har under de första nio månaderna varit något högre än under motsvarande period 2001. Antalet levererade lastbilar i västra Europa var 11 procent lägre än under de första nio månaderna 2001 och Scanias marknadsandel var 13,5 procent. Efterfrågan på tunga lastbilar i västra Europa tycks nu ha stabiliserats på en rullande årstakt kring 190 000 enheter. I centrala och östra Europa fortsatte den positiva utvecklingen. Ett kommande medlemskap i EU för ett antal länder bör bidra till en fortsatt positiv ekonomisk utveckling, och en ökande efterfrågan på transportmedel. Scanias utveckling inom regionen var gynnsam, framförallt i Ryssland. Många nyare begagnade Scanialastbilar från västra Europa säljs i centrala och östra Europa. Scanias andel av denna begagnatmarknad är högre än den 15 procentiga andel vi har i regionen på nya lastbilar. Flödet av nyare begagnade bilar har hållit uppe nybilsförsäljningen i västra Europa. I Mellanöstern var efterfrågan fortsatt god trots oroligheterna i regionen. I Fjärran Östern fortsatte den positiva utvecklingen av volymen, framförallt i Sydkorea. I Europaverksamheten ökade orderingången på lastbilar med 8 procent och för att minska leveranstiderna ökade vi takten i våra produktionsverkstäder samtidigt som leveranserna av komponenter och fordon från Latinamerika ökade betydligt. I Latinamerika var efterfrågan fortsatt svag. Den argentinska marknaden var i det närmaste obefintlig. I Brasilien var aktiviteten låg i väntan på att den politiska inriktningen ska klarna efter presidentvalet. Valutan har försvagats ytterligare med drygt 25 procent under tredje kvartalet och ligger nu kring 4 real per dollar. Scanias program för att öka priserna i Brasilien till en världsmarknadsnivå ligger fast, även om detta inneburit en betydande minskning av marknadsandelen. Leveranserna av komponenter och kompletta fordon till marknader utanför Latinamerika ökade och påverkade resultatet positivt i Latinamerika. Inom bussverksamheten utvecklades marknaderna i Europa väl medan orderingången i Latinamerika minskade med runt 30 procent. Omstruktureringen av Scanias europeiska bussproduktion löper i stort enligt plan. I dagarna visar Scania för första gången lastbilar på Tokyo Motor Show, den ledande mässan för kommersiella fordon i Asien. Tillsammans med vår lokala samarbetspartner Hino visas produkter avsedda för lansering på den japanska marknaden. Arbetet med att definiera fler potentiella samarbetsområden mellan Hino och Scania fortsatte. Efterfrågan i Europa har utvecklats något bättre än förväntat samtidigt som osäkerheten ökat när det gäller utsikterna för 2003. I Latinamerika är efterfrågan svag och effekterna av en ny administration efter presidentvalet i Brasilien är omöjliga att förutsäga. Scanias serviceaffär har utvecklats väl och tillsammans med åtgärdsprogram i form av en stramare prispolitik samt en effektivare produktion bedöms resultatutvecklingen under innevarande år bli fortsatt god", avslutar Leif Östling. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00230/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00230/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar