Kommuniké från extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ), som avhölls genom obligatorisk förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, idag den 19 mars 2021 beslutades följande.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom gränserna för aktiekapitalet och antal aktier justeras.

Minskning av aktiekapitalet

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med 2 356 406,55 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Det noterades att minskningen sker utan indragning aktier och att kvotvärdet efter minskningen kommer att uppgå till 0,055 kronor.

Bemyndigande för styrelse att besluta om nyemission av aktier

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller eljest med villkor. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara ägarspridning.

Vid extra bolagsstämman var cirka 33 procent av rösterna representerade.

Claes Holmberg, styrelseordförande. Telefon: +46708254547, E-post: info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 708 25 45 47 www.sealwacs.se

Prenumerera

Dokument & länkar