Stämmokommuniké

Igår, den 19 oktober, hölls extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ). Nedan följer det beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Bolagsstämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission av högst 3 080 270 aktier. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 6 160 540 kronor före emissionskostnader. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 26 oktober 2017. Även annan kan teckna i emissionen. För varje tecknad aktie skall erläggas 2,00 kronor kontant.

Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 31 oktober 2017 till och med den 14 november 2017. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 26 oktober 2017. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Detta kan innebära att tilldelningen reduceras (dock ej lägre än minsta teckningspost om 1 000 aktier).

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Detta kan innebära att tilldelningen reduceras (dock ej lägre än minsta teckningspost om 1 000 aktier) eller helt uteblir.

I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar