SealWacs teckningsoptionsprogram avslutat

I samband med genomförandet av SealWacs företrädesemission, som genomfördes i november 2015, erbjöd bolaget samtliga tecknare, teckningsoptioner enligt nedanstående villkor. Eftersom aktiekursen under teckningsperioden 1 april 2017- 30 juni 2017, aldrig överskred 10 SEK, tecknades endast 5 500 aktier till kursen 10 SEK.

SealWacs teckningsoptionsprogram har avslutats. Endast 11 000 teckningsoptioner, TO1, har utnyttjats till teckning av sammanlagt 5 500 aktier. Aktiekursen nådde inte upp till kursen 10 kronor, vilket var den beslutade teckningskursen i optionsprogrammet.

Genom detta ökar antalet aktier från tidigare 3 074 770 aktier i bolaget till 3 080 270 aktier. Aktiekapitalet ökade från tidigare 953 178,70 SEK till 954 883,70 SEK.

Styrelsen för SealWacs utreder nu alternativa sätt att finansiera upp den fortsatta utvecklingen, främst den fortsatta marknadsintroduktionen av den egenutvecklade ”SealWacs Sensor” för realtidsövervakning av kvaliteten hos svetsfogar vid tillverkning av plastpåsar på rulle. Syftet med den nya metoden är att genom omedelbart larm om undermåliga svetsfogar avsevärt minska kostnaderna för kassationshanteringen i produktionen.

Utvärderingen av den första installationen av SealWacs sensor pågår i samarbete med en ledande svensk plastpåstillverkare. I samband med installationsprojektet genomförs utredningar av bland annat hur sensorns funktion påverkas av olika materialval, om relevanta larmnivåer, hur kunderna ska erhålla larm om avvikelser samt presentation och lagring av produktionsdata. Genomförandet av dessa utredningar kommer avsevärt att förenkla installationer i ytterligare produktionslinjer hos såväl den aktuella kunden som hos framtida kunder.

Inledningsvis bearbetas den svenska marknaden. Fler installationer är att vänta när den första är genomförd och samtliga utredningar är avklarade.

Villkor för det nu avslutade teckningsoptionsprogrammet i sammandrag
Teckningskurs:
Innehavaren av teckningsoptioner ägde rätt att, för två teckningsoptioner, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 10 kronor per aktie.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner skulle äga rum under perioden 1 april 2017- 30 juni 2017. Detta skulle ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 30 juni 2017. Aktier beräknas bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Sista dag för handel: Sista dag för handel med teckningsoptioner var till den 26 juni 2017.

För ytterligare information, se SealWacs hemsida, www.sealwacs.se eller  kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se          

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017.

                                                                                                                            

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar