Bolagsstämma 9 april 2003

Bolagsstämma i SEB den 9 april Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) håller ordinarie bolagsstämma onsdagen den 9 april 2003 kl 12.30 på Cirkus, Djurgårdsslätten, Stockholm. Styrelsen föreslår en utdelning om 4 kronor per A- respektive C-aktie. Aktieägare representerande drygt 35 procent av röstetalet för samtliga aktier föreslår omval av styrelseledamöterna Jacob Wallenberg, Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Carl Wilhelm Ros, Lars H Thunell, Marcus Wallenberg och Gösta Wiking. Antalet styrelseledamöter föreslås öka till tio och nyval av ytterligare en styrelseledamot kommer således att föreslås. Information om detta ges senare. Lars Lundquist, ekonomi- och finanschef (CFO) i SEB föreslås till ny styrelsesuppleant. Han tillträder som ställföreträdare för VD och vice koncernchef i samband med bolagsstämman enligt det roterande schema som banken tillämpar sedan tidigare. Styrelsens arvode föreslås höjas till 5 450 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Styrelsen har beslutat om 2003 års personaloptionsprogram enligt tidigare års modell. Det teoretiska värdet har beräknats av två externa värderingar enligt vedertagen modell för optioner (Black & Scholes) och har beräknats till 15 kronor per personaloption eller sammanlagt 93 Mkr kronor för hela programmet. För den enskilda optionsinnehavaren utgör optionerna en del av den totala kompensationen. Lösenpriset, som motsvarar 110 procent av den genomsnittliga betalkursen vid börsens stängning under perioden fr o m den 13 t o m den 26 februari 2003, uppgår till 81,30 kronor. För ytterligare information se kallelsen till bolagsstämman som är införd i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar. För ytterligare information kontakta: Gunilla Wikman, koncerninformationschef, tel 08-7638125 eller 070- 7638125 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00100/wkr0002.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar