Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för första halvåret 2018.

Sammanfattning perioden januari – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 460 kSEK (-1 432)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,24 SEK (-0,47)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 984 kSEK (701)
 • Utvärdering i löpande produktion hos ledande svensk tillverkare

Sammanfattning perioden april – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -716 kSEK (-689)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,22)

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Utvärdering under realistiska produktionsförhållanden har pågått löpande
 • Problem och avbrott, som en följd av såväl felaktigt handhavande som produktrelaterade fel, har upptäckts
 • Korrigerande åtgärder har vidtagits

VD-kommentarer

-          Sammanfattande analys av väsentliga händelser under första halvåret 2018

 • Styrelsen har beslutat om en stegvis lansering av SealWacs Sensor. Försäljningsaktiviteter riktas hittills enbart mot ett fåtal svenska tillverkare av plastpåsar på rulle. Det nya systemet representerar ett helt nytt sätt att kvalitetskontrollera svetsarna, vilket nödvändiggör att användarna måste ändra sina rutiner. Genom att låta en liten grupp användare få tidig erfarenhet av rutinmässig användning av sensorn får bolaget nu in värdefull feedback på produkten och önskemål om relevanta användargränssnitt.
 • Ett komplett egenutvecklat sensor- och larmsystem har nu varit installerat och i funktion i löpande produktion under våren och sommaren. Systemet fungerade till att börja med utmärkt och helt enligt förväntningarna. Ett avbrott, sannolikt som en följd av vibrationen i produktionslinjen noterades. Det föranledde vissa åtgärder och efter det har inga liknande problem uppstått.
 • I den pågående utvärderingen i löpande produktion, som syftar till att identifiera och lösa eventuella problem innan tekniken sprids till fler kunder samt att säkerställa att signaler från såväl godkända som underkända svetsfogar fångas av systemet har under sommaren ett antal ytterligare problem med tekniken upptäckts.
 • I vissa fall har komponent- och programmeringsfel identifierats. Några av dessa har redan åtgärdats och återstoden tas om hand genom pågående korrigerande åtgärder.
 • I andra fall har det visat sig att operatörerna begått misstag. Systemet ska inte tillåta att den typen av misstag kan förekomma. Ytterligare justeringar krävs för att säkerställa att inställningen alltid blir rätt.
 • Sammanfattningsvis visar det inträffade att det var ett korrekt beslut att begränsa introduktionen till några få svenska tillverkare. Det har avsevärt underlättat att lösa problematiken.  
 • I övrigt visar utprovningen att systemet fungerar utmärkt och att signalerna fångas helt enligt specifikation. Larmet kan dock optimeras för att underlätta maskinoperatörernas arbete.
 • Bolaget har erhållit ett positivt granskningsutlåtande beträffande den svenska patentansökan. Patent har ännu inte beviljats.

Sedan slutet av förra året har vi varit igång med anpassning och utprovning hos en av de tillverkare vi samarbetet med under utvecklingen av vår sensor. Det arbetet har löpt på väldigt bra och vi kan idag konstatera att vi fått en betydligt mer omfattande bild av hur systemet kan anpassas efter tillverkarnas processer. Vi har dessutom kommit långt i utprovningen av när systemet ska larma. Den kunskapen kommer vi ha med oss när vi installerar hos nya kunder.

När vi fattade beslut om att avvakta med installationen hos den kund vi slöt avtal med under 2017, var det sådana aspekter som vägde tungt. Vi hade kunnat installera systemet och sen sätta igång med utprovningen men då hade vi med all säkerhet konstaterat att vi behövt anpassa larmsystemet och användarinterfacet efter tillverknings- och styrprocesser. Nu har vi redan lärt oss en hel del om tillverkarnas processer och önskemål och vi har fått betydligt mer kunskap om vid vilka nivåer systemet ska larma.

De problem som hittills upptäckts under den pågående utprovningen är samtliga av det slaget att de kan åtgärdas med relativt enkla insatser men samtidigt är det viktigt att påpeka att utprovningen måste fortsätta till dess att systemet fungerar utan avbrott.

Även om processerna varierar en del hos våra olika potentiella kunder och möjligtvis även deras önskemål om absoluta larmnivåer och hur de önskar använda den data, som systemet genererar, så kommer framtida installationer att underlättas väsentligt av de pågående utprovningarna, hos en av våra viktigaste samarbetsparter.

-          Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av utvecklingsarbetet för snart 3 år sedan, har samtliga besvarats på ett positivt sätt och lett fram till en innovativ teknisk lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunnat mötas. Att fånga en stabil signal på extremt kort tid har varit den största utmaningen i arbetet. Det är viktigt i det här sammanhanget att påpeka att utvecklingsarbetet har lett fram till ny teknologi och en innovation med verklig uppfinningshöjd.

Slitagetester har genomförts, i samarbete med två olika svenska tillverkare av plastpåsar på rulle och visat att sensorn kommer att klara de normala påfrestningar som den kommer att utsättas för i produktion. Den kommer å sin sida inte heller att påverka den löpande produktionen eller utrustningen på något sätt. Initiala stabilitetsproblem i signalen hos den förminskade seriemässiga sensorn observerades under senvåren 2017. Problemen med signalens minskade stabilitet löstes dock efter några månaders arbete.

Under hösten 2017 fokuserade arbetet på att ta fram ett larmsystem och ett användarinterface som underlättar arbetet för maskinoperatörerna. Dessa insatser bestod av mer normalt ingenjörsarbete och krävde inte några direkta tekniska genombrott. Det pågående anpassnings- och utvärderingsarbetet ställer dock stora krav på att anpassa systemet så att det blir lättillgängligt och tillhandahåller produktionsdata på ett lätt överskådligt och användbart sätt. Verksamheten har i stor utsträckning inriktats mot att anpassa sensor + larm till tillverkarnas produktionsprocesser och styrsystem.

SealWacs har hela tiden räknat med att detta skulle vara en tidskrävande process, som ingår i utprovningen av det kompletta sensorsystemet i syfte att fastställa gränser för godkända respektive underkända svetsfogar.

Ett komplett system utvärderas nu i användartester på den svenska marknaden hos en av landets ledande tillverkare av plastpåsar på rulle. Först när anpassningen till tillverkarens processer har genomförts tillfredställande, när det går att konstatera att sensor och larmsystem fungerar väl tillsammans, när utprovning av gränser för godkända och underkända larm har fastställts, när eventuella problem har åtgärdats och det kan konstateras att användningen minskar kassationsproblemen, kommer produkten att introduceras bredare på marknaden.

Den processen är nu långt framskriden. Anordningen för infästning av själva sensorn i produktionslinjen har förstärkts för att bättre stå emot vibrationer i maskinen. Ett antal handhavandefel har lett till avbrott i driften. I några fall har systemet larmat felaktigt, vilket föranlett åtgärder från SealWacs. Viss anpassning av larm/användarinterface behöver optimeras ytterligare. Dessa arbetsinsatser beräknas ta ytterligare en tid. Därefter borde det vara möjligt att fortsätta att köra systemet i kontinuerlig drift och visa hur enkelt och användbart systemet är för en rationell produktionsdrift.

En styrkefaktor är att SealWacs i det pågående arbetet samarbetar med ledande svenska plastpåstillverkare, aktörer på bolagets framtida marknad.

Åtgärderna för att förstärka infästningsanordningen och därigenom förbättra sensorns förmåga att stå emot vibrationer, produktionsberedning, kvalitetssäkring, tillverkning, stegvis framtagning av larmfunktionen, anpassning till kundernas tillverkningsprocesser och succesiva utprovningar har förbrukat ett ökat antal ingenjörstimmar och inneburit högre materialkostnader. Trots detta har de totala kostnaderna för utveckling och verksamhetsdrift hållits nere på en tämligen låg nivå.

-          SealWacs marknadsstrategi

Marknadsföring och försäljningsaktiviteter utgör den största kostnaden vid introduktion av en ny teknik på marknaden. SealWacs styrelse har noggrant analyserat marknaden och kommit fram till att den mest lönsamma marknadsstrategin är att ingå allianser med företag som redan har etablerade kontakter med plastpåstillverkarna. Genom att marknadsföra sensorn mot det tiotal ledande aktörer, som förser plastpåsindustrin med produktionsutrustning och svetsanläggningar, kommer bolaget hålla marknadsföringskostnaderna på en låg nivå. SealWacs kan snabbt nå den internationella marknaden genom att låta dessa internationellt verksamma aktörer distribuera produkten till slutanvändarna. Bolaget har redan etablerat kontakt med tillverkare av produktionsutrustning och svetsanläggningar och fått bekräftat att det är en framkomlig väg.

I inledningsfasen kommer dock bolaget att sälja sensorn direkt till ett fåtal plastpåstillverkare, i syfte att få viktig feedback på produkten. Framförallt behöver SealWacs få bättre kännedom om hur kunderna önskar använda utsignalen från sensorn. Vill man få ett larm om undermåliga svetsar eller föredrar man ett direktstopp av produktionen? Förutom ökad kännedom om önskvärt presentationsformat behöver vi lära oss mer om hur sensorn passar in i och påverkar de normala tillverkningsrutinerna.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är gigantisk. Miljarder plastpåsar konsumeras dagligen i världen. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att utvecklingen snabbt går mot införandet av miljövänliga nedbrytbara plastmaterial. Tillverkningsprocessen är emellertid identisk för plastpåsar i dessa material som för tidigare typer av material. Tusentals tillverkare agerar på marknaden och många tusentals tillverkningslinjer körs mer eller mindre dygnet runt för att tillfredsställa det stora behovet av plastpåsar. Enligt bolagets bedömning är det inte realistiskt att bygga en marknadsorganisation för direktbearbetning av alla dessa tusentals aktörer i producentledet. Den valda strategin, att sälja till ”OEM-tillverkarna”, kommer att kräva betydligt lägre ekonomiskt risktagande från SealWacs sida.

-                       

      Fördelar med SealWacs sensor   
 • SealWacs Sensor erbjuder en lösning     på ett välkänt och kostsamt kvalitetsproblem för tillverkare av plastpåsar     på rulle
 • Metoden upptäcker undermåliga     svetsfogar i realtid
 • Omfattande utredningsarbete,     produktionsstopp och omgörningsarbete kan reduceras till ett minimum
 • Kassationskostnaderna minskar     radikalt
 • SealWacs produkt kommer vid normal     marknadsprissättning erbjuda goda täckningsbidrag
 • Global marknadsföring kan riktas     mot en fåtal tillverkare av svetsstationer
                               

SealWacs sensor

SealWacs utvecklar en sensor, som skall monteras längs produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på svetsfogarna. När en dålig svetsfog detekteras utlöses ett larm som varskor operatören. Det medför att utredningsarbetet minimeras och att operatören direkt kan vidta åtgärder för att återställa kvaliteten på svetsfogen, t.ex. genom en kalibrering av svetsstationen.

Göteborg den 24 augusti 2018

Sören Sandström, VD

SealWacs finansiella ställning

I syfte att finansiera lanseringen av SealWacs Sensor och att sprida ägandet i SealWacs, genomfördes under hösten 2017 en nyemission. Företrädesemissionen tecknades till cirka 14,5 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 236 procent. 3 080 270 aktier nyemitterades och SealWacs tillfördes därmed cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 1,7 MSEK. 2 971 917 aktier (motsvarande cirka 96,5 procent) tilldelades tecknare med företrädesrätt.

SealWacs har nu finansiell uthållighet och kan därmed fullfölja planerna på att lansera en sensor för automatisk övervakning och kontroll av svetsfogar i tillverkningen av plastpåsar på rulle.                                                                                                                                                                                  För att minimera de finansiella riskerna i Bolaget bedrivs allt arbete i en liten organisation och med små medel. Overheadkostnader hålls på en mycket låg nivå. Bolagets likvida medel används nästan uteslutande till att driva utvecklingsprojektet.

Risker och osäkerhetsfaktorer 

SealWacs är genom sin verksamhet utsatt för risker av såväl rörelsekaraktär som teknisk och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaden för SealWacs Sensor kännetecknas av viss konservatism. Bolaget verkar på marknader med stor potential och en relativt stabil försäljningsutveckling.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2017, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet är 1 909 767,40 SEK fördelat på 6 160 540 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,31 SEK. Aktien är sedan den 24 november 2014 noterad för handel på AktieTorget (www.aktietorget.se) med beteckningen SEAL.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna Delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bokslutskommunikén är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Övrigt
Denna Delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport Januari - September 2017           den 31 oktober 2018
Bokslutskommuniké för 2018                          den 26 februari 2019                                          

Årsstämma hölls den 4 maj 2018 i Göteborg. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se och kan även rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.
                                                    
Intygande
Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.  
Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.
                                                    
Göteborg den 24 augusti 2018
SealWacs AB (publ)
Styrelsen och verkställande direktören

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar