Personaloptionsprogram för 2003 och återköp av aktier

Personaloptionsprogram för 2003 och återköp av aktier Styrelsen har, liksom för åren 1999-2002, beslutat om ett personaloptionsprogram för 2003. Programmet som baseras på maximalt 6,2 miljoner personaloptioner riktar sig till cirka 700 ledande befattningshavare och nyckelpersoner och löper på likartade villkor som 1999-2002 års program. Sedan 1999 utgör personaloptioner en integrerad del av det kompensationspaket som erbjuds ledande befattningshavare i SEB. Det personaloptionsprogram styrelsen nu beslutat om för 2003 följer den sedan tidigare fastlagda planen. Syftet med personaloptionsprogrammen är bl a att stimulera ett långsiktigt engagemang i SEB. Varje option berättigar till förvärv av en A-aktie till ett pris motsvarande 110 procent av den genomsnittliga betalkursen vid börsens stängning under perioden 13 februari - 26 februari 2003. Personaloptionerna kan utnyttjas under tiden från och med tre år till och med sju år efter tilldelning. Inklusive årets optionsprogram, utgör det totala antalet utestående personaloptioner (1999-2003) cirka 24 miljoner, vilket motsvarar cirka 3,4 procent av antalet utestående aktier. Personaloptionsprogrammet för 2003 kommer initialt att säkras genom så kallat swapavtal avseende såväl personaloptionens kursökning som den därmed sammanhängande socialkostnadskomponenten. SEB:s styrelse har vidare beslutat att föreslå den ordinarie bolagsstämman att ge styrelsen ett bemyndigande att under tiden fram till den ordinarie bolagsstämman 2004 besluta om återköp av egna aktier över börsen för att skydda banken mot kostnaden av 2003 års personaloptionsprogram. Återköpta aktier föreslås ersätta det swapavtal för personaloptionens kursökning som styrelsen beslutat om. Bemyndigandet föreslås omfatta förvärv av högst 6,2 miljoner aktier av serie A. Bolagsstämmans beslut föreslås även innefatta en möjlighet att överlåta återköpta aktier till personaloptionsinnehavarna under 2003 års program enligt villkoren för programmet. Vidare föreslås bemyndigandet innehålla ett mandat för styrelsen att under tiden fram till den ordinarie bolagsstämman 2004 över börsen överlåta de återköpta aktier under 2002 och 2003 års program som inte kommer att utnyttjas för leverans till optionsinnehavarna på grund av att de utgår ur personaloptionsprogrammen. Förvärv och överlåtelse av aktier över börsen får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses skillnaden mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Utförlig information om SEB:s personaloptionsprogram kommer att ges i SEB:s årsredovisning, i årsöversikten och vid den ordinarie bolagsstämman den 9 april 2003. Årsredovisningen och årsöversikten kommer att vara tillgängliga från och med mitten av mars. SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 675 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav drygt en miljon internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net. För ytterligare information, kontakta: Gunilla Wikman, Koncerninformationschef på tel: 08-7638125, 070-7638125 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00500/wkr0002.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar