SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2017

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2017.

Sammanfattning perioden januari – september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 856 kSEK (-1 842)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,60 SEK (-0,60)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 448 kSEK (2 760)
 • SealWacs Sensor CE-märkt
 • Första sensorn installeras hos svensk plastpåstillverkare

Sammanfattning perioden juli – september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -424 kSEK (-730)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,14 SEK (-0,24)

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Patentansökan inlämnad till svenska patentverket, PRV
 • Lyckad test av prototyplarm hos kund
 • Extra bolagsstämma fattade beslut om företrädesemission
 • Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

VD-kommentarer

-          Sammanfattning

Under de tre första kvartalen av 2017 har vår verksamhets präglats av stora framgångar. Vi har uppnått flera betydande milstolpar inför kommersialiseringen av SealWacs Sensor. Sedan årsskiftet tecknades en första order om leverans av sensorn i en produktionslinje hos en av landets ledande tillverkare av plastpåsar på rulle, varpå en stegvis installation påbörjades. Under våren CE-märktes sensorn, en väsentlig kvalitetsstämpel inom industrisektorn och som möjliggör försäljning av sensorn till medlemmar inom EES vilket vi avser påbörja under våren 2018. Under hösten har sensorn patentsökts. Nu har själva larmsystemet tagits fram och vi kan konstatera att sensorn är på väg in på den svenska marknaden. Vi avser fortsätta ha nära dialog med kunden i syfte att optimera larmnivåer och skräddarsy systemet till kundens behov. Enligt den aktuella tidsplanen ska installationen vara genomförd i november.

Under våren har vi träffat ytterligare ett antal av de svenska tillverkarna och fått klara besked om deras behov av en lösning på problemet med undermåliga svetsar. De höga kassationskostnaderna som uppstår som en konsekvens av att man inte vet hur länge svetsen håller måttet, är det största problemet man brottas med inom plastpåsindustrin. De svenska aktörerna har lämnat tydliga besked om att man önskar få en första sensor installerad när väl den pågående installationen fullföljts. De inser de stora fördelarna med en sensor, som monteras direkt i produktionslinjen för omedelbart larm när svetsprocessen inte längre fungerar tillfredställande. Tiden för produktionsstopp, utredningsarbete, kassationshantering och omgörning och kostnaderna för kassation på grund av undermåliga bottensvetsar, minimeras därigenom och uttrycks i ren vinst för producenterna.

Framöver ska vi fortsätta arbeta tätt inpå ytterligare tillverkare med ett liknande upplägg som med den första kunden. På så sätt kan vi samla underlag för att optimera funktioner och kodifiera standardiserbara inställningar. Detta kommer att resultera i att installationer flyter på snabbare och inlärningstakten hos kunderna kortas ner avsevärt.

Med små undantag har SealWacs produktutveckling sedan starten i början av 2015 löpt planenligt. Kostnaderna för utvecklingsprojektet har också följt plan. Genom den valda marknadsstrategin, som går ut på att enbart bearbeta det fåtal företag som levererar svetsstationer till plastpåstillverkarna (något tiotal sådana företag försörjer den globala marknaden och tusentals plastpåstillverkare med svetsmaskiner) räknar vi med att kunna nå marknaden och de framtida användarna av SealWacs sensor till låga kostnader. En säljare med lång internationell branscherfarenhet kommer att leda marknadsintroduktionen.

SealWacs produkt är unik och bevisligen eftertraktad av en global marknad. Efter ett omfattande utvecklingsarbete som nu gått i mål står vi på startlinjen för nästa etapp, den kommersiella fasen. Vi önskar därför välkomna er att investera i SealWacs offensiva skede.

-          Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av utvecklingsarbetet för cirka 2,5 år sedan, har samtliga besvarats på ett positivt sätt. Att fånga en stabil signal på extremt kort tid har varit den största utmaningen i arbetet. Utvecklingsarbetet under hösten 2015 och våren 2016 ledde fram till en innovativ teknisk lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunde mötas. Signalkvaliteten och stabiliteten är till och med betydligt bättre än vad som någonsin uppnåddes med den ursprungliga versionen i laboratoriemiljö.

Det är viktigt i det här sammanhanget att påpeka att utvecklingsarbetet har lett fram till ny teknologi och en innovation med verklig uppfinningshöjd, som nu har patentsökts. Under 2017 har följande viktiga steg tagits i projektet:

 • Sensorn marknadsintroduceras genom en lansering riktad till svenska tillverkare. Syftet är att få in viktig feedback och att fastställa optimala larmnivåer för olika material.
 • Ett första avtal om installation tecknas i mars månad
 • Installation påbörjas en månad senare. Stabilitetsproblem noteras hos den seriemässiga sensorn, vilket försenar installationen. Problemen avhjälps. Den seriemässiga sensorn är nu bättre än funktionsprototypen
 • Sensorn CE-märks
 • Installationen fortsätter efter sommaren
 • Patentansökan inlämnad i oktober 2017
 • Ett prototyplarm tas fram och testas med lyckade resultat
 • När väl den första installationen är avklarad i november 2017, önskar ett flertal ytterligare svenska tillverkare få sin första sensor installerad
 • Endast 6 MSEK har förbrukats från våren 2014 till hösten 2017 för att utveckla en seriemässig sensor som bygger på helt ny och patentsökt teknologi

-          SealWacs marknadsstrategi

På den europeiska marknaden fanns 2011 över 500 tillverkare av plastpåsar på rulle (enligt uppgifter som bekräftats av leverantörer till industrin). Enligt styrelsens beräkningar är idag antalet tillverkare på den globala marknaden minst 1 500. De mindre aktörerna har en eller ett par produktionslinjer medan de allra största producenterna har över 100 produktionslinjer. Denna marknad är med andra ord synnerligen fragmenterad.

SealWacs strategi är emellertid att fokusera på ett fåtal större leverantörer av svetsstationer till plastpåsindustrin (cirka ett tiotal). Dessa återfinns framförallt i Europa, USA och Kina. Genom att inrikta marknadsbearbetningen på ett mindre antal aktörer högre upp i producentkedjan kan SealWacs hålla en mindre men kvalificerad säljorganisation och istället dra nytta av den organisation som dessa globala leverantörer redan byggt upp. Genom den valda strategin kan marknadsföringsarbetet bedrivas till betydligt lägre kostnader än om den skulle riktas direkt mot tillverkarna av plastpåsar. Lanseringen på svenska marknaden har påbörjats och därefter avser SealWacs att påbörja bearbetning av den internationella marknaden under 2018. Arbetet kommer att ledas av en säljare med mångårig erfarenhet från en framträdande aktör på den internationella marknaden.

-          Patentansökan inlämnad till svenska patentverket

I oktober 2017 lämnade SealWacs in svensk patentansökan för att skydda sin tekniska lösning på svetsproblematiken. För att hålla nere bolagets kostnader och undvika informationsspridning har bolaget tidigare valt att avvakta med att lämna in patentansökan till dess att man i produktutvecklingen fattat vissa avgörande beslut som påverkar patentansökans utformning. Nu har konstruktionen och de tekniska alternativen låsts. Det bör understrykas att utvecklingen av sensorn har krävt framtagning av helt ny teknik med verklig uppfinningshöjd, vilket givetvis underlättar att få godkänt patent.

Att ansöka om patent är en process med flera strategiska överväganden och bolaget bedömer sig ha en mycket god kompetens inom området. Flera av styrelsens medlemmar har inom ramarna för andra uppdrag hanterat en rad patentansökningar tidigare. Det är bolagets bedömning att det inte kommer att vara ett problem att få patent när nu den tekniska lösningen är väldefinierad.

-          Tillverkning av plastpåsar på rulle

Tillverkning av plastpåsar har sedan 1950-talet utvecklats till att bli en högautomatiserad industri. Det är en utveckling som skett inom all verkstadsindustri och där fokus ligger på att ”bygga bort” kvalitetsproblem genom kontinuerlig processförbättring.

Många tusentals tillverkare och sammantaget cirka 18 000 produktionslinjer används när miljarder plastpåsar dagligen produceras. Ur finansiell synvinkel kännetecknas plastpåsindustrin av förhållandevis låga vinstmarginaler, normalt kring några enstaka procent vilket har föranlett industrin att under lång tid eftersträva en rationalisering av tillverkningsprocessen. En hög automatiseringsgrad innebär att det fysiska flödet sker mycket snabbt. Ofta kan en maskinoperatör ansvara för uppåt sju produktionslinjer samtidigt.

Industrin saknar en teknisk lösning för att övervaka och kontrollera kvaliteten av svetsfogar i realtid, dvs. löpande under tillverkningens gång. Istället sker normalt kontrollen genom att maskinoperatören på stickprovsbasis, cirka en gång i timmen, blåser upp en plastpåse och därefter pressar ihop påsen tills den brister. Maskinoperatörens känsla för svetsfogens kvalitet i förhållande till presskraft på påsen avgör om den håller önskad kvalitet. Denna form av kvalitetssäkring leder till omfattande och kostsam kassation, som avsevärt påverkar vinstmarginalen. En felaktig svets kan resultera i att hela den senaste timmens produktion måste kasseras. Tillverkarna själva hävdar att kassationskostnaden kan utgöra hela 10 procent av tillverkningskostnaden. De höga kassationskostnaderna är det ojämförligt största problemet i en för övrigt väl fungerande tillverkning.

SealWacs försöker nu minimera konsekvenserna av problemet genom att övervaka svetsprocessen i realtid och larma eller slå stopp på produktionen, så fort svetsfogen blir undermålig, vilket minimerar kassationen.

-                       

      Fördelar med SealWacs sensor   
 • SealWacs Sensor erbjuder en lösning på ett     välkänt och kostsamt kvalitetsproblem för tillverkare av plastpåsar på     rulle
 • Metoden upptäcker undermåliga svetsfogar i     realtid
 • Omfattande utredningsarbete,     produktionsstopp och omgörningsarbete kan reduceras till ett minimum
 • Kassationskostnaderna minskar radikalt
 • SealWacs produkt kommer vid normal     marknadsprissättning erbjuda goda täckningsbidrag
 • Global marknadsföring kan riktas mot ett     fåtal tillverkare av svetsstationer
                               

SealWacs sensor

SealWacs utvecklar en sensor, som skall monteras längs produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på svetsfogarna. När en dålig svetsfog detekteras utlöses ett larm som varskor operatören. Det medför att utredningsarbetet minimeras och att operatören direkt kan vidta åtgärder för att återställa kvaliteten på svetsfogen, t.ex. genom en kalibrering av svetsstationen.

Göteborg den 3 november 2017

Sören Sandström, VD

Resultaträkning i sammandrag jul   – sep jan   – sep jan   - dec
Belopp i kSEK 2017 2016 2017 2016 2016
Nettoomsättning - - - - -
Rörelsens kostnader -424 -730 -1 856 -1 842 -2 5153 076248 449
Rörelseresultat -424 -730 -1 856 -1 842 -2 515
Resultat från finansiella poster - - - - -
Resultat före skatt -424 -730 -1 856 -1 842 -2 515
Skatt - - - - -
Periodens resultat -424 -730 -1 856 -1 842 -2 515
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,14 -0,24 -0,60 -0,60 -0,82
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,14 -0,24 -0,60 -0,60 -0,82
Genomsnittligt antal aktier 3 079 560 3 074 770 3 076 367 3 070 748 3 071 753
Potentiella aktier från utestående teckningsoptioner 0 389 877 0 389 877 389 877


Balansräkning i sammandrag
Belopp i kSEK 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 2 050 2 050 2 050
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 241 172 257
Kassa och bank 448 2 760 2 178
Summa omsättningstillgångar 689 2 932 2 435
Summa tillgångar 2 739 4 982 4 485
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 1 687 4 182 3 509
Avsättningar 440 440   440
Kortfristiga skulder 612 360 536
Summa eget kapital och skulder 2 739 4 982 4 485


Kassaflödesanalys   i sammandrag
Belopp i kSEK jan – sep2017 jan – sep2016 jan – dec 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   förändringar av rörelsekapital -1 856 -1 842 -2 515
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 92 40 131
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 34 38 38
Periodens kassaflöde -1 730 -1 764 -2 346
Likvida medel vid periodens början 2 178 4 524 4 524
Likvida medel   vid periodens slut 448 2 760 2 178


Förändringar i eget kapitalBelopp i kSEK Aktiekapital Uppskrivningsfond Överkurs
  fond
Balanserad förlust Totalt eget kapital
Eget kapital 2015-12-31 947 1 214 2 787 1 038 5 986
Nyemission 6 85 91
Emissionskostnader -52 -52
Resultat disp enl stämma -2 787 2 787 0
Periodens resultat -1 842 -1 842
Eget kapital   2016-09-30 953 1 214 33 1 983 4 182
Periodens resultat -673 -673
Eget kapital   2016-12-31 953 1 214 33 1 310 3 509
Nyemission 2 53 55
Emissionskostnader -21 -21
Periodens resultat -1 856 -1 856
Eget kapital   2017-09-30 955 1 214 65 -546 1 687


Nyckeltal jan - sep 2017 jan – sep 2016 jan – dec 2016
Nettoomsättning, kSEK - - -
Rörelseresultat, kSEK -1 856 -1 842 -2 515
Periodens resultat, kSEK -1 856 -1 842 -2 515
Resultat per aktie före   utspädning, SEK -0,60 -0,60 -0,82
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,60 -0,60 -0,82
Eget kapital per aktie, SEK 0,5529 1,82 1,14
Avkastning på eget kapital,   % neg neg neg
Soliditet, % 61,6 83,9 78,2
Medelantalet medarbetare - - -
Genomsnittligt antal aktier 3 079 560 3 070 748 3 071 753
Antal aktier vid periodens   utgång 3 080 270 3 074 770 3 074 770
Genomsnittligt antal   utestående optioner, TO1 0 779 755 779 755
Potentiella aktier   hänförligt till utestående teckningsoptioner per balansdagen 0 389 877 389 877

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

Extra bolagsstämma fattade beslut om företrädesemission

Den 19 oktober, hölls extra bolagsstämma i SealWacs. Bolagsstämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission av högst 3 080 270 aktier. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 6 160 540 kronor före emissionskostnader.

Motiv för nyemissionen

För att få utväxling på den samlade erfarenheten och kunna marknadsintroducera den nu färdigutvecklade ”SealWacs Sensor” behöver SealWacs kapitaliseras vilket även utgör grunden till förestående nyemission. Bolaget bedöms idag vara mycket väl rustat vad gäller teknisk kompetens, marknadskännedom och erfarenhet av att kommersialisera forskningsprojekt. Flera av Bolagets nyckelpersoner har dokumenterad erfarenhet och relevant kompetens från tidigare verksamheter.

En person med många års branscherfarenhet är på väg att anställas för att driva bolagets försäljningsverksamhet. Utöver ovan behöver bolagets ägarkrets breddas för att skapa en ökad handel i SealWacs aktie och därmed skapa en bättre förutsättning för ett större intresse från investerare.

Erbjudandet i korthet

 • Avstämningsdag: 26 oktober 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 oktober 2017 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 oktober 2017.
 • Teckningstid: 31 oktober – 14 november 2017.
 • Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 26 oktober 2017 var registrerade som aktieägare i Sealwacs äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 080 270 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 6 160 540 SEK före emissionskostnader.
 • Teckningsförbindelser och garantier: SealWacs har erhållit teckningsförbindelser om 1,8 MSEK, samt garantier om ytterligare 4,0 MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 97 procent av den totala emissionslikviden.

Risker och osäkerhetsfaktorer 

SealWacs är genom sin verksamhet utsatt för risker av såväl rörelsekaraktär som teknisk och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaden för SealWacs Sensor kännetecknas av viss konservatism. Bolaget verkar på marknader med stor potential och en relativt stabil försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2017, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet är 954 883,70 SEK fördelat på 3 080 270 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,31 SEK. Aktien är sedan den 24 november 2014 noterad för handel på AktieTorget (www.aktietorget.se) med beteckningen SEAL. Vid full teckning i den pågående nyemissionen kommer antalet aktier i bolaget att öka från tidigare 3 080 270 aktier till 6 160 540 aktier. Aktiekapitalet kommer därmed att öka från tidigare 954 883,70 SEK till 1 909 767,40 SEK.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna Delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Delårsrapporten är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Övrigt
Denna Delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2017                                                                                       den 28 februari 2018                                          
Årsstämma hölls den 19 april 2017 i Göteborg. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se och kan även rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.
                                                    
Intygande
Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.  
Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.
                                                    
Göteborg den 3 november 2017
SealWacs AB (publ)
 
Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta: Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se  

Mer information om SealWacs AB och ”SealWacs Sensor” återfinns på bolagets hemsida www.sealwacs.se.

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2017.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar