Aktieägarna i Seco Tools AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 5 maj 2003 kl 14.00 i Folkets Hus i Fagersta. Anmälan Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall anmäla detta till styrelsen under adress Seco Tools AB, Ekonomi, 737 82 Fagersta, per telefon 0223-401 21 vardagar mellan kl 09.00 och 16.00 eller per fax 0223-402 00. Anmälan skall vara Seco Tools AB tillhanda senast måndagen den 28 april 2003 kl 15.00. För att få rätt att deltaga måste aktieägare senast fredagen den 25 april 2003 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste senast fredagen den 25 april 2003 hos VPC tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. V. v. att vid anmälan uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt ev. biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas före bolags-stämman. Ärenden 1.Val av ordförande vid stämman 2.Upprättande av röstlängd 3.Godkännande av dagordning 4.Anförande av VD 5.Godkännande av röstlängd 6.Val av justeringsmän 7.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 8.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9.Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen 10.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 11.Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 12.Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13.Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter 14.Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna 15.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 16.Val av revisorer och revisorssuppleanter 17.Nomineringskommitté 18.Revisionskommitté Aktieägare representerande ca 80% av kapitalet och ca 95% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman, såvitt avser punkterna 1 samt 12-15 enligt ovanstående föredragningslista, kommer att framlägga följande förslag: Punkt 1: Styrelsens ordförande Gunnar Björklund Punkt 12:Åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter Punkt 13:Oförändrat antal revisorer och revisorssuppleanter föreslås. Upplysningsvis antecknas att vid ordinarie bolagsstämma 2000 utsågs för en tid av fyra år Jan-Olof Lindberg och Bernhard Öhrn till ordinarie revisorer med Robert Barnden och Owe Wallinder som suppleanter. Ingen av dessa har anmält önskan om frånträde av sitt uppdrag. Punkt 14:Arvode till styrelsen föreslås utgå med 625 000 kronor att mellan styrelsens ledamöter fördelas enligt styrelsens egen prövning. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning. Punkt 15:Omval av ordinarie styrelseledamöterna Gunnar Björklund, Magnus Brändeskär, Tom Erixon, Stefan Erneholm, Jan-Erik Forsgren, Hans Harvig och Lars Renström samt nyval av Anders Ilstam. Anders Ilstam är affärsområdeschef för Sandvik Mining and Construction och ordförande i Grimaldi Industri AB samt styrelseledamot i Beijer Electronics AB. Rune Nyberg har undanbett sig omval. Punkt 17:Nomineringskommitté Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att en nomineringskommitté skall utses av bolagsstämman och bestå av från bolaget fristående ledamöter vilka representerar bolagets aktieägare på bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén. Aktieägare representerande ca 80% av kapitalet och ca 95% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har meddelat att de kommer att rösta mot ett sådant förslag och i stället föreslå att nomineringsprocessen skall gå till så att styrelsens ordförande och en representant för envar av de fyra största aktieägarna, vilka inte får vara styrelse-ledamöter i bolaget, skall tillsammans under ordförandens ledning utgöra nominerings-kommitté för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Sammansättningen av kommittén inför styrelsevalet 2004 skall offentliggöras så snart kommittén är utsedd, vilket beräknas ske i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2003. Inget arvode skall utgå till nomineringskommittén. Punkt 18:Revisionskommitté Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att bolagsstämman skall besluta att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. Aktieägare representerande ca 80% av kapitalet och ca 95% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har meddelat att de kommer att rösta mot ett sådant förslag, då de anser att frågor rörande revisionsupphandling, förberedelse av revisorsval, fortlöpande kontakter med revisorerna o dyl bör handläggas av styrelsen i dess helhet. Utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår att utdelningen för 2002 blir 14,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås bli torsdagen den 8 maj 2003. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas genom VPCs försorg tisdagen den 13 maj 2003. --------------------- Företagsvisning för aktieägare I samband med årets bolagsstämma kommer deltagande aktieägare att erbjudas visning av produktionsanläggningen i Fagersta. Visning kommer att äga rum från kl 09.30 till 11.30 och ske gruppvis. För de aktieägare som önskar deltaga i visningen skall dock en förhandsanmälan göras i samband med anmälan till bolagsstämman eller senast måndagen den 28 april kl 15.00. Fagersta i mars 2003 STYRELSEN ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Seco Tools utvecklar och tillverkar verktyg för skärande bearbetning samt slitdelar av hårdmetall.

Dokument & länkar