SealWacs AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2017

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för 2017.

Sammanfattning perioden januari – december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 311 kSEK (-2 515)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,71 SEK (-0,82)
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 4 011 kSEK (2 178)
 • Första ordern tecknades i februari 2017
 • Installation påbörjades under våren
 • Framtagning av larmsystem efter kundens önskemål
 • Slutlig installation uppskjuten
 • Utprovning påbörjas hos ytterligare en tillverkare

Sammanfattning perioden oktober - december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -455 kSEK (-679)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,22)

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Ytterligare förseningar av installation hos kund
 • Anpassning och utprovning av sensorsystemet långt framskridet hos den andra tillverkaren och styrelsen prioriterar att slutföra dessa aktiviteter
 • Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

VD-kommentarer

-          Sammanfattande analys av väsentliga händelser under 2017

 • Efter det att lyckade tester genomförts under realistiska produktionsförhållanden, konstaterades att SealWacs lyckats få fram en fungerande sensor för realtidsövervakning av svetskvaliteten vid tillverkning av plastpåsar på rulle. Styrelsen fattade i början av året beslut om en stegvis lansering av SealWacs Sensor. Försäljningsaktiviteter kommer därmed till en början att riktas mot ett fåtal tillverkare. Den nya tekniken/produkten representerar ett helt nytt sätt att kvalitetskontrollera svetsarna, vilket nödvändiggör att användarna måste ändra sina rutiner. Genom att låta en liten grupp användare få tidig erfarenhet av rutinmässig användning av sensorn hoppas bolaget få in värdefull feedback på produkten och önskemål om relevanta användargränssnitt.   
 • SealWacs meddelar i mars månad att bolaget genomfört försäljning av den första installationen av SealWacs Sensor till svensk tillverkare av plastpåsar på rulle. Därmed har den första av de ledande tillverkarna i Sverige tecknat avtal om köp av installation av en sensor till en produktionslinje.
 • I maj månad meddelar bolaget att installationsarbetet hade inletts. Fortfarande återstår en del innan kunderna har ett fullt fungerande system, eftersom en larmfunktion måste tas fram efter kundens önskemål och sensorsystemet måste integreras med kundernas processer och styrsystem.
 • Senare i maj meddelar bolaget att man CE-märkt företagets produkt ”SealWacs Sensor”. CE-märkningen är en förutsättning för att bolaget fritt ska kunna sälja den nyutvecklade sensorn över hela Europa. Diskussioner pågår med ytterligare tillverkare, vilka indikerat att de vill vara med och utvärdera sensorns funktion och möjligheter.
 • Installationen hos kund försenas av uppkomna instabiliteter i sensorn. Dessa hade inte observerats i de tidigare prototyperna som provats i industriell miljö. Problemet åtgärdas under sommaren.
 • Under hösten fattar styrelsen beslut att föreslå extra bolagsstämma om en delvis garanterad företrädesemission i samarbete med Göteborg Corporate Finance. Stämman fattar beslut om emissionen, som genomförs och övertecknas kraftigt. Därigenom möjliggörs en fortsatt lansering och möjligheten att prova ut systemet hos fler tillverkare.
 • Installationen hos kund försenas ytterligare, då de aktuella produktionslinjerna hos denne är fullt ockuperade av annan produktion.
 • Anpassningsarbete och utprovning inleddes i början av december hos ytterligare en ledande svensk plastpåstillverkare. Med god tillgång till produktionslinje och lämpligt plastmaterial löper arbetet på i snabb takt. Styrelsen konstaterar att snabbaste vägen fram till ett komplett fungerande system är att fortsätta och genomföra detta anpassningsarbete.
 • Installationen hos den första kunden kommer att återupptas när anpassningsarbetet och utprovningen ovan slutförts. Bolaget räknar med att det väsentligt kommer att underlätta den fortsatta installationen.

-          Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av utvecklingsarbetet för snart 3 år sedan, har samtliga besvarats på ett positivt sätt. Att fånga en stabil signal på extremt kort tid har varit den största utmaningen i arbetet. Utvecklingsarbetet under hösten 2015 och våren 2016 ledde fram till en innovativ teknisk lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunde mötas. Signalkvaliteten och stabiliteten är till och med betydligt bättre än vad som någonsin uppnåddes med den ursprungliga versionen i laboratoriemiljö.

Det är viktigt i det här sammanhanget att påpeka att utvecklingsarbetet har lett fram till ny teknologi och en innovation med verklig uppfinningshöjd.

När väl en förminskad seriemässig sensor togs fram uppvisade den mindre stabilitet än vad som uppnåddes med funktionsprototypen. Efter cirka två månaders fokuserat arbete kunde problemen med stabiliteten avhjälpas och nu visar den seriemässiga sensorn samma goda stabilitet som funktionsprototypen och dessutom har ytterligare förbättrad känslighet uppnåtts.

Sedan tidig höst 2015 har viktiga slitagetester, med syftet att förbereda en optimal framtida montering och ge information om hur slitaget kan påverka sensorn, genomförts i samarbete med två olika svenska tillverkare av plastpåsar på rulle.

De genomförda testerna visade att SealWacs Sensor kommer att klara de normala påfrestningar som den kommer att utsättas för i produktion. Sensorn påverkar inte heller den löpande produktionen eller utrustningen på något sätt.

Under hösten 2016 inriktades arbetet mot att färdigställa en seriemässig sensor och på produktionsberedning av denna samt att kvalitetssäkra dess funktioner. Det är nödvändigt att säkerställa att de goda egenskaperna som funktionsprototypen uppvisat, bibehålls i den serietillverkade produkten. Nu har en första tillverkningsserie producerats. Ett flertal prototyper av larmsystemet har testats i samarbete med plastpåstillverkare. Sedan hösten 2017 har verksamheten inriktats mot att anpassa sensor + larm till tillverkarnas produktionsprocesser och styrsystem, så att ett komplett sensorsystem kan utprovas i syfte att fastställa gränser för godkända respektive underkända svetsfogar.

Produkten har frisläppts till den svenska marknaden och utvärderas nu i användartester ute hos kund. Genom detta förfarande räknar vi med att få in värdefull feedback om hur olika plastpåstillverkare önskar få produktionsavvikelser presenterade för sig, genom larm eller omedelbart produktionsstopp. Inte förrän eventuella problem har åtgärdats och det går att konstatera att sensor och larmsystem fungerar väl tillsammans och att användningen minskar kassationsproblemen, kommer produkten att introduceras på marknaden utanför Sverige.

En styrkefaktor är att SealWacs i det pågående arbetet samarbetar med två ledande svenska plastpåstillverkare, två av aktörerna på bolagets framtida marknad.

Verksamhetens kostnader har hela tiden följt plan med god marginal. Åtgärderna mot ovan nämnda stabilitetsproblem, produktionsberedning, kvalitetssäkring och tillverkning har dock förbrukat fler ingenjörstimmar och krävt ökade materialkostnader.

-          SealWacs marknadsstrategi

Marknadsföring och försäljningsaktiviteter utgör den största kostnaden vid introduktion av en ny teknik på marknaden. SealWacs styrelse har noggrant analyserat marknaden och kommit fram till att den mest lönsamma marknadsstrategin är att ingå allianser med företag som redan har etablerade kontakter med plastpåstillverkarna. Genom att marknadsföra sensorn mot det tiotal ledande aktörer, som förser plastpåsindustrin med produktionsutrustning och svetsanläggningar, kommer bolaget hålla marknadsföringskostnaderna på en låg nivå. SealWacs kan snabbt nå den internationella marknaden genom att låta dessa internationellt verksamma aktörer distribuera produkten till slutanvändarna. Bolaget har redan etablerat kontakt med tillverkare av produktionsutrustning och svetsanläggningar och fått bekräftat att det är en framkomlig väg.

I inledningsfasen kommer dock bolaget att sälja sensorn direkt till ett fåtal plastpåstillverkare, i syfte att få viktig feedback på produkten. Framförallt behöver SealWacs få bättre kännedom om hur kunderna önskar använda utsignalen från sensorn. Vill man få ett larm om undermåliga svetsar eller föredrar man ett direktstopp av produktionen? Förutom ökad kännedom om önskvärt presentationsformat behöver vi lära oss mer om hur sensorn passar in i och påverkar de normala tillverkningsrutinerna.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är gigantisk. Miljarder plastpåsar konsumeras dagligen i världen. Tusentals tillverkare agerar på marknaden och många tusentals tillverkningslinjer körs mer eller mindre dygnet runt för att tillfredsställa det stora behovet av plastpåsar. Enligt bolagets bedömning är det inte realistiskt att bygga en marknadsorganisation för direktbearbetning av alla dessa tusentals aktörer i producentledet. Den valda strategin, att sälja till ”OEM-tillverkarna”, kommer att kräva betydligt lägre ekonomiskt risktagande från SealWacs sida.

-          Tillverkning av plastpåsar på rulle

Tillverkning av plastpåsar har sedan 1950-talet utvecklats till att bli en högautomatiserad industri. Det är en utveckling som skett inom all verkstadsindustri och där fokus ligger på att ”bygga bort” kvalitetsproblem genom kontinuerlig processförbättring.

Många tusentals tillverkare och sammantaget cirka 16 000 produktionslinjer används när miljarder plastpåsar dagligen produceras. Ur finansiell synvinkel kännetecknas plastpåsindustrin av förhållandevis låga vinstmarginaler, normalt kring några enstaka procent vilket har föranlett industrin att under lång tid eftersträva en rationalisering av tillverkningsprocessen. En hög automatiseringsgrad innebär att det fysiska flödet sker mycket snabbt. Ofta kan en maskinoperatör ansvara för uppåt sju produktionslinjer samtidigt.

Industrin saknar en teknisk lösning för att övervaka och kontrollera kvaliteten av svetsfogar i realtid, dvs. löpande under tillverkningens gång. Istället sker normalt kontrollen genom att maskinoperatören på stickprovsbasis, cirka en gång i timmen, blåser upp en plastpåse och därefter pressar ihop påsen tills den brister. Maskinoperatörens känsla för svetsfogens kvalitet i förhållande till presskraft på påsen avgör om den håller önskad kvalitet. Denna form av kvalitetssäkring leder till omfattande och kostsam kassation, som avsevärt påverkar vinstmarginalen. En felaktig svets kan resultera i att hela den senaste timmens produktion måste kasseras. Tillverkarna själva hävdar att kassationskostnaden kan utgöra hela 10 procent av tillverkningskostnaden. De höga kassationskostnaderna är det ojämförligt största problemet i en för övrigt väl fungerande tillverkning.

SealWacs försöker nu minimera konsekvenserna av problemet genom att övervaka svetsprocessen i realtid och larma eller slå stopp på produktionen, så fort svetsfogen blir undermålig, vilket minimerar kassationen.

-                       

      Fördelar med SealWacs sensor   
 • SealWacs Sensor erbjuder en lösning     på ett välkänt och kostsamt kvalitetsproblem för tillverkare av plastpåsar     på rulle
 • Metoden upptäcker undermåliga     svetsfogar i realtid
 • Omfattande utredningsarbete,     produktionsstopp och omgörningsarbete kan reduceras till ett minimum
 • Kassationskostnaderna minskar     radikalt
 • SealWacs produkt kommer vid normal     marknadsprissättning erbjuda goda täckningsbidrag
 • Global marknadsföring kan riktas     mot en fåtal tillverkare av svetsstationer
                               

SealWacs sensor

SealWacs utvecklar en sensor, som skall monteras längs produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på svetsfogarna. När en dålig svetsfog detekteras utlöses ett larm som varskor operatören. Det medför att utredningsarbetet minimeras och att operatören direkt kan vidta åtgärder för att återställa kvaliteten på svetsfogen, t.ex. genom en kalibrering av svetsstationen.

Göteborg den 28 februari 2018

Sören Sandström, VD

SealWacs finansiella ställning

I syfte att finansiera lanseringen av SealWacs Sensor och att sprida ägandet i SealWacs, genomfördes under hösten 2017 en nyemission. Företrädesemissionen tecknades till cirka 14,5 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 236 procent. 3 080 270 aktier nyemitterades och SealWacs tillfördes därmed cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 1,7 MSEK. 2 971 917 aktier (motsvarande cirka 96,5 procent) tilldelades tecknare med företrädesrätt.

SealWacs har nu finansiell uthållighet och kan därmed fullfölja planerna på att lansera en sensor för automatisk övervakning och kontroll av svetsfogar i tillverkningen av plastpåsar på rulle.                                                                                                                                                                                 För att minimera de finansiella riskerna i Bolaget bedrivs allt arbete i en liten organisation och med små medel. Overheadkostnader hålls på en mycket låg nivå. Bolagets likvida medel används nästan uteslutande till att driva utvecklingsprojektet.

Risker och osäkerhetsfaktorer 

SealWacs är genom sin verksamhet utsatt för risker av såväl rörelsekaraktär som teknisk och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaden för SealWacs Sensor kännetecknas av viss konservatism. Bolaget verkar på marknader med stor potential och en relativt stabil försäljningsutveckling.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2017, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet är 1 909 767,40 SEK fördelat på 6 160 540 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,31 SEK. Aktien är sedan den 24 november 2014 noterad för handel på AktieTorget (www.aktietorget.se) med beteckningen SEAL.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna bokslutskommuniké har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bokslutskommunikén är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Övrigt
Denna Bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Januari - Mars 2018                                                                               den 4 maj 2018

Delårsrapport Januari - Juni 2018                                                                               den 24 augusti 2018

Delårsrapport Januari - September 2018                                                                      den 31 oktober 2018    Bokslutskommuniké för 2018                                                                          den 26 februari 2019                                          

Årsstämma hålls den 4 maj 2018 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se senast tre veckor före stämman och kan då även rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.  

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

                                                    
Göteborg den 28 februari 2018
SealWacs AB (publ)
Styrelsen och verkställande direktören

 

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera