Kommuniké från extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ) (”SealWacs” eller ”Bolaget”), som avhölls genom obligatorisk förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, idag den 30 juli 2021 beslutades följande.

Godkännande av förvärv

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna styrelsens beslut att förvärva aktierna i We Care AS. Köpeskillingen som uppgår till 44 601 387 kronor ska erläggas med 100 053 066 nyemitterade aktier i Bolaget samt kontant betalning om 10 MSEK. Med stöd av bemyndigande från årsstämman 3 juni 2021 kommer styrelsen att fatta besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till förmån för aktieägarna i We Care AS. Emissionen avser som högst 100 053 066 aktier i SealWacs genom betalning av 39 690 aktier i We Care AS. Varje aktieägare i We Care AS äger rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

Val av ny styrelse

Extra bolagsstämman beslutads att välja Claes Holmberg, Petter Sörlie, Espen Andersen, Erik Elnes och Arve Egil Håbjörg till styrelseledamöter. Beslutades välja Claes Holmberg till styrelsens ordförande. Beslutades att entlediga styrelseledamöterna Morten Hansson och Haakon Andersen. Samtliga val gäller för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Information om nya styrelseledamöter representerande We Care AS

Erik Elnes, (58)

Bosatt i Bærum utanför Oslo. Han har mer än 20 års erfarenhet som aktie-/obligationsmäklare i ett antal norska mäklarhus. Sedan 2010 har han arbetat som privat investerare/rådgivare.

Arve Egil Håbjørg (52)

Utbildad civilekonom vid Norges Handelshögskola i Bergen. Han har en bred erfarenhet från telecom- och IT- branschen, såväl nationellt som internationellt. Arve arbetar för närvarande som COO i Shortcut AS, Nordens ledande APP-utvecklare.

Vid årsstämman var cirka 53,2 procent av rösterna representerade.

Claes Holmberg, styrelseordförande. Telefon: +46708254547, E-post: info@sealwacs.se

SealWacs AB, c/o Mcon AB, Södra Larmgtan 4 411 16 Göteborg

Tel: +46 70 825 45 47 www.sealwacs.se