Tillkommande information inför bolagsstämman

Tillkommande information inför bolagsstämman Sedan kallelsen till SEB:s bolagsstämma publicerades i början av mars har ny information tillkommit när det gäller ett antal ärenden på agendan. Denna information, som bland annat gäller styrelsens sammansättning och SEB:s personaloptionsprogram för 2003, finns nu på www.seb.net. I kallelsen presenterades ett förslag om att antalet styrelseledamöter skulle utökas till tio genom nyval av en styrelseledamot. Diskussioner hade då inletts med en utländsk kvinnlig styrelsekandidat, som dock fick förhinder i ett sent skede. De aktieägare som stod bakom förslaget har därför dragit tillbaka förslaget om nyval och föreslår att antalet styrelseledamöter oförändrat uppgår till nio. Det totala arvodet till styrelsen föreslogs i kallelsen höjas till 5 450 000 kronor. Till följd av att förslaget om nyval dragits tillbaka föreslås styrelsearvodet i stället uppgå till 5 100 000 kronor. Styrelsens fullständiga förslag avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier för personaloptionsprogram finns också på www.seb.net. Av årsredovisningen framgår det antal personaloptioner som beräknades komma att tilldelas verkställande direktören och den verkställande ledningen. Vid den faktiska tilldelningen har den verkställande ledningen erhållit 944 750 personaloptioner. Resterande cirka 5 200 000 personaloptioner tilldelas cirka 700 övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Tilldelningen har inte ökat jämfört med föregående år. Styrelsens slutliga förslag angående överlåtelse av aktierna i SEB Asset Management America Inc till ledande befattningshavare i bolaget samt värderingsutlåtande finns också på www.seb.net. Av förslaget framgår att bolagsstämmans godkännande avser överlåtelse av aktierna alternativt rörelsen i dotterbolaget. Vid överlåtelse av rörelse är Leolagen inte tillämplig. Styrelsen har dock beslutat föreslå att rörelseöverlåtelsen skall behandlas enligt Stockholmsbörsens regler avseende utköp av rörelse i dotterbolag och att Leolagens strängare majoritetskrav skall tillämpas på beslutet. Bolagsstämman hålles onsdagen den 9 april 2003 kl 12.30 på Cirkus, Djurgårdsslätten, Stockholm. För ytterligare information, kontakta: Koncerninformationschef Gunilla Wikman, 08-7638125; 070-7638125 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar