Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 * Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). * Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. * Satsningar i Asien ger förutsättningar för en fortsatt snabb tillväxt i regionen. * Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 13,00 SEK (11,00) per aktie samt en extra utdelning om 7,00 SEK per aktie. Marknad Flertalet marknadsområden hade en god ekonomisk utveckling under året. Trenden i Europa var positiv, särskilt under det andra halvåret. NAFTA- området hade ytterligare ett starkt år, även om en avmattning skedde under senare delen av året. Den tidigare inledda ekonomiska uppgången i Asien fortsatte även under det gångna året. I Sydamerika återhämtade sig Brasilien efter tidigare kriser. Årets försäljningsutveckling Efterfrågan på Secos produkter i Europa stärktes på flertalet större marknader. Försäljnings-ökningen i USA planade successivt ut under året. Tillväxten var fortsatt stark i Asien och Sydamerika, tack vare den ekonomiska återhämtning som skett. Totalt blev koncernens fakturering 3 792 MSEK, vilket är 19% högre än föregående år. Den svenska kronans försvagning påverkade faktureringen med +3%-enheter. De nyförvärvade bolagens del av försäljningsökningen utgjorde 7%-enheter. Försäljningen det senaste kvartalet Försäljningen i fjärde kvartalet var den högsta någonsin för Seco. En fortsatt positiv utveckling i Europa samt gynnsam valutautveckling utgör de främsta förklaringarna till den starka tillväxten. Kvartalets fakturering ökade med 22% och uppgick till 1 030 MSEK (846). Försäljnings- ökningen för jämförbara enheter var 18%, varav valutapåverkan utgjorde +9%- enheter. Ny-förvärvade bolag stod för 4%-enheter av försäljningsökningen. Fakturering - marknadsområden 2000 1999 2000 1999 Förändring 00/99 Okt- Okt- Jan- Jan- % %1) Dec Dec Dec Dec Sverige 69 57 232 214 8 8 EU exkl Sverige 461 381 1 680 1 513 11 7 Övriga Europa 78 70 279 173 61 16 Europa totalt 608 508 2 191 1 900 15 8 NAFTA 274 227 1 058 893 18 7 Sydamerika 32 23 126 86 47 31 Afrika, 20 18 70 61 15 16 Mellanöstern Asien, Australien 96 70 347 241 44 20 Koncernen totalt 1 030 846 3 792 3 181 19 9 1) Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter. Resultat Koncernens rörelseresultat blev 778 MSEK (572) vilket är en ökning med 36% jämfört med 1999. Resultatet påverkades positivt av högre volymer och ett högt kapacitetsutnyttjande i koncernens tillverkande delar. I rörelseresultatet ingick dessutom mottagna SPP-premier med 38 MSEK. Rörelsemarginalen, exkl jämförelsestörande poster, ökade till 19,5% (18,0). Valutapåverkan på resultatet var +12 MSEK. Nettoresultatet för året blev 539 MSEK (410). För fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 197 MSEK (195). Vinstmarginalen för helåret, exkl jämförelsestörande poster, blev 19,3% (18,0). Resultat per aktie före utspädning var 18,70 SEK (14,20). Avkastningen på sysselsatt kapital före skatt var 32,7% (26,9). Avkastningen på eget kapital efter skatt uppgick till 27,8% (22,6). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00880/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00880/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Seco Tools utvecklar och tillverkar verktyg för skärande bearbetning samt slitdelar av hårdmetall.

Dokument & länkar