Sverige mot fast växelkurs

Sverige mot fast växelkurs Den internationella konjunkturnedgången har förstärkts efter attentaten mot USA. Spridningseffekterna är starka, och världsekonomin genomgår sin djupaste lågkonjunktur på 20 år. Effekterna av den mycket expansiva amerikanska ekonomiska politiken dröjer då hushållen ökar sitt sparande. BNP-tillväxten stannar nästa år vid 0,4 procent i USA och vid 0,8 procent i Euro-zonen. I Japan faller BNP. Fed och ECB kommer att fortsätta sänka styrräntorna. Såväl börser som långräntor riskerar att drabbas av rekyler efter den senaste tidens uppgång. Återhämtningen, som börjar i mitten av nästa år, blir starkast i USA. Sverige drabbas av den internationella nedgången. Starka inkomstökningar för hushållen och en svag krona gör dock att svensk ekonomi växer snabbare än Euro-zonens. BNP-tillväxten blir1,2 resp 1,5 procent i år och nästa år för att återhämta sig till 2,8 procent år 2003. Arbetslösheten stiger från 4 till 5 procent under loppet av nästa år. Den offentliga sektorns överskott sjunker till ca 1 procent av BNP och utgiftstaket överskrids om inte nya åtgärder vidtas. Den höga inflationen i nuläget är en följd av snabba prisökningar på många olika varugrupper. Inflationen faller dock i början på nästa år, till en början beroende på sjunkande energipriser men efterhand också genom lägre underliggande inflationstryck. Inflationen biter sig ändå kvar längre i Sverige än i omvärlden. Riksbanken sänker därför i mindre utsträckning än ECB, med 25 punkter i början av nästa år för att sedan åter höja mot slutet av året. Kronan har nu passerat sitt bottenläge och förstärks successivt. Prognosen baseras på att en folkomröstning om EMU anordnas under 2003, varefter kronan ansluts till ERM. Knytkursen har antagits bli 8,60 mot euron, vilket motsvarar TCW 125. Efterhand sjunker obligationsräntan mot Tyskland till 25 punkter. Nyckeltal för svensk ekonomi 001 2002 2003 BNP 1,2 1,5 2,8 Inflation UND1X 2,7 2,4 2,1 Arbetslöshet 4,0 4,7 4,7 Offentligt saldo 3,5 0,9 1,1 Reporänta (årets slut) 3,75 3,75 4,25 SEK/EUR (årets slut) 9,20 8,80 8,60 För ytterligare information, kontakta: Klas Eklund Chefekonom SEB 08-7638088, 070-7638088 Håkan Frisén chef för SEB Ekonomisk Analys 08-7638067, 070-7638067 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/27/20011127BIT00140/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/27/20011127BIT00140/bit0001.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar