SEB BoLån Bokslutskommunike 2002

SEB BoLån AB Bokslutskommuniké 2002 SEB BoLån AB redovisar för år 2002 ett rörelseresultat på 1.390 Mkr (1.287 Mkr). Utlåningen till privatmarknadskunder från SEB BoLån AB ökade med 12,3 miljarder kronor. Vår marknadsandel på privata bostadskrediter var 13,4 procent vid utgången av december 2002 jämfört med 13,1 procent föregående år. Den totala kreditvolymen för SEB BoLån AB ökade med 8,2 miljarder kronor. Ett förbättrat räntenetto, högre utlåningsvolymer och minskade kostnader har bidragit till det ökade rörelseresultatet. Det positiva resultat av kreditförluster är hänförligt till upplösning och återvinningar av tidigare reserveringar för förluster. Balansomslutningen uppgick per årsskiftet till 135,1 miljarder kronor (124,6 miljarder kronor). Kapitaltäckningsgraden uppgick till 9,32 procent (8,38 procent). Resultat (Mkr) 2002 2001 Övriga uppgifter 2002 2001 Räntenetto 1.323 1.255 Utlåning till Övriga intäkter 42 39 Allmänheten ( Mkr) 125.701 117.486 Summa 1.365 1.294 Antal lån 317.962 301.296 rörelseintäkter Kostnader -18 -21 ROE 27,19 % 28,55 % Resultat före 1.347 1.273 kreditförluster Kreditförluster 43 14 Rörelseresultat 1.390 1.287 För ytterligare information kontakta: Staffan Olsson, VD SEB Bolån, 08-763 89 04 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00650/wkr0002.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar